Trekt uit Babel

11-01-2021

Terwijl we elke dag zoekend naar Gods gedachten bidden voor Nederland in deze merkwaardige crisis, geeft God ons stukjes inzicht.

Een inzicht van de laatste weken is het verhaal van Lot.
We lezen daarom Gen.19.

De maat van het kwaad in Sodom en Gomorra was voor God vol. En dat klopt, want we lezen hoe mét de mannen van Sodom onreinheid en intimidatie het huis van Lot bijna binnenstórmde. Tot voorbij de voordeur. Gelukkig voorkwamen de engelen dat.
God kon al dit kwaad niet langer aanzien. Hij móest wel komen met Zijn vuur om het in te perken.
Maar Hij wilde niet de rechtvaardigen met de goddelozen ten onder doen gaan. Hij wilde Lot redden. Abraham had niet voor niets voorbede gedaan.
De twee engelen maanden Lot om snel zijn tas te pakken en alles achter te laten en mee te gaan. De bergen in te vluchten.
Maar Lot talmde, weifelde, zat zo vast aan zijn huisje, boompje beestje.... kón het niet haast niet loslaten.... kon de werkelijkheid haast niet bevatten!
Toch was dit de enige weg om te ontkomen.

'Trekt uit Babel, opdat je niet deel hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen.'
Dit komt uit Openbaring 18:4 en dit zegt God tegen óns!!
God maant ook óns, net als Lot, om UIT TE TREKKEN!
Hij dringt ons, net als Lot!!
Waar moeten we uittrekken?
Wat is Babel?
Babel was de stad die door Nimrod gesticht werd in Gen.11.
Hij bouwde daar de geweldige toren van Babel die de hemel moest bereiken, waardoor de mens op eigen kracht goddelijk en áls god kon zijn.
Door de hele Bijbel én door de menselijke geschiedenis heen staat deze stad symbool voor geloof in de menselijke kracht, ingegeven door de draak die de mens daartoe (nog steeds) opzet en verleidt.
In de eindtijd komt het Babylon-systeem tot zijn volheid.
En WIJ moeten er zo snel mogelijk UIT trekken.
Dat betekent:
Uittrekken uit instemmen met haar...
Uittrekken uit meedoen met haar....
Uittrekken uit buigen voor haar....
Uittrekken uit deel hebben aan haar waarden en normen..
Uittrekken uit het leunen op goedkeuring van mensen...
Uittrekken uit VERTROUWEN OP háár oplossingen voor bijvoorbeeld de ziekte, op haar maatregelen, op haar persberichten....
Zoals Lot met drang moest uitrekken uit Sodom, Israel uit Egypte, ROEPT GOD ZIJN KINDEREN VANDAAG OP OM ZICH MET SPOED AF TE ZONDEREN VAN HET WERELDSYSTEEM BABYLON.

Stel je vertrouwen op Gód in plaats van op de mens!
Het middelste vers in de Bijbel, Ps.118:8,9 zegt:
'Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen;
het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.'
De volgende tekst trof mijzelf behoorlijk heftig, maar maakte me opeens wakker. Het zijn niet míjn woorden, maar Góds woorden.
Jer.17:5-10

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een méns vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; (ook voor de oplossing van de crisis)
6 hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.
7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt (ook voor onze immuniteit, gezondheid, genezing, tijd van leven), wiens betrouwen de Here is;
8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

DANKEN:
* Dank U Heer, dat U boven deze ziekte en boven deze crisis staat. U alleen bent God, en er is geen andere God! Wij prijzen U met heel ons hart! (Jes.46:9)
* Dank U dat U ons een prachtig immuunsysteem heeft gegeven dat ruimsschoots capabel is om weerstand te kunnen bieden aan virussen en bacterien.
* Dank U dat U in Uw natuur middelen hebt gegeven die onze gezondheid helpen te versterken en dat we daar steeds meer over mogen leren.
* Dank U voor doktoren die ons met verstandige middelen helpen.
* Dank U dat U onze levenslengte bepaalt. Dat onze dagen in Uw hand zijn.
* Dank U dat als we sterven we onze geest in gerustheid in Uw Hand mogen geven, dankbaar voor het leven dat U gaf.

BIDDEN:
* Vader, U bent het die ons hart kent en doorgrondt - we bidden U, doorzoek ons hart, en laat ons zien, waar we nog vertrouwen op mensen en menselijke systemen.
* Help ons om UIT TE TREKKEN uit het wereldsysteem, uit het vertrouwen op menselijke oplossingen.
* Help ons om ons vertrouwen werkelijk in U te stellen. U te vertrouwen als Voorziener, voor onze voeding, het dak boven ons hoofd, onze baan, onze kinderen, onze toekomst, onze gezondheid...
* Help ons om al onze wensen door gebed en smeking mét dankzegging bekend te maken aan U! (Filip.4:10). Help ons om te leven vanuit gebed.
* Maak ons bereid om lijden te omarmen.
* Maak ons bereid om te volharden in Uw waarden en in Uw waarheid, hoe mensen om ons heen ook over ons praten.
* We bidden voor ons land, dat velen opstaan in herkenning en openlijke erkenning van wat gaande is. We bidden voor alle klokkenluiders, in welke maatschappelijke sector ook. Geef moed, geef kracht, geef overtuiging, geef volharding. Doe mensen elkaar vinden en bemoedigen.

Voor meer informatie, bekijk deze website:
https://genees-ons-land.webnode.nl/

Maak een gratis website.