Offers aan de Moloch

23-10-2022

Ik ben diep getroffen door de gebedsbrief die onlangs werd rondgestuurd m.b.t. satanisch ritueel misbruik. Nooit heb ik geweten dat deze rituelen al een week voor Halloween beginnen. Het gruwelijke karakter had ik wel vermoed, maar nu de agenda per dag werd uitgelegd was mijn schreeuw naar God: 'Dit moet tot een eind komen!

In de komende week zal elke dag in de overdenking zichtbaar zijn wat vandaag op de agenda staat van de duisternis:
24 op 25 oktober (Start is op 24 oktober om 22:31 uur met climax tussen 01:00-04:00 uur)
Deze nacht is de start van de Halloween feesten. Er is een cultceremonie, een soort start- inwijdingsweek, waarbij het belangrijkste is dat iedereen gefocust wordt op het doel van Halloween. De doden vereren, de juiste offers (lees onschuldige baby's) brengen, om zo in de gunst te staan van satan. De startceremonie, zoals in deze nacht, vindt regionaal plaats in vele groepen door het land. Ook tijdens deze nacht vindt er een offer plaats van een kind onder de 2 jaar. Na de ceremonie is er een orgiefeest tussen de kinderen en volwassenen.

Het lijkt mij goed om op deze eerste dag Gods Woord te onderzoeken op deze praktijken.

Daarom wil ik beginnen met een tekst uit Leviticus 20: 1-7

'De HEERE sprak tot Mozes: U moet vervolgens tegen de Israëlieten zeggen: Iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die iemand uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven heeft, moet zeker gedood worden: de bevolking van het land moet hem met stenen stenigen.
En Ikzelf zal Mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Hij heeft immers iemand uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven, waardoor Mijn heiligdom verontreinigd en Mijn heilige Naam ontheiligd is. Maar als de bevolking van het land daadwerkelijk haar ogen sluit ten aanzien van die man, wanneer hij iemand uit zijn nageslacht aan de Molech heeft overgegeven, en hem niet ter dood brengt, dan zal Ikzelf Mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn familie keren en Ik zal hem en ieder die samen met hem hoererij bedrijft door als in hoererij achter de Molech aan te gaan, uit het midden van hun volk uitroeien. En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan - tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien.
Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God.'

Het oordeel van God is al geveld over diegenen die zich met deze praktijken bezig houden. De Moloch, soms vertaald als Molech, Melek, Molek of Milcom, is een afgod van de Ammonieten en een Kanaänitische God. Zijn naam betekent 'de koning.' Aanbidding van de Moloch behoort tot de rituelen in de verering aan Baal.

In de afgelopen weken heb ik gesproken over Rebellie als de wortel van toverij. Manipulatie, Intimidatie met als doel dominantie waren het gevolg. We lezen in het Woord dat deze macht van toverij bijna in alle gevallen leidt tot het meest gruwelijke: kinderoffers.

De zoon van koning Hizkia was Manasse. Over hem staat het volgende geschreven: 'Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, duidde wolken en deed aan wichelarij. Ook stelde hij dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken.' 2 Kon. 21: 6
Lees vers 1 tot 18 om te zien hoe weerzinwekkend Manasse was in tegenstelling tot zijn vader.

Ook koning Salomo betoverd door zijn rebellerende houding naar God: 'Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten.' 1 Kon.11: 7

We zien bij koning Salomo, maar ook daarna dat God vrezende mensen in staat zijn om God te dienen en tegelijkertijd hun kinderen te offeren: 'De mensen van Sefarvaïm verbrandden hun zonen met vuur voor Adrammelech en Anammelech, de goden van Sefarvaïm. Daarnaast vreesden zij de HEERE' 2 Kon.17: 31-32

Dit was zelfs de oorzaak van Gods besluit om Juda in handen van Babel te geven: 'Zij bouwden de offerhoogten van de Baäl, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door het vuur te laten gaan, wat Ik hun niet geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen.' Jer. 32: 35

Gods Woord is duidelijk over deze gruwelijke zonde: 'U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE.' Lev. 18: 21

Ik kan mij voorstellen dat de werkelijke woede van de leiders van het volk die besloten om Stefanus te doden mogelijk de ontmaskering was van deze zonde: 'Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon.' Hand.7: 43
'Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.' Hand. 7: 54-55

Laten wij bidden, want Gods oordeel luidt:

'Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.'  Matt.25: 41-46


Gebed

Bid voor het verstoren van de ceremonies door het hele land. Bid voor hoop voor de slachtoffers. Deze week duurt eindeloos lang en is zonder drugs en pijn niet te dragen. Bid dat Jeshua dichtbij is en uitwegen maakt. Voor Hem is tenslotte niets onmogelijk!

Maak een gratis website.