STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING: Het vierde en vijfde zegel

15-11-2020

Bij de opening van het vierde zegel zagen we dat een vierde deel van de aarde gedood werd met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. We zagen dat dit deed denken aan Gods vier ergste oordelen in Ezechiël 4:21. Iets anders wat opvalt bij het vierde zegel, is dat er niet alleen iemand op het paard zit (de dood), maar dat het rijk van de dood hem volgt. In Engelse vertalingen staat hier ook wel 'Hades'. Hades is de plek waar de geest van een overleden ongelovige heengaat, voordat die uiteindelijk in de poel van het vuur komt. (De geest van een overleden gelovige gaat naar het paradijs, naar de aanwezigheid van God.) Als je hierover nadenkt, lijkt het erop dat als er een vierde deel van de aarde gedood wordt door deze oordelen, dit vooral betrekking heeft op ongelovigen. Om een beeld te krijgen van hoeveel een vierde van de aarde zou kunnen zijn; in 2018 telde de wereldbevolking ongeveer 7,6 miljard mensen. Een kwart hiervan is 1,9 miljard. Dit komt neer op ongeveer 35 keer meer doden dan in de Tweede Wereldoorlog (naar schatting 55 miljoen)...Houd hierbij in gedachten dat het niet Gods hart is dat mensen verloren gaan, maar dat Hij de vrije wil van mensen niet overschrijdt; elk mens heeft de keuze om op elk moment zijn/haar leven aan Jezus te geven en gered te worden. Laten we bidden voor de mensen die God nog niet kennen, dat elke bedekking weg zal gaan en dat velen gered zullen worden. In Hand. 2:17-21staat dat God de mogelijkheid geeft tot bekering en dat Hij Zijn Geest machtig zal uitstorten:
'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.'

Hieronder een link naar een recent filmpje van een jonge vrouw met wie God Zijn hart deelde over de mensen die Hem nog niet kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=LGBtuA3PBwM

Openbaring 6:9-11:
'En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.'
In Openbaring 6:9-11 wordt het vijfde zegel geopend en zien we de zielen van hen die geslacht zijn omwille van het Woord van God en hun getuigenis. Ze vragen God hun bloed te wreken aan hen die op de aarde wonen. Dit betekent dat zij zijn vermoord door mensen die op dat moment nog op de aarde leven. De zielen van hen die geslacht zijn, zouden dan dus zielen van mensen zijn die in de eindtijd vermoord worden vanwege hun geloof in God. We zagen bij de eerste drie zegels dat God Zijn hand terugtrekt en de rebellerende mens zijn gang laat gaan. Gods mensen ondervinden hierdoor verdrukking, want de rebellerende mensen en de antichrist willen hen niet. Bij het vijfde zegel zien we dus de zielen van hen die door deze rebelse mensen om het leven zijn gebracht. Zij roepen uit tot God, zij bidden tot God om hun bloed te wreken. Het gebed rond Gods troon in de hemel neemt toe. Zou de Heilige Geest op dat moment op dezelfde manier zo'n gebedslast geven aan de gelovigen op aarde? Er is grote kans dat de gebedsbeweging op aarde ook intens toe zal nemen...
Ze roepen uit: "Tot hoelang...?" Het is het gebed dat het meest voorkomt in de Bijbel (Zach. 1:12, Ps. 6:4, 13:2-3, Ps. 74:10, Ps. 79:5, Ps. 80:5, Ps. 89:47, Ps. 90:13, Ps. 94:3, Dan. 8:13, Dan. 12:6-13). Het is een roep voor een einde aan onderdrukking en wreedheid, een roep dat Gods Naam niet langer belasterd wordt, maar eer aangedaan wordt, en een roep om verlossing voor Gods mensen. De roep dat God hun bloed zal wreken, is een roep dat God de rebellerende mensen van de aarde zal verwijderen die Zijn mensen onderdrukken en Zijn Koninkrijk haten. De zielen van hen die uitroepen voor de troon van God verlangen ernaar dat de wreedheden van de antichrist stoppen.

'...heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet...' (vs. 10)
Heilig en waarachtig
zijn twee aspecten die hier benadrukt worden in de context van Gods oordelen. De heiligen beroemen zich op Gods soevereiniteit en vertrouwen op Jezus' goedheid, ze zijn zich ervan bewust dat Gods oordelen heilig en waarachtig zijn; ze zijn niet te zwaar, niet te licht, niet te vroeg, niet te laat, maar gevuld met heiligheid en waarheid. Hun gebeden zijn volledig in overeenstemming met Jezus' hart.
Ik geloof dat dit ook een kenmerk is van de gebedsbeweging op aarde in de eindtijd; volledig in lijn met Gods hart, vertrouwend op Zijn goedheid en soevereiniteit en de dingen uitroepen die in overeenstemming zijn met Zijn wil en plannen.

De eerste reactie op deze roep van de heiligen, lezen we in vers 11:
'En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.'

Ik geloof dat na deze korte tijd van rusten en na het volledig worden van het aantal martelaren, Jezus reageert op de roep van de martelaren, de gebedsbeweging in de hemel, en dat deze roep die zo in lijn is met Zijn hart, als het ware de trigger voor Jezus is om het zesde zegel te openen. Hierover schrijf ik de volgende keer meer.
Het geeft wel aan hoe de heiligen door gebed met Jezus samenwerken om Zijn plannen werkelijkheid te doen worden. Laten we niet moe worden en nooit ophouden te bidden!

Gebed:
* Bid Handelingen 2:17-21 uit, bid voor een uitstorting van Gods Geest. We zien nu al dat steeds meer mensen God zoeken in deze tijd. Bid dat dit toe zal nemen en dat velen gered zullen worden.

* Vraag God je te geven dat je hart steeds meer op één lijn komt met Zijn hart en plannen, en dat Hij je zal helpen en openbaring zal geven om steeds meer in overeenstemming met de hemel te bidden. Vraag Hem je te geven dat je vertrouwen zal groeien in Zijn goedheid en soevereiniteit.

* Bid voor de gebedsbeweging op aarde in deze tijd. Dat we als gebedsbeweging als geheel ook steeds meer op één lijn zullen komen met Gods hart en plannen en in overeenstemming met de hemel zullen bidden. Dat ons vertrouwen zal zijn op Gods goedheid en soevereiniteit en dat we in dat vertrouwen zullen groeien

Maak een gratis website.