Om onze overtredingen werd Hij verbrijzeld

01-04-2021

lezen Jesaja 53

Bovenstaande woorden kwamen deze dagen steeds in mijn gedachten.
Wat heeft het de Here Jezus onmenselijk veel gekost, om deze wereld terug te veroveren op de vijand.
Hij die de voeten van de discipelen waste, werd door één van hen verraden met een kus en voor de prijs van dertig zilverlingen.

'Kunnen jullie niet één uur met Mij waken?', was Zijn nood..... maar Hij vond hen allen slapende.....
Jezus werd dodelijk beangst en Zijn zweet werd als bloeddruppels.... ze vielen op de aarde.
'Vader indien het mogelijk is laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan......., Doch niet Mijn wil maar Uw wil geschiede!.'
Zelfs Petrus kon geen weerstand bieden en verraadde Jezus.
'Ik ken deze mens niet'.
Hij kende alleen een Jezus die sterk was en die wonderen deed.
Ik vind geen schuld in Hem zei Pilatus tot driemaal toe. Maar zij schreeuwden als één man: 'Weg met Hem, laat Barabbas los. Kruisig Hém!!'
Alle burgers van Jeruzalem deden mee. Ze lieten zich allemaal meeslepen! Snapten ze wel wat er gebeurde? Snapten ze wel hoe de Farizeeërs hen stuurden in wat ze uitriepen?
Wat een verraad! Maar nu we in deze vreemde tijd leven komt het toch een stuk dichterbij. Zo moet dat dus voor Jezus ook gevoeld hebben.... onbegrijpelijk dat weldenkende mensen zich zomaar laten meeslepen tot totaal onlogische uitspraken.
Jezus, die bespot wordt en ontkend en verraden, zelfs door degene die zich Christenen noemen.
'En Hij deed Zijn mond niet open', Matth. 27:27-30.
'Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen'.
Een diepe duisternis kwam over het hele land en Jezus riep met een luide stem, 'Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?'
Wat een wanhoopskreet!
Maar ook wat een reactie van Zijn Vader:
Het voorhangsel schéurde!
De aarde beefde!
De graven gingen open.......
En vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt.
Wat een manifestatie van Gods Almacht!

'Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand van de Vader waar Hij voor ons bidt en pleit, als de grote Hogepriester.'
Want Hij stond op uit het graf en leeft, halleluja !
'En Hem werd macht gegeven de boekrol te openen', Openb. 5:5, 'En één uit de oudsten zeide tot mij, 'Johannes, ween niet. Zie de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen!'
Openb.19:11-16:
'En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en Hij die daarop zat, wordt genoemd:
Getrouw en Waarachtig en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid!
En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
En Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en Zijn naam is genoemd : Het Woord Gods! '
Halleluja, Jezus zal voor eeuwig Overwinnaar zijn!

DANKEN EN BIDDEN:
* Wij danken U Here Jezus voor zoveel liefde en zelfopoffering.
* We danken U dat U de schande niet uit de weg bent gegaan .
* We danken U voor Uw striemen en wonden, die ons genezing hebben gebracht.
* We danken U voor Uw vergoten bloed , dat ons schoon wast.
* We danken U dat U voor ons allen bidt en pleit.
* We danken U voor het geweldige vooruitzicht dat U komt op de wolken en ieder U zal zien.
* We danken U voor de belofte dat U zult regeren vanuit Jeruzalem en alles aan U onderworpen zal zijn.

* We bidden dat ook in deze heftige tijd mensen wakker zullen worden en U zullen gaan zoeken en U gaan leren kennen!
* We bidden dat U nog genade heeft voor ons land en deze wereld, die zo ver van U is afgedwaald.
* We bidden dat er in onze regering recht zal gedaan worden en alle onrecht openbaar zal worden.
* We bidden voor onze jeugd om Uw bescherming. Help hen te beseffen wat er gebeurt in de wereld. Help hen om hun toekomst tegemoet te treden vanuit het kennen van U. Dank U dat er hoop is en een glorieuze toekomst.
* We bidden dat Uw kerk U de plaats zal geven die U alleen maar toe komt.
* We bidden voor Uw land en volk Israël, dat ze spoedig een ontmoeting met U mogen hebben, zoals Jozef met Zijn broers.

BIJLAGE:
Opwekking 688 - Genade zo groot
https://www.youtube.com/watch?v=5UD_cpAmqk8

Maak een gratis website.