ONTMOEDIGING IN HET LICHT VAN HET VOLMAAKTE OFFER

24-02-2021

lezen Hebr.10:19-39

'Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);'

De sluier die het Heiligste van de heilige plaats scheidde, die ook de mens scheidde van Gods intieme aanwezigheid, is voor altijd wijd geopend, van boven naar beneden in tweeën gescheurd.
Mattheüs 27:51 'En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden'.
De schrijver van de Hebreeën maakt een analogie tussen de sluier die tussen God en de mens stond en het lichaam van Jezus. Jezus' lichaam 'was gescheurd', en dat gold ook voor de sluier tussen God en de mens. Allebei geven ze aan dat we nu vrijmoedig tot God kunnen komen.

Vandaag hebben we een Hogepriester over het huis van God die de hemelse rechtbanken voorzit om er zeker van te zijn dat de gelovige volledige toegang heeft.
Dus laten we naderen met de perfecte reiniging die voor ons beschikbaar is. We kunnen nu dichter bij God komen op een manier die nooit beschikbaar is geweest voor iemand onder het Oude Verbond. Het werk van Jezus stelt ons in staat om dichterbij te komen in volledige zekerheid van geloof. Het probleem van een onvolmaakte Hogepriester is opgelost. Het probleem van morele en geestelijke vervuiling is opgelost. Dus laten we nu dichterbij komen!
We hebben aanmoediging nodig om dichterbij te komen, want ontmoedigde christenen hebben vaak moeite om dichterbij te komen. Dit is een echt probleem: als je de intieme relatie met Jezus verliest, gaat niets anders goed.
Er zijn mensen die door grote moeiten heen gaan die tegelijkertijd toch vreugde kennen. Hoe is dat mogelijk? Ze weten hoe ze dichterbij moeten komen!

Beste broeders en zusters laten we dichterbij komen en vasthouden aan de waarheid. Zonder aarzelen vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die belooft is getrouw.
Laten we vasthouden, want ontmoediging kan ons van de waarheid doen wankelen. Een hernieuwd vertrouwen in de grootheid van Jezus en in het Nieuwe Verbond zal ons sterk maken in het geloof. Hij die belooft is trouw: De reden dat we sterk kunnen staan ​​is omdat Hij die belooft trouw is. Het is veel beter om op Zijn trouw te vertrouwen in plaats van op de onze!
Bedenk dat de offers onder het Oude Verbond nooit het zondeprobleem konden genezen Ze lieten ons achter als een patiënt die voortdurend het medicijn nodig heeft, of als een onkruid waarvan alleen de kop eruit is geplukt, maar niet de wortel.
Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Die zittende houding van Jezus is belangrijk. Het laat zien dat Zijn werk is voltooid. Hij hoeft niet dagelijks dezelfde offers te brengen zo als de priesters onder het Oude Verbond dat deden. Jezus heeft in de hemel een bediening van voorbede voor Zijn volk. Maar die bediening vloeit voort uit Zijn voltooide werk.
Hij heeft degenen die geheiligd worden voor altijd vervolmaakt: dit maakt duidelijk dat het werk van Jezus alleen effectief is voor degenen die geheiligd worden. Het werk van Jezus is in staat om ieder mens te redden, maar het is alleen effectief bij het redden van degenen die geheiligd worden (apart gezet voor God).
Degenen voor wie Christus is gestorven, worden door zijn dood volmaakt. Het betekent niet dat ze in karakter al volmaakt geworden zijn, maar dat hij degenen voor wie hij stierf volkomen vrij van de schuld van de zonde maakte. Toen Christus hun zonden op zich nam, bleef de zonde niet langer op hen rusten, want het kon niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Laten we moed putten uit onze ontmoediging en laten we niet vergeten hoe we in moeilijke tijden voor God hebben gestaan.
Wanneer vervolging komt zoals we vandaag zien, kunnen we een kijkje nemen in ons uithoudingsvermogen in het verleden en aangemoedigd worden om in de toekomst sterk te blijven, wetende dat we een beter en blijvend bezit hebben in de hemel: zo kunnen we door de tijd van vervolging heen een hemels perspectief bewaren.
De schrijver aan de Hebreeën is duidelijk: we kunnen ook door deze huidige tijd van ontmoediging heen komen, we kunnen putten uit onze ervaringen uit het verleden om kracht te krijgen om voor de toekomst te volharden.

Laten we daarom ons vertrouwen niet loslaten, want we hebben volharding nodig om de belofte van God te ontvangen nadat we de wil van God hebben gedaan. De zwaarste en meest ontmoedigende beproevingen zijn wanneer we worden geroepen om Gods wil te gehoorzamen terwijl de vervulling van Zijn belofte ver weg lijkt. Onze trouw in die tijd dat de belofte niet vervuld lijkt, is de maatstaf voor onze gehoorzaamheid en geestelijke volwassenheid.
Bedenk dat we niet behoren tot degenen die terugvallen in het verderf, maar tot degenen die geloven in het gered worden van de ziel. Wij zullen degenen zijn die volharden en de belofte van God krijgen. We zullen niet terugvallen in oude tradities of in een Oude Verbondsrelatie met God - of enige andere vervanging van Jezus!

DANKEN EN BIDDEN:
* Hemelse Vader, dank U dat de wet, die aan Israël werd gegeven, een schaduw was van de betere dingen die door Christus zouden komen. Dank U dat Hij niet alleen onze hemelse Hogepriester is, maar dat Hij ook het offer is dat U aanvaardde als de volledige en laatste betaling voor ónze zonde, en die van de hele wereld. Dank U dat we niets meer hoeven te doen dan te vertrouwen op Hem die de volle prijs voor de zonde betaalde en de kracht daarvan in ons leven voor altijd verbrak. Mogen we nooit zelfgenoegzaam worden over het enorme offer dat de Heer Jezus voor onze rekening betaalde toen Hij voor ons naar het kruis ging. Dank U dat Hij vandaag onze hemelse Hogepriester is die aan de rechterhand van Uwe Majesteit in de hemel zit, die altijd voorbede blijft doen voor ons in de hemelse gewesten. Dank U dat Hij op een dag terug zal komen om zijn eeuwige Koninkrijk op aarde op te richten. Ik prijs uw heilige naam, AMEN.

* Vader help ons om niet ontmoedigd te zijn, maar tot U te naderen, om hulp te ontvangen in tijden van nood
* Vader, we bidden voor de komende regeringsverkiezingen, dat uw gerechtigheid zal zijn
* Vader, we bidden voor ons land, luister naar onze roep en luister naar het gebed dat Uw volk bidt.
* Vader, we bidden voor de kerken, en voor onze broeders en zusters, die in moeilijkheden verkeren
* Vader, we bidden voor tieners en jongeren
* Vader, we bidden voor alle voorbidders voor bescherming
* Vader, we bidden om open ogen voor Uw waarheid.

BIJLAGE
1) Lied: For Your Name Is Holy I Enter The Holy of Holies, Paul Wilbur,
https://youtu.be/_jwVyo9nQvU

2) Vrijdagavond 26 febr. Workshop 'IN GESPREK Graadje Dieper', avond speciaal over de inenting met veel info. 19:30 tot plm.22:00u, per internet.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-26-februari-2021/

Maak een gratis website.