Ons Godsbeeld

16-12-2020

Eens hoorde ik een geestelijk leider zeggen 'Het allerbelangrijkste van jou is hoe je over God denkt'.
Een uitspraak die tot nadenken stemt.
Waarom doet mijn Godsbeeld er zoveel toe?

Door de tijd heen ben ik gaan begrijpen dat uit ons Godsbeeld ons wereldbeeld en ons zelfbeeld voortkomt en uit wat we geloven daarover vloeien alle verdere beslissingen over de invulling van ons leven voort.

Maar klopt ons Godsbeeld altijd met wie God werkelijk is?
Voor mijzelf heb ik ontdekt dat dit het punt is wat mij het diepste beweegt en bezig houdt: Klopt wat IK DENK met hoe GOD DENKT? Zit ik op Zijn lijn? Als ik straks voor Hem kom te staan, zal dan blijken dat ik de juiste koers gevaren heb, de juiste beslissingen genomen heb, of ga ik spijt hebben van hoe ik mijn tijd en leven heb ingericht?
Het is mijn diepe verlangen om NU zo te leven dat ik er LATER geen spijt van heb.

Zo ben ik zelf terecht gekomen in een leven van altijd maar zoeken. Zoeken naar wat wáár is, naar wat blijvend is, naar wat van God is. Ik ben mijzelf maar een 'God-zoeker' gaan noemen en gelukkig heb ik vele gelijkgezinden ontdekt!
In de Bijbel vinden we deze zoekende levenshouding op vele plaatsen terug.
Hos.6:3 zegt: 'Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jágen Hem te kennen,'

Of Spreuken2:1-5
1 'Mijn zoon/dochter, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart,
2 zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid,
3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;
4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,
5 dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.
6 Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid'

Philip.3:7,8
'Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis (het KENNEN van) van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat'.

Door Hem te kennen gaat ons Godsbeeld steeds zuiverder worden. En gaat ons hart steeds vrijer worden van wanbeelden en verkeerde verwachtingen.
Als we denken/geloven dat God een God is die alleen maar lief en aardig is en alles comfortabel voor ons maakt, verwáchten we ook dat ons nooit iets zal overkomen.
Als dan in een tijd zoals deze alles omver wordt gegooid en ons leven helemaal overhoop wordt gehaald, kunnen we gemakkelijk denken 'Waar is God?' Je kunt zelfs gaan denken: "Hij IS er niet, want Hij helpt niet zoals ik verwachtte'. En dan zou je zomaar je geloof in God kunnen verliezen.
Ook kan het dan moeilijk zijn om te geloven dat er samenzweringen bestaan zoals die nu gaande zijn. Het past gewoon niet bij je Godsbeeld, dat er zoveel diepgaand bedrog kan bestaan, omdat God zoiets naar jouw idee niet zou toestaan.
Als je daarentegen in de Bijbel en in gebed bestudeert Wie God is dan ga je begrijpen wat het betekent dat Hij een heilig God is en dat Hij Rechter is. Dan krijg je begrip voor Zijn eindtijdplannen, waarin Hij de geheime samenzweringen op aarde tevoorschijn roept. En dat Hij daarmee elk mens tot een keuze dringt om óf mee te doen met het kwaad óf tegen de stroom in voor Hém en Zijn waarheid te kiezen. Je snapt ook dat Hij gaat afrekenen met het kwaad door Zijn beker van gramschap daarover uit te gieten. Niet een populair verhaal, maar wel iets dat ons vervult met veel vreze voor Hem. Het is echt Góds Plan dat uitgewerkt wordt. Hij staat aan het roer, ook in deze gekke tijd. Hij werkt met snelheid naar een ontknoping om de aarde vrij te maken van zonde en onrecht, hoe turbulent het ook op ons overkomt. Maar Hij heeft vanaf het begin het einde vertelt. We kunnen nooit zeggen dat Hij ons niet gewaarschuwd heeft.
2Thess.2:10 zegt dat de 'liefde tot de waarheid' ons kan behouden.
'...omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven....'
Laten we liefde voor de waarheid ontwikkelen en ijver om te bestuderen Wie God is.
Immers ons Godsbeeld is waar de rest van ons denken en leven uit voortvloeit. Ons Godsbeeld bepaalt ons eeuwig succes!

Gebed:
* Heer, dank U dat U Zich wilt láten kennen. Wat een enorm voorrecht, wat een geheim, wat een SCHAT dat we God, de Schepper van hemel en aarde persoonlijk mogen kénnen! Lees Joh.14:21,23, Ps.27:4
* Heer, laat ons zien waar ons beeld van wie U bent niet klopt met de werkelijkheid. Bewerk in ons hart een ijver om U te willen leren kennen... U te kennen is de basis van het leven, ja Joh.17:3 zegt dat dát het Leven IS!
* Vader, help ons om vrede te krijgen met de situatie waarin we in verkeren. Help ons onze boosheid over de misdaad tegen de mensheid die gaande is aan U te geven, en ons hart vrij te houden van wrok.
* Vader, we bidden voor de winkeliers en ondernemers die gedupeerd zijn door de huidige stand van zaken. We bidden dat ieder in zijn benauwdheid gaat roepen tot U, en dat U ieder persoonlijk uitkomst geeft.
* We bidden voor gezinnen die onder druk staan, en voor alleengaanden die weer met meer eenzaamheid geconfronteerd worden. We bidden dat ze hun rust en volheid in U zullen zoeken en vinden.

Maak een gratis website.