Twee wegen

06-10-2020

Psalm 1: 1 t/m 3 wijst ons de goede weg, Gods weg.

Psalm 1: 4 t/m 6 gaat over de goddeloze weg, bij God vandaan.

Lees ook Jer. 17: 5 t/m 8.
Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.
Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Ik moest steeds aan deze woorden denken, nadat bekend werd dat Wouter Raatgever en anderen, die zich tegen de gang van zaken rond het coronavirus hebben verzet, tot geloof zijn gekomen en zich hebben laten dopen.
Wat een overwinningen, wat een bewijs, dat God waarheid liefheeft en beloont.
Deze mensen zijn niet blijven zitten tussen de spotters.
De Here belooft ons, dat als we ons gaan verdiepen in Zijn Woord en leefregels, wij op Zijn tijd zeker vrucht zullen dragen, omdat we aan het water zijn geplant.

Daarom is het ook onze opdracht om te bidden voor degenen, die nog op de verkeerde weg zitten, bewust of onbewust.
Bewust, zie 2 Thess. 2: 11 en 12 .
Of onbewust, gevangen in leugens , zie Jes. 59 vanaf vers 9 e.v.
In Jac. 5 :7 en 8 gaat het over geduldig uitzien naar de late regen en de belofte, dat er kracht op onze gebeden rust, Jac. 5 : 16-19.

Wat is het goed te weten, dat we met vrijmoedigheid voor Gods Troon mogen komen, door het offer van de Here Jezus om voor al deze mensen te bidden en te pleiten.
We leven nog steeds in de genadetijd, prijs de Here.

Gebed: voor de Gemeente
* Lieve hemelse Vader, dank U voor Uw Woord, dat zo duidelijk is en vaneen snijdt leugen en waarheid.
* We bidden dat goed weer goed, en zonde weer zonde genoemd zal worden.
* Leid ons steeds op de goede weg. Uw eeuwige weg en waarschuw ons, als we daarvan afwijken.
* Dank U voor Uw beloften, die ja en amen zijn.
* Geef ons meer geloof, als we soms gaan twijfelen, omdat er zoveel om ons heen gebeurt, waar we vaak geen raad mee weten.
* Dank U voor de Heilige Geest, die ons de weg zal wijzen en help ons in balans te blijven, wat betreft Woord en Geest.
* Geef ons bewogenheid voor mensen die (geestelijk) gevangen zitten en fijngevoeligheid om afgestemd te zijn op Uw gedachten.

Gebed: voor ons land en overheid
* Dat de leugens meer en meer ontmaskerd zullen worden.
* Dat steeds meer mensen door dit alles op zoek gaan naar U en naar waarheid die vrij maakt.
* Here Jezus, help Uw Kerk om niet in de raad der goddelozen te wandelen maar Uw Woord te overpeinzen en Uw weg te kiezen en daarvoor op te staan.
* Ook voor een veilig Loofhuttenfeest en om uit te zien naar Uw komst.
* Heb genade Here God en breng ons en ons land terug bij Uw Vaderhart.

Maak een gratis website.