RUACH

16-03-2021

Lezen: Joh 16 vers 5-15
Vorige keer lazen we dat de HG een onderpand is van onze erfenis, laten we nu eens kijken Wie Hij is en wat Hij doet.

Hij is de 3e persoon van de 3 eenheid, Vader Zoon en Geest.
Zoals we Jezus moeten kennen om ons bewust te zijn van onze verlossing, zullen we de HG moeten kennen zodat we weten dat Hij het is, die ons geestelijk doet groeien en tot overwinning brengt.
We lezen in vers 13
'Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.'
Hij geeft ons de gedachten van de Vader.
Want met onze nieuwgeboren geest kunnen we de gedachten van de Vader ontvangen, en wat de Vader ons wil zeggen, de waarheid, de toekomst.

1 Cor.2 :9-12
'Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen hart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben,
Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in en mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.'

Niemand weet wat in God is, dan alleen Zijn eigen Geest.
Dus alleen die Geest kan doorvertellen aan anderen wat de gedachten en emoties van God zijn.
En precies díe Geest hebben wij ontvangen!
Wij mogen zomaar weten wat in Gods hart is!
Hoe bijzonder is dat!
Omdat het uit Gods HART is, en niet alleen uit Gods verstand, heeft het ook te maken met Gods diepste zieleroerselen, Gods verlangens, Gods emoties, Gods liefde. Daar zit het gebied van relaties. Het is ook door de Heilige Geest dat wij relatie hebben met God. Want door de Heilige Geest heeft God Zijn liefde in ons hart uitgestort. (Rom.5:5)
Als we ons bekeren tot God, dan laat Hij ons opnieuw geboren worden door Zijn Geest.
Joh.3:5 zegt: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.'
Ook is het een keuze om helemaal vol te worden van de Geest, daar kunnen we eenvoudigweg om bidden.
Lucas 11 :9-13
'En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; Klopt en u zal opengedaan worden. Want eenieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?'
Het is belangrijk om de Heilige Geest in alle volheid in ons te laten wonen.
Een onderdompeling in Zijn Geest.
Zodat we helemaal vól worden.
De Heilige Geest is niet "gestorven" toen de eerste discipelen stierven. Hij leeft, en wil in ons (Zijn huis) wonen, en niet als kamerbewoner, maar in het hele huis. Dat houdt in dat we alles aan Hem overgeven en Hem de ruimte geven om elk hoekje van ons huis op te ruimen.
De Heilige Geest is een persoon, De bijbel zegt dat Hij een eigen identiteit heeft, en karakteristieken van een persoon.
Hij handelt als een persoon, heeft gevoelens en kan bedroefd worden. (Ef. 4 :30)
Hij heeft gedachten (1 Kor 2:10) en is onze trooster (Joh 16:7)
Hij leert ons (Joh 14;26)
Hij overtuigt (Joh 16:8)
Hij wijst ons de weg, Hij hoort spreekt, verkondigt (Joh 16:13)
Deelt gaven uit (1 Cor 12:8-11)
Heeft persoonlijke eigenschappen zoals, goedheid, liefde droefheid, een wil en een mening.
Hij helpt ons, troost ons, leidt ons en laat ons de diepten Gods ervaren.
In de Bijbel lezen we dat Hij, de Heilige Geest, verschillende verschijningsvormen heeft. Dat legt uit over het karakter van de Heilige Geest. Hij is als:
- wind, (Joh.3:8) , in het Hebreeuws Ruach, Adem.
- een duif, (bij de doop van Jezus)
- vuur (op de discipelen toen ze mochten wachten op de HG, Op.4:5)
- water (Joh.7:37)
Hij is beweeglijk als wind, water en vuur.
Als vuur brandt Hij harten schoon maar zet Hij ze tegelijkertijd in vuur en vlam.
Als wind kan Hij stormachtig zijn, maar ook zwoel en vredig.
Als water geeft Hij Leven, want 'overal waar het water komt zal alles leven'. (Ezech.47:9)
Hij is als een duif vredig, teder, puur, trouw, argeloos.

Geweldig dat deze Persoon, onderpand van onze hemelse erfenis, in ons nederige huis wil wonen en ons in alle dingen wil leiden.
Wij kunnen niet zonder Hem, vooral niet in deze ingewikkelde tijd, waarin we het zo nodig hebben om te weten wat te doen in elke situatie.
In 'de laatste dagen' wil God die Geest nogmaals uitstorten. Laten we ons daar met kracht naar uitstrekken en voor bidden!
Joel 2 vers 28,29 (zie ook Hand.2:17e.v.)
'Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.'

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader wij danken U dat U ons niet als wezen heeft achter gelaten toen Jezus naar de hemel terug keerde, maar ons Uw Geest heeft gegeven.
* Dank U wel dat wij door de HG contact en relatie met U mogen hebben en opbouwen. Neem ons mee naar diepere lagen , Heer!
* Vader wij bidden om Uw wijsheid en inzicht voor de aankomende verkiezingen.
* Wij bidden dat er een regering komt die ons de waarheid vertelt en op Uw normen en waarden gericht zal zijn.
* Wij bidden voor veiligheid en eerlijkheid tijdens de verkiezingen.
* Wij bidden dat alle corruptie en manipulatie aan het licht komt.
* Wij bidden voor alle mensen die lijden en geleden hebben onder al de rondgaande leugens.
* Wij bidden voor een machtige uitstorting van Uw Geest in ons Land
* Wij bidden dat we op mogen staan en gaan door dit land en het opnieuw in bezit mogen nemen onder leiding van uw Geest.

BIJLAGEN:
1) Weer een wijze preek van Esther Noordermeer, die inzicht geeft in waarom we tegen zoveel verschillen aanlopen in reacties op de huidige tijd. Goede stof ter refelectie.
https://youtu.be/pD7NCX72woY

Maak een gratis website.