OPDRACHT

15-03-2021

Deel 2 naar aanleiding van 'meewerken in Gods masterplan https://www.ncok.nl/meewerken-met-gods-masterplan/

In een militair planningsproces staat de opdracht centraal. Deze wordt voorafgegaan door een oriëntatie en een schets van de situatie, https://www.ncok.nl/orientatie-en-situatie/, zodat iedereen hetzelfde beeld heeft.
De opdracht zelf is kort en bondig, stellig en duidelijk. Begint met een werkwoord en eindigt met een toelichting ter motivatie. Zie Matteüs 28 vers 19 en 20.
De opdracht stelt een eenheid in staat door gedelegeerd gezag een taak uit te voeren tegen een gemeenschappelijke vijand.

Opdracht:
Sta op, ga door het water en neem het land in bezit, want 'Iedere plek, die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven.' Jozua 1:3

Elke keer als God opnieuw begint zien we een besluit om op te staan, in actie te komen, een nieuwe keuze te maken.
We zien de invloed van water wat zuiverend werkt in o.a. de zondvloed, de Rode zee, de Jordaan, het vruchtwater van een vrouw, het water uit Jezus lichaam nadat Hij doorstoken werd.
Na een opstanding en een waterbad is God steeds weer opnieuw bereid om Zijn erfelijk bezit aan ons te schenken als wij Hem vrezend met diep berouw weer tot Hem naderen.

Alles begint weer met jouw keuze om op te staan
In handelingen 9 en 10 zien we opmerkelijk veel de zinsnede 'Sta Op'.

Steeds staat het in verband met een grote levensverandering. We zien o.a. dat Saulus wordt aangespoord tot een nieuw leven met de opdracht 'Sta op', Handelingen 9 vers 6: En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.
Ook Ananias wordt met dezelfde woorden aangespoord in vers 11:
En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is.
Voor beiden was dit een situatie die hun leven veranderde in de zin van een geestelijke geboorte voor Paulus en voor Ananias een 'next level up'. We zien ook dat er wonderen geschieden direct na de gehoorzaamheid van Ananias en Saulus om op te staan:
vers 18: 'En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.'
vers 20: 'En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.'

Nog wat teksten waarin de opdracht 'sta op' levensveranderend is:
Hand.9: 34: En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; STA OP en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.

vers 40: Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, STA OP! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.
Hand.10:13: En er kwam een stem tot hem: STA OP, Petrus, slacht en eet!
vers 20: STA DAAROM OP, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.
vers 25 en 26: En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: STA OP, ik ben zelf ook maar een mens.
Laten wij ook, net zoals Petrus, anderen aanmoedigen om op te staan, want even later viel de Heilige geest op Cornelius en heel zijn huis en allen kwamen tot geloof en lieten zich dopen.

In bovenstaande verhalen zien we dat de opdracht aan Abraham blijft doorwerken en tot vandaag de dag geldt.
STA OP, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. Gen.13:17
Ook Abraham mocht na gevallen te zijn weer opstaan. Zo wil God ons nu weer laten opstaan, zuiveren door het waterbad en ons het land geven.

Volgende week gaan we door met de uitvoering.
In het boek Nehemia onderscheiden we de 3 fases in de uitvoering:

  1. Opstaan
  2. Reiniging, door het water gaan
  3. Land in bezit nemen

Gebed:

* Dank U Vader dat U in zware perioden ons bemoedigd of terug roept met de woorden: 'Sta Op'.

* Dank U wel voor de bovennatuurlijke kracht die door ons heen stroomt, het levende water, als wij opstaan.

* Dank U wel dat Uw levenswater doden laat opstaan, zieken geneest en belasten bevrijdt.

* Dank U wel dat wij mogen beseffen dat ons opstaan verbonden is aan Uw opstanding. Elke keer als wij opstaan op Uw bevel is deze kracht direct beschikbaar.

* O Heer laat ons vaker opstaan in Uw opstandingskracht zodat wij dit meer en meer gaan beseffen. Onszelf reinigend in het waterbad van de doop tot eeuwig leven, vul ons opnieuw met Uw Geest, doop ons in de Geest, kom met het vuur van Uw Geest.

* Heer laat ons het land in bezit nemen waar U ons zendt, want zoals de Vader U zendt zo zendt U ook ons.

* Maak ons een leger bereidt voor goede werken.

* Heer laat ons het land doorgaan in zijn lengte en in zijn breedte want U zal het ons geven.

* Heer laat ons zien hoe wij het land door moeten gaan. Want ik geloof dat er nog land is wat wij zelf aan U terug moeten geven. Heer zolang wij zelf nog land in bezit hebben wat U toebehoort, hoe moeten wij dan uitgaan om land van anderen op te eisen?

* Heer laat ons mensen zijn van volledige overgave.

* We bidden dat een eerlijke en rechtvaardige regering OPSTAAT.

Touch the Flame

https://youtu.be/qK7AVRMDeuQ

Maak een gratis website.