Roepen om hulp!

25-03-2021

Alles heeft zijn tijd. Prediker 3.

In Prediker lezen we dat voor alles een tijd is:
"Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen , een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen."
Er is ook een tijd om te róepen.
En om stil te wachten op Gods antwoord.

In de Bijbel wordt heel wat geroepen.
Vooral in de Psalmen lezen we vaak: "En zij riepen in hun nood tot de Here en Hij redde hen."
Psalm 40:2-5: "Vurig verwachtte ik de Heer, toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel"
Moest aan deze woorden denken nu er zoveel 'slijk' boven water komt wat betreft misbruik.
God verlangt van ons een roepen diep vanuit ons hart, lezen we in Hosea 7:14
Zoals Jona in het binnenste van de vis het uitriep tot de Heer.
Ook Jeremia kende dat: "Roep Mij toch aan en Ik zal u antwoorden en grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet" - Jer. 33:3
Ook de Here Jezus riep vanaf het kruis met een luide stem - met Zijn laatste kracht - tot Zijn Vader. In Matth. 27:45-55 lezen we deze harteschreeuw: "Mijn God , Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten."
Wat een schreeuw vanuit de diepte van Zijn hart!
"En nogmaals riep Hij met luide stem en het voorhangsel scheurde en de graven gingen open."
Dat was het antwoord van Zijn God, Zijn Vader.
In Hebr. 5:7-10 lezen we dat de Here Jezus onder sterk geroep en tranen Zijn Vader heeft aangeroepen om Hem te redden.
Soms moeten we ons terugtrekken en wachten. Regelmatig word ik bepaald bij Jes. 26: 20 en 21:
"De Heer verlaat Zijn plaats en gaat rechtspreken en de ongerechtigheden der bewoners van de aarde aan hen bezoeken.
Dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken."
Wat zien we daar naar uit, dat al het onschuldig vergoten bloed gewroken wordt en de Heer Zelf gaat rechtspreken. Daar mogen we om róepen, zoals de weduwe in Luc.18.

Uit ervaring weet ik dat als we het uitschreeuwen naar de Heer, Hij ons gaat antwoorden.
In onze familie deed zich een groot probleem voor en toen we degene die het betrof daarover vragen stelde, werd dat weggewuifd met de opmerking dat het allemaal wel meeviel. We gingen opgelucht naar huis. Maar midden in de nacht maakte de Heer ons wakker en zei heel duidelijk: "Het valt helemaal niet mee!"
We schrokken en ik begon heel hard te roepen om hulp en om Gods barmhartigheid door de woorden uit Hebr. 4:14-16.
Opeens begon alles te schudden, de deuren en ramen te bewegen, heel indrukwekkend.
Daarna werd het plotseling heel stil.
De Heer had ons roepen gehoord!
Een poos terug kreeg ik een droom over deze situatie:
We werden uitgenodigd om feest te vieren, alles stond vol prachtige bloemen en er was muziek, iedereen was blij , mijn jongste broer was terug.
Omdat een vriendin die niet van deze situatie op de hoogte was, dezelfde droom kreeg, weten we dat het gaat gebeuren en zien we uit naar Gods beloften.

DANKEN
• Dank U Heer, dat U ons roepen hoort;
• Dank U dat U gaat antwoorden op Uw tijd en wijze;
• Dank U voor Uw vergoten bloed, dat sterker is dan alle bloedoffers van de vijand;
• Dank U dat alles aan het licht gaat komen wat nog verborgen is;
• Dank U voor Uw beloften ook in Jes. 45: 2 en 3.

VOORBEDE
• We bidden om wijsheid, wanneer te roepen en wanneer stil te zijn;
• We bidden dat recht zal geschieden en nog veel gevangenen bevrijd en genezen zullen worden;
• We bidden dat Uw lichaam - de kerk - wakker zal worden en op zal gaan staan;
• We bidden voor oprechte en bekwame mensen in de regering, zowel in ons land als in Israël, dat ze zich laten gezeggen door Uw Thora;
• We bidden om een diep besef van Uw volbrachte werk aan het kruis; wat U voor ons gedaan heeft. Met name de komende week.
Alle dank en eer komt U hiervoor toe.

BIJLAGEN:
Ps.130
https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI

Maak een gratis website.