Repent - Reset - Refocus

03-03-2021

REPENT - RESET - REFOCUS
(Bekeer u, reset en focus opnieuw)Lukas9:1-6 (SV)
'En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.
En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.
En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.
En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit.
En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen.
En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken (gehuchten), verkondigende het Evangelie, en genezende de zieken overal.'Jezus stuurde zijn discipelen uit om over het koninkrijk van God te prediken. Ze moesten de zieken genezen, zodat de mensen God, de ultieme Genezer, zouden kennen en Hem loven.
Jezus delegeerde het werk niet zonder ook de macht en autoriteit om dat werk te doen, te delegeren. Zijn discipelen hebben de macht en het gezag om demonen uit te drijven en ziekten te genezen. Onze opdracht is niet alleen om met mensen te praten, maar om hun leven te beïnvloeden, om genezing te brengen.
De discipelen mochten niets meenemen voor de reis, zelfs niet het noodzakelijke - ze moesten licht reizen, omdat God onderweg voor hen zou zorgen. Ze waren afhankelijk van de vriendelijkheid van vreemden en ervoeren daardoor de genade en voorziening van God. Ze zouden door anderen worden afgewezen, maar ze mochten het niet persoonlijk opvatten, omdat deze toehoorders Jezus zelf verwierpen.
Licht reizen hield de discipelen ook afhankelijk van God. Als ze niet veel meenamen, moesten ze voor alles op de Heer vertrouwen. Als de predikant zelf God niet vertrouwt, hoe kan hij anderen dan vertellen dat ze Hem moeten vertrouwen?
Waar God leidt, zorgt Hij ook.
Als God onze stappen leidt, zal Hij ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben.
De discipelen gehoorzaamden. Ze gingen erop uit om te prediken. Ze genazen de zieken. Ze werden door sommigen hartelijk verwelkomd en door anderen afgewezen. De discipelen in de Bijbel gingen rond om te prediken, de zieken te genezen en boze geesten uit te werpen. Ook wij als discipel van Jezus hebben dezelfde macht en autoriteit gekregen om te prediken, demonen uit te drijven en zieken te genezen.

Ik prijs de Heer voor het tonen van deze passage aan ons vandaag, zodat we ons kunnen bekeren, onze visie kunnen resetten en onze bediening opnieuw kunnen focussen. Een Britse missionaris die naar India ging zei ooit: "Verwacht grote dingen van God; probeer grote dingen voor God ".
Laten ook wij grote dingen van God verwachten, zodat we grote dingen bidden en grote dingen zien gebeuren.
Heeft God ons uit onze comfortzone geroepen zodat iemand het Evangelie zal horen? Hoe reageren we?

GEBED:
Vader, in de naam van Jezus, komen we voor U, Heer God, om U te danken voor het voorrecht en de gelegenheid om Uw kracht aan te boren. Heer, we zijn dankbaar dat we kinderen van de Allerhoogste zijn, en dat we toegang hebben tot U, Heer.
Dank U voor de verlangens die U in ons hart heeft geplant om te slagen. Dank U Heer voor het opwekken van iets in onze geest dat ons hoger roept. Dank U Heer voor de mogelijkheid om te winnen in alles waar we onze handen op leggen. Zegen, Heer, het werk van onze handen. Geef ons gunst voor welk werk U ons ook roept. Heer, we geven onze handen, ons hart, ons hoofd, onze voeten, onze mond en ons wezen over aan Uw wil. Gebruik ons ​​voor méér. Laat ons zien hoe we kunnen toenemen in wie we zijn, wie we willen zijn en wat we kunnen doen en gebruik ons voor doelen die groter zijn dan wijzelf. O Heer, moge U ons de moed geven om grote dingen voor U te doen, zodat mensen zullen weten dat u de echte en levende God bent! In Jezus 'naam, Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank u God dat u ons heeft geroepen, gekend en gekozen. Dank U voor de kracht en autoriteit die U ons hebt gegeven om te bekeren, te resetten en opnieuw te focussen
* Vader, we bidden om door U te worden gebruikt met machtige kracht om de zieken te genezen, de gebrokenen van hart te genezen, demonen uit te werpen in de naam van Jezus
* Vader, schenk ons het vermogen om te horen en ook doeners te zijn.
* Vader, we brengen de verkiezing voor uw Troon, en bidden voor Uw genade. Moge degenen die gekozen worden de personen zijn naar Uw hart.
* Vader, we bidden voor onze broeders en zusters. Dat we als hele Kerk wakker zijn voor de geestelijke wereld en hoe die onze zichtbare wereld ons beïnvloedt. Dat we gezamenlijk de strijd oppakken en vechten met de geestelijke wapens die krachtig zijn voor U! Zend Uw Geest van genade en smeekbede uit over ons land!
* We bidden voor het 'Bid - Vast - Stem'- weekend van 12 t/m14 maart voor de verkiezingen, waartoe Herman Boon oproept.
* We bidden voor de mensen en kinderen in nood!

BIJLAGE:
Lied: There is power in the Name of Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=u531QMmRQxE


Maak een gratis website.