Uitvoering

29-03-2021

Lees Nehemia 1 en 2

Deze overdenking is een vervolg van 'de opdracht': https://www.ncok.nl/opdracht/
De opdracht definieerde we toen als volgt:
'Sta op, ga door het water en neem het land in bezit.'
Uit welke geschiedenis in de Bijbel kunnen we iets leren voor deze tijd ten aanzien van de uitvoering van deze opdracht? Voor de hand ligt de geschiedenis van Jozua. Echter Jozua moest voor de eerste keer het land in bezit nemen. Daarom is deze geschiedenis, mijns inziens, anders als de huidige situatie. Deze komt meer in de buurt van Ezra, Nehemia en Haggai. Profeten die werden gebruikt om het land opnieuw in bezit te nemen.
Ik kies nu voor Nehemia omdat dit een strategisch verhaal is waarbij Nehemia nauwgezet stappen doorloopt in een periode waarin je niet weet wie vriend of vijand is. Jeruzalem wordt a.h.w. een vrijstad voor Gods kinderen in vijandelijk gebied.

Laten we in de komende weken gaan kijken wat de stappen waren van Nehemia en daar biddend doorheen gaan opdat God ons meer visie en focus gaat geven voor Nederland en wellicht ook jouw eigen omgeving.
We zien bij Nehemia 4 fasen die hij doorloopt:

 1. Roeping en voorbereiding, Sta op!
 2. Start van het werk. Zijn prioriteiten hebben alles te maken met reiniging. Ga door het water!
 3. Visie, planning en strategie voor de stad zijn de basis om het land in bezit te nemen.
 4. Het volk opnieuw richten op door God gegeven richtlijnen.


1. Roeping en voorbereiding, Sta op!
De eerste twee hoofdstukken in Nehemia gaan over roeping en voorbereiding. We zien dat Nehemia een zeer sterke band heeft met zijn volk en intens verdrietig wordt als hij hoort hoe het zijn achtergebleven volksgenoten vergaat. Dit dringt hem om te bidden en vervolgens het hoogst aangestelde gezag van het Perzische rijk aan te spreken. We zien 6 achtereenvolgende handelingen van Nehemia die de basis vormen voor her-inname van het land.

 1. Hij vereenzelvigt zich met de zonden van het volk. Neh.1:4
  Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
 2. Hij verootmoedigt zich voor God. Hij bidt en overdenkt Gods woord dag en nacht. Neh.6:6 laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
 3. Hij spreekt zijn emoties uit ten overstaan van het hoogste gezag, de Koning, en krijgt toestemming om te gaan bouwen. Neh.2:4
  De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel
 4. Hij verkent in het geheim de poorten en de muren. Neh.2:13
  Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.
 5. Hij spreekt tot de (geestelijk) leiders van het volk en deelt zijn plan. Neh.2:16-17
  En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn.
 6. Hij is voorbereid op weerstand en hij sluit de weerspannigen uit om deel te nemen aan de bouw. Neh.2:20
  Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.

Het is bijzonder hoe Nehemia God herinnert aan de belofte die Hij ten aanzien van Zijn volk heeft gegeven. Neh.1 vers 9: Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt - al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.
Het hele boek getuigt van Gods trouw aan Zijn volk.

Gebed:

* Heer wij prijzen Uw grote naam en Uw trouw ten aanzien van Uw kinderen.

* U komt toe alle lof en eer. Wij willen U volgen. Lessen leren uit Uw Woord en hierin Uw stem verstaan.

* Heer spreek tot ons wat Uw wil is voor deze tijd? Laat de lijnen zien die van oudsher bekend zijn. Richtlijnen die logisch zijn omdat deze in Uw Woord bevestigd worden.

* Waak over ons dat wij U niet in onze plannen betrekken, maar dat het Uw plan is waarin wij mogen arbeiden.

* Heer geef oprecht berouw en verootmoediging in ons hart voor de zonden van ons land. Laat dit het uitgangspunt zijn voor herstel van ons land.

* Heer maak ons dappere strijders en open deuren voor ons naar het hoogste gezag als U wilt dat wij daar spreken.

* Heer geef ons visie waar wij verkenningen mogen uitvoeren en geef ons op die plaatsen geestelijk onderscheid en profetische woorden.

* Geef ons de vrijmoedigheid om Uw woorden uit te spreken aan leiders en aan het volk.

* Heer geef ons de kracht en wijsheid hoe wij in deze tijd om moeten gaan met weerstand als Uw huis wordt gebouwd.

Maak een gratis website.