Onze gedachten

25-11-2020

Lees Rom.12:1-2
Ik vermaan u dan, broeders en zusters, door de barmhartigheden van Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer - dit is uw redelijke ere-dienst. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

De bijbel spreekt vaak over de kracht van ons verstand en van onze gedachten. Ons verstand is krachtig en onze gedachten vormen wie we zijn en wie we zullen worden.

Dit achtervolgde me jarenlang. Ik geloofde niet in echte liefde, in echte vreugde, en dacht altijd dat vooral de omstandigheden een rol speelden. Het kiezen om liefdevol en vreugdevol te kunnen zijn klinkt te mooi om waar te zijn, 'too good to be true'.

Terwijl we nu weten dat we met ons denken de fysieke aard van onze hersenen veranderen. Als we ons denken bewust sturen, kunnen we giftige denkpatronen herkennen en vervangen door gezonde gedachten.

Als we de manier waarop we denken veranderen, verandert ons perspectief, waardoor ons gedrag in de wereld verandert. Paulus' woorden zijn niet nieuw.
Luister naar het verhaal van Jacobine Geel. Survivor van Auschwitz.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2701312276795648&id=1524289797831241

In deze tijd raken velen ontmoedigd en vervallen in wanhoop, depressie vanwege de onzekerheid in de wereld. Dit is niet alleen hier maar over de hele wereld.
Niemand kon zich ooit voorstellen dat een catastrofaal plan zoals waar we nu mee te maken hebben, ooit zou kunnen plaatsvinden, behalve in films. Wanneer we ervoor kiezen om angst toe te laten in onze gedachten, lijdt ons leven en onze omgeving daaronder.

Dus het is van belang juist in deze tijd om onze gedachten te beheersen.
Onze gedachten uitfilteren vereist stilte, iets waar misschien moeilijk tijd voor te vinden is. Zolang we geen tijd hebben voor stilte (gebed), zullen onze gedachten, emoties en gevoelens ons de baas blijven. Gods tijdloze woorden die we in ons verstand toelaten zou onze realiteit en uiteindelijk onze toekomst moeten bepalen. Laten we beginnen om die vast te leggen in onze gedachten. Hier komen we uit bij Filippenzen4:8:
...al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!

2Cor.10: 5 zou ons dagelijks herhaalde vers moeten zijn:
De wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus
1Petr.1:13
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestig uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Om onze gedachten zuiver te kunnen houden is het nodig om ons hart te bewaren. Want het is uit ons hart dat onze gedachten komen.
Markus 7:21-22
Want van binnenuit, uit het hart van der mensen, komen kwade overleggingen, hoererijen, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand,
Ons hart is als een tuintje, dat bijgehouden moet worden. Alle onkruidsprietjes (verkeerde verlangens en gedachten) moeten we eruit trekken (belijden, afleggen, brengen onder het Bloed en gehoorzaamheid) en alle mooie plantjes (gedachten) moeten verzorgd en versterkt.
Spr.4:23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Kolossenzen3:2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op aarde zijn..

Ik sluit af met dit Bijbelvers, dat mijn verstand heeft veroverd: Genesis 6:5 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was....
Toen al zag God dat de gedachten van vele mensen door-en-door slecht waren. Dit zijn dezelfde gedachten als die in onze tijd de mensheid proberen te vernietigen. Laten we ons verheugen omdat dezelfde God die díe tijd doorzag, dezelfde God is als die nu onze tijd doorziet.
Hij is erbij en gaat de uitkomst bepalen!

Gebed:
* Bedankt Vader voor Uw geweldige liefde, we zijn perfect gemaakt met een prachtige capaciteit om te denken en te creeren.
* Hemelse Vader, helpt U ons om over ons hart en over onze gedachten te waken. Dat we elke negatieve gedachte en elk zondige neiging onder gehoorzaamheid aan U brengen.
* Hemelse Vader, ontmasker en ontkracht de onrechtvaardige plannen tegen Uw schepping!
* Vader, we bidden voor de regering, dat Uw machtige handen de controle overnemen. Dank U, U hééft de controle!
* Vader, we bidden voor onze gezinsleden, echtgenoot/ echtgenote, kinderen, kleinkinderen, buren, dorps/stadsgenoten... we bidden voor bewustwording en opwekking in vele levens!
* We bidden voor ons land Nederland voor honger en dorst naar U,
* We bidden voor de mensen in depressie en wanhoop, help hen zich op U te richten, en op te bloeien in Uw waarheid, hoop en hulp.
* Vader, we bidden voor de oogst, en ook voor degenen die het veld in gaan.
* Last but not least voor Uw wijsheid in alle overwegingen en beslissingen in deze bijzondere tijd. Help mensen voor U te kiezen en voor Uw waarden op te staan!

https://youtu.be/INLJZdfzvSw

Maak een gratis website.