Uitvoering fase 2: 'Ga door het water'

05-04-2021

EEN NIEUWE DIMENSIE

Uitvoering: 'Ga door het water'

In Nehemia 1 zagen we dat we strijders als Nehemia nodig hebben die bereid zijn zich te vereenzelvigen met de zonden van het volk en dag en nacht bidden en vasten.
In Nehemia 2 is hij bereid het hoogste gezag aan te spreken, in het geheim verkenningen te doen over poorten en muren en zijn visie en plannen te delen met de geestelijk leiders. Hij herkent en weerstaat aanvallen van binnenuit.
In Nehemia 3 zien we een reinigingsproces. Het heeft te maken met heiliging, schoonwassen, vergeving van zonden. Een ommekeer in het denken en een nieuw bewustzijn.

In Nehemia 3 onderscheiden we 3 zaken:

  1. De poorten en torens werden herbouwd en geheiligt. Nehemia 3:1

  2. Sluitbalken en grendels werden op alle deuren in de poorten aangebracht. Neh.3:3

  3. Herstel van de muren. Nehemia 3: 23

Het is tijd om de fundamenten weer te leggen. Fysieke fundamenten uit het Oude Testament zijn vaak geestelijke lessen in het Nieuwe Testament.
Efeze 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.

1. De poorten en torens hebben prioriteit, omdat een poort de plaats van samenkomst was. Een plaats waar de oudsten overleg hadden en waar belangrijke beslissingen werden genomen. Eén van de poorten was a.h.w. het stadhuis. In de poort ben je op de hoogte van wat er speelt in de stad.
Onze stadspoorten zijn in bezit genomen door Babylonische machten. Daarom moeten onze steden opnieuw ingenomen worden. Dit zijn geen fysieke aanvallen, maar vooral geestelijke reinigingsprocessen in onszelf en anderen.

Johannes 17: 2 zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Als we deze tekst goed gaan begrijpen dan zal je gaan zien en begrijpen dat de belangrijkste poorten(plaatsen van samenkomst) die ingenomen moeten worden die van de kerk zijn. Onze vijand werkt het meest effectief van binnenuit en heeft gemeentes tot bolwerken van religie, traditie, valse leer, macht en verdeeldheid gemaakt. Alleen de gemeente van Smyrna en die van Filadelfia lijken de proef te hebben doorstaan! (Openbaring 2 en 3)
LET OP: Het geestelijk bouwwerk moet ontstaan vanuit de bestaande gemeenschap. Ik val hiermee de gemeente niet aan, maar het systeem wat door toverij over ons is gekomen.
* Inname van de poorten geschiedt door los te komen van systemen, geestelijke reiniging en met een nieuwe eenheid opnieuw te bouwen. Dit zullen veelal huisgroepen zijn gebouwd op de rots die de storm van verdrukking die over ons is kan doorstaan.
Speciale eenheden zullen worden ingezet om profetische handelingen te verrichten bij specifieke objecten en gebieden. Poorten waar God een speciale bediening geeft.
Door bidden en vasten laat God jou een verkenning maken langs die poort(en) en zal ook visie gaan geven. Verricht (soms onlogische) profetische handelingen op specifieke plaatsen, met specifieke mensen op een specifieke tijd. Dit vereist afstemming en fijngevoeligheid in de Geest.
Valkuil: mensen die eerst de muur bij hun eigen huis gaan herbouwen. Dit zijn individuele acties die het groepsbelang ondermijnen. Gods wil is een eenheid die gevormd wordt door gezamenlijke acties.

2. Sluitbalken en grendels zijn belangrijke middelen om de vijand na inname de stad te ontzeggen.
We leven in een tijd waarin leugens, onrecht, controle, ontrouw en onwil regeren.
Onze sluitbalken en grendels zijn tegenovergesteld: waarheid, rechtvaardigheid, verlossing, geloof en bereidvaardigheid (gordel, harnas, helm, schild en schoenen).
* Door jezelf te ontvlechten uit het systeem sluit je de poort. Doe de wapenrusting aan!

3. Herstel van de muren.
Als poorten zijn gesloten en grendels zijn aangebracht wordt het tijd om muren te herbouwen in de buurt van jouw huis. Misschien terwijl je eigen huis nog in puin ligt.
* Door een gezamenlijke missie wordt de muur herbouwd.
Gezamenlijk puinruimen geeft Geestelijk onderscheid. Je zal de vijand gaan herkennen. Puinruimen doe je door (opnieuw)bekeren. Met name belijden van zonden en vergeven van mensen die jou iets aangedaan hebben staan hier centraal.
Door in een gezamenlijke missie te gaan staan zal je zien dat jouw eigen huis straks geheel is opgeruimd. Bij het puinruimen en bouwen hebben wij het zwaard en de werpspies permanent onder handbereik. Dit is Gods Woord en Gebed. Hiermee zullen wij de vijand verwerpen en weerstaan
Discipelschap is een belangrijk middel bij het puinruimen en het optrekken van muren. Zorg dat er binnen kleine groepen discipelschap is, buddy's die op het kleinste niveau veel diepgang hebben en elkaar bemoedigen.
Goed gebruik van de wapenrusting zorgt voor een muur rond jouw community door:
Liefde, vrede, vreugde, goedheid, vriendelijkheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Nog een interessant detail:
De Bronpoort herstelde Sallun, de zoon van Kol-Hoze, hoofd van het district Mizpa. Hij herbouwde hem, overdekte hem, en plaatste zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Neh.3:15
Dit bronwater van Siloam wordt 'levend water' genoemd. De hogepriester haalde hier een kruik met water vandaan voor het plengoffer op het eind van het loofhuttenfeest.
Voordat David koning werd kwam hij via de watergang de stad binnen om Jeruzalem op de Jebusieten te heroveren. 2 Sam.5:8
Ook wij mogen onze steden binnengaan via het levend water, via de watergang.
Jezus is de bron van levend water. Hij is de opstanding en het leven!

Gebed:
* Jezus dankuwel voor Uw vergoten bloed wat ons verlossing brengt, wat ons compleet in vrijheid zet. Een volbracht werk wat volkomen vrijheid geeft, vernieuwing van denken, verlossing van angst, vergeving van zonden, genezing van wonden, herstel van ziekte en bescherming tegen elk virus en de pest.
* Dank U wel Heer dat U samen met ons puin wil ruimen door te belijden en te vergeven.
Jezus, als U het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs. Laat ons bouwen in overeenstemming met U. Gezamenlijk aan één poort en gezamenlijk aan één muur.
* leugens, onrecht, controle, ontrouw en onwil regeren in ons land. Laat ons bereidvaardig zijn om waarheid, verlossing, trouw en rechtvaardigheid te proclameren over ons land.
* Maak ons bouwers met zwaard en werpspies bereid om elke vorm van weerstand te weerstaan.
* Maak ons strijders die zichzelf laven aan de bron van levend water, Jezus Christus de opgestane Heer en voleinder van ons geloof.

Maak een gratis website.