Offensief gebed

18-01-2021

'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij', Psalm 23: 4.
De vallei van de schaduw van de dood is de plaats waar Gods kinderen een noodzakelijke voorbereiding ondergaan. Waar christenen leren te leven met de dood als reeel en continue gevaar.
'En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen', Genesis 3:15.
Waar wij ééns een defensieve houding hadden, leren wij nu om offensief te zijn, ons zwaard op te pakken en krachtig te bidden in de Geest.
'En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen', Mattheüs 16:18.
Het Woord van God als 2-snijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest hanteren wij om onszelf en anderen vrij te zetten door Zijn kracht. Door een intieme relatie gaat Zijn licht schijnen op plaatsen die tot nog toe verborgen waren.
'En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer', Efeze 5:11.
Wat heerlijk dat Jezus deze strijd voor ons voert. Wij roepen Hem aan, Hij die is gezeten aan de rechterhand van God de Vader.
'Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou', 1 Joh. 3: 8.
In Hem hebben wij autoriteit gekregen over de duisternis. Over elke vorst van de duisternis en al zijn koningen.
'De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië', Daniël 10: 13.
In tegenstelling tot Daniel hebben wij een geestelijke positie, bij Christus, verheven boven de hemelen waar het koninkrijk van de duisternis heerst.
'... en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus', Efeze 2: 6
Wij worden geroepen om de vallei van de schaduw van de dood in te trekken, de vijandelijke bolwerken te verkennen, ze aan te vallen en neer te halen.
'Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven', Matteüs12:29.
Welke vorst uit de duisternis is de sterke die heerst over jouw leven of in jouw omgeving? Welke demonen(koningen) staan onder zijn gezag. Neem waar en onderzoek de gedragseigenschappen van jezelf of die van anderen. Bind de vorst en de koningen die heersen over een gebied. Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; Vraag vergeving en reiniging door het Bloed van Jezus, zodat elke rechtmatige claim van de vijand op je omgeving vervalt.
'En proclameer vrijheid over jouw leven of jouw plaats. en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn'. Mattheüs 18: 18
Je overwint geen vijand door hem te passeren. Je verslaat angst door te groeien in geloof. Je verslaat wanhoop door te groeien in hoop. Je verslaat de dood door te groeien in leven. Echt leven vind je door niet langer voor jezelf te leven, maar voor de Koning en alles te doen voor Zijn Koninkrijk en degenen waar Hij zijn leven voor gaf.
In de vallei van de schaduw van de dood leren wij de dood te bestrijden door de angst voor de dood te weerstaan door dagelijks te sterven aan onszelf en onszelf te beschouwen als dood voor de wereld. Door de controle over angst kunnen wij de bron van alle verderf doden: egoïsme / Ik
Wij nemen afstand van onze defensieve houding en vallen met geestelijke wapens de poorten van de hel aan met bekering, vergeving vragen, toepassen van het Bloed van het Lam, proclamatie, bevrijding en genezing.

The joy of the lord is our strenght.

Misschien wil je in voorbereiding op zaterdag 6 februari naar een specifieke strategische plaats gaan in jouw omgeving die de Heer op je hart legt.
Om op die plaats te luisteren naar Gods stem of met geestelijk onderscheid van Hem te bepalen hoe en waar je moet gaan bidden voor je stad/dorp/regio.
https://genees-ons-land.webnode.nl/

DANKEN:
* Dank U Heer dat U een tafel bereid voor het oog van onze tegenstanders.
* Dank U voor het kruis dat ons vrijmaakt van alle gebondenheid. Dank U dat ik geen kwaad hoef te vrezen want Uw staf en Uw stok die vertroosten mij.
* Dank U dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen.
* Dank U dat U ons roept om de onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren.
* Dank U dat U Here Jezus de machten van de duivel verbreekt.

BIDDEN:
* Daarom vragen wij U Heer, om de macht van de vorst van de duisternis die aangesteld is over ons land en al zijn koningen te verbreken op basis van het Bloed van Jezus.
* Heer, we bidden vergeving dat we ruimte hebben gegeven aan rebellie naar U. Heer, we bekeren daarvan en we bidden, reinig ons van onze eigen rebellie naar U, en we bidden: verbreek de macht van rebellie over ons gebied.
* Leer ons ook andere bolwerken herkennen en die in gebed te brengen bij U. Maak ons (en ons land) los van de machten van religie, traditie, roddel, vrijmetselarij, sexuele onreinheden, manipulatie, intimidatie, dominantie (Izebel), slavernij etc. (Doe onderzoek voor jouw regio) Help ons om ons af te keren van de zonden die hierbij horen.
* We bidden een massaal wakker worden in ons land vanwege het onrecht dat gaande is in deze tijd. Dat we ons verootmoedigen voor U vanwege wat er gebeurt en dat we massaal gaan bidden, zoals 2 Kron.7:14 zegt.
* Zegen de Week van Gebed die deze week plaats vindt, en doe het gebed en Uw Woord door velen opnieuw ontdekt worden!

Michelle, Pieter en Johan zijn 3 mensen die een missie voor Rotterdam hebben.
In deze link zie je een voorbeeld hoe God hun leidt voor hun gebied:
https://genees-ons-land.webnode.nl/_files/200000059-ec3bbec3bd/missie%20nederland,%20Michelle.pdf

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

https://www.24-7gebed.nl/2020/11/02/elke-dag-onlinegebed-via-zoom/

Maak een gratis website.