Oriëntatie en Situatie

08-03-2021

Oriëntatie:
Deel 1 naar aanleiding van 'meewerken in Gods masterplan https://www.ncok.nl/meewerken-met-gods-masterplan/

Johannes16:13
'Maar wanneer HIJ komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen'.
De Heilige Geest wijst ons de weg in heel de waarheid. Hij laat zelfs zien wat er nog gaat gebeuren.

Spreuken8:34 zegt: 'Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken'.
Vandaag de dag stelt God wachters aan. Wachters die continue waken aan Gods poorten. Wachters die zien wat eraan komt. Die het volk waarschuwen.
Eén vers ervóór, in vs.33 staat: 'Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet'.

Deze pandemie zou Gods vermaning kunnen zijn. Gods reactie op een wereld waarin de maat van de toorn vol is. We zien in de Bijbel dat God elke keer in tijden van crisis door profeten spreekt tot Zijn volk. In het Nieuwe Testament stelt Hij apostelen aan om de wereld te bereiken.
Roept God jou zoals Hij Nehemia riep om de poorten weer tot Zijn poorten te maken, om het puin te ruimen en de bressen in de muren te dichten?

Situatie:
Er is een tweedeling in de maatschappij gecreëerd. Door die tweedeling lijkt het onmogelijk om eenheid te krijgen. Echter door deze situatie kan het Koninkrijk van God met kracht doorbreken. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Kor.4:20
Er vindt een transformatie plaats. Wachters/Profeten en apostelen staan op en geven met elkaar een totaalbeeld van deze tijd. Zij geven richting vanuit de bron van Christus door een biddende houding, focus op Gods Woord en focus op de huidige tijd. Vanuit Gods kracht wordt een huis gebouwd wat de storm kan doorstaan.

Een groot gedeelte van de bevolking bevindt zich onder een sluier van toverij. We zien in Gods woord dat de macht van toverij verbonden is aan manipulatie. (o.a. Izebel).
Er zijn diverse groepen in de samenleving, waaronder veel mensen die verblind zijn.
Met name deze groep staat onder de macht van toverij. Het is interessant om naar Elia te kijken toen hij door Izebel (geestelijk) werd aangevallen. 1 Koningen 19.
Uit dit verhaal kunnen we concluderen wat de geest van toverij met iemand doet:
Vermoeidheid is een veelgebruikt wapen van de geest van toverij. Toverij neemt het leven (energie), de kracht van je weg. Wanneer je aangevallen wordt voel je je moe, depressief, onderdrukt en vermoeid.
De christenen uit de groep die het niet willen zien gebruiken veelal Bijbelse motieven om trouw te blijven aan de overheid. Zij noemen elke afwijkende mening een complottheorie.

Paulus treft misschien wel een vergelijkbare situatie aan in Tessalonica. Hij wordt vervolgd door notabene de Joden die daar wonen. Hij moet zelfs vluchten naar Berea. Na een verslag van Timotheüs schrijft Paulus de brief aan de Tessalonicenzen als bemoediging aan de nieuwe christelijke gemeenschap die daar is ontstaan.
In 1 Tessalonicenzen 5 schetst hij de situatie en roept op tot waakzaamheid:
Vers 3: 'Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten'.
Vers 6: 'Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn'.
Daarna vraagt hij om erkenning van het nieuwe geestelijk gezag, orde te brengen in de gemeenschap en geen kwaad met kwaad te vergelden.

In de laatste verzen geeft hij persoonlijke richtlijnen:
16 Verblijd u altijd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
19 Blus de Geest niet uit.
20 Veracht de profetieën niet.
21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer want U heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 1 Timotheüs 1:7
* Dank U dat U ons de weg wijst naar de toekomstige dingen.
* Dank U wel dat U ons roept om Uw poorten te bewaken, de poorten van wijsheid.
* Dank U wel dat wij in die poorten bescherming vinden tegen de toverij van de wereld.
* Heer laat ons mensen zijn die Uw vermaning in acht nemen, om ons te vereenzelvigen met de zonden van het volk en diep berouw te hebben omdat wij medeschuldig zijn aan de vloek die nu over de wereld rondgaat.
* Dank U wel dat Uw Koninkrijk in deze tijd doorbreekt en zichtbaar is in kracht.
* Heer als U het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs. Geef ons daarom totale afhankelijkheid van U.
* Dank U voor het Gideons-leger van wachters, profeten en apostelen die de oude fundamenten zien. Efeze 2: 20
* Heer verbreek de macht van toverij, manipulatie, izebel over onze broers en zussen. Laat ons de poort van deze macht innemen. Jesaja 62: 10
* We binden deze machten in Jezus naam en verwerpen alle onderliggende fysieke en geestelijke klachten opdat Uw Koninkrijk baan zal breken in harten van mensen.
* Dank U wel dat wij een leger zijn dat zichtbaar is door haar blijheid, dat bidt zonder ophouden, dat God dankt onder alle omstandigheden. Een leger dat de Geest niet uitblust en de profetieën niet veracht, dat alle dingen beproeft (onderzoekt) en het goede behoudt.
* We bidden voor de verkiezingen. Wilt U ons volk tot gebed brengen Heer, en wilt U wijsheid geven over hoe we moeten stemmen. Wilt U spreken deze week en dingen omhoog brengen die ons inzicht geven.

BIJLAGEN:
1) Laten we, ieder op ons eigen manier, meedoen met een Esther-Vasten voor de verkiezingen op vr.12 mrt t/m zo.14 mrt.
https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/
Sommigen maken er 10 dagen gebed&vasten van en zijn gisteren al begonnen. Roep met kracht tot God voor verlossing van ons land!

2) Dit artikel trof ons i.v.m. de verkiezingen. Misschien zijn er mensen die zich hier verder in willen verdiepen. En ons hierin meer inzicht willen geven. (Ons= 24-7 gebed)
https://www.ellaster.nl/2021/03/05/dit-zou-het-verkiezingsthema-moeten-zijn-maar-bijna-niemand-spreekt-erover/

Maak een gratis website.