Onthulling van Gods Mysterie

31-03-2021

Lezen Efeziërs 3: 1-13
Ef.3:1-4
1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben;
2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:
3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.
4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus.....
Lees verder t/m vers 13

Tijdens zijn Romeinse gevangenschap stond Paulus onder huisarrest. Overdag was hij vrij om zich door het huis te verplaatsen onder toezicht van soldaten, maar elke nacht werd hij aan een soldaat vastgeketend om er zeker van te zijn dat hij niet zou ontsnappen. Hij zou en moest namelijk voor Caesar voorkomen.
Maar hij zag zichzelf als de gevangene van Jezus Christus. Hij wist dat Jezus de Heer van zijn leven was, niet de Romeinse regering. Dus als hij een gevangene was, was hij Jezus' gevangene. Op dezelfde manier werken ook wij niet voor een baas; wij werken voor Jezus. Wij zijn geen ouders voor kinderen; wij zijn ouders voor Jezus. Hetzelfde principe is van toepassing op elk gebied van het leven.

'Hij maakte mij het mysterie bekend'.....
Paulus beschrijft een mysterie, dat hem bekend gemaakt is door God. Hij zou het nooit hebben kunnen weten als God het niet bekend gemaakt had.
Maar het werd niet alleen aan hém gegeven, het was ook aan Petrus gegeven door openbaring (Handelingen 11: 1-18), en het is consistent met profetie in het Oude Testament (zoals Jesaja 49: 6) en de specifieke woorden van Jezus (Handelingen 1:8).
In het Engels is een 'mysterie' iets duisters, geheim, raadselachtig. Wat 'mysterieus' is, is onverklaarbaar, zelfs onbegrijpelijk.
Dit is het mysterie waar Paulus het over heeft:
Dat de heidenen MEDE-ERFGENAMEN zijn van hetzelfde Lichaam van Christus. Dat gelovige Joden en gelovige heidenen samengevoegd worden tot één Lichaam van Christus, tot één Ecclesía, en niet langer voor God gescheiden zijn.
Wij zijn deelnemers aan één belofte in Christus: De waarheid van dit mysterie betekent dat heidenen nu volledig deel hebben aan Zijn belofte. Dit was een voorrecht dat niet langer alleen voorbehouden was aan de gelovige Joodse persoon.
vs.8 'Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,
en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de 'gemeenschap aan het geheimenis' inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,...'
Om iedereen te laten zien welk een bijzonder mysterie dit is, was het Paulus' passie om dit evangelie aan alle mensen bekend te maken. Hij wil dat iedereen dit mysterie ziet en deelt in 'de gemeenschap van dit mysterie'. Wat zou dit begrip betekenen?Het toont aan dat dit niet alleen feíten zijn om te weten, maar ook een levensstijl om te leven. Verenigd in Jezus te leven met andere gelovigen, zonder enige scheiding zoals die bestond tussen Jood en heiden. Dit was vanaf het begin der eeuwen verborgen in God. Deze grote waarheid - de gemeenschap van het mysterie - was verborgen voordat het werd onthuld na het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Het mysterie van het verenigde Lichaam van Christus is in overeenstemming met dat doel.
Het is een vooruitblik op wat Jezus uiteindelijk zal doen als Hij álle dingen in Zichzelf zal verzoenen en samenvatten. Op dezelfde manier heeft ieder van ons een plaats in de dienst van Gods eeuwige plan.
Dit te weten en hier naar toe te werken, helpt ons om de moed niet te verliezen midden in de verdrukking en problemen.
In de ruimste zin is het "mysterie van God" Gods verlossingsplan door Jezus. We zouden de weg naar het eeuwige leven nooit hebben kunnen begrijpen zonder de komst van Jezus, Zijn dood en Zijn opstanding.

GEBED:
Ef.3:14-21
Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
naar Wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
Opdat gij ten volle zult kunnen begrijpen, samen met al de heiligen, wat de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U voor de openbaring van Uw mysterie: dat Christus 'Jood en Griek' samen heeft gebracht in één nieuwe mens in Christus Jezus.
* Vader we bidden dat U ons inspireert om dit mysterie diep te doorgronden en het als een prachtig geheim door te vertellen aan ieder die het wil horen!
* We bidden voor de kerken in ons land, onze broeders en zusters. We bidden om moed om op te staan voor U en Uw waarheid, hoe denigrerend mensen ons ook bejegenen.
Help ons te beseffen dat we voor U leven, en aan U trouw zijn. Net zo als Paulus zichzelf als Uw gevangene zag en niet die van het Romeinse Rijk.
* Vader we bidden voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in de formatie van ons regering. We bidden dat alle onrecht aan het licht komt en móet stoppen!!!
* Vader we bidden voor de kinderen vooral voor deze week, voor ouders, voor docenten.
* Vader voor ons 24/7 gebedsteam, voor meer van U, zodat wij nog verder zullen groeien in openbaring van Uw geheimen en Uw éénheid.

BIJLAGE:
Genderactivisten indoctrineren basisschoolkids: 'Je wordt niet als jongetje geboren, maar krijgt gender aangewezen!'
https://www.npvzorg.nl/wp-content/uploads/2021/03/Kwestie-genderkeuze.pdf

Maak een gratis website.