Uitwisseling bij het altaar

16-02-2021

Lezen Galaten 2:15-21

Gisteren lazen en baden we uit Nehemia 4, hoe het volk zich verenigde onder het wijze leiderschap van Nehemia om de muur te bouwen. De muur rond de stad, waar de Tempel stond, waar het altaar was.
Want vóór dit moment, onder Ezra, meteen toen de ballingen terugkwamen, werd allereerst het altaar gebouwd. En dát moest gekoesterd, bewaard, beschermd. Het altaar is het hart.
Het ALTAAR, de plek van aanbidding, de plek van ontmoeting van God, dat is waar het om gaat! Dáár gebeurt het, dáár vindt een uitwisseling plaats, een exchange, een knop die wordt omgezet, een andere dimensie die wordt binnengegaan. Eenheid met Jezus komt tot stand, niet ik maar Christus die verder leeft in mij.
Dat is precies waar Gal.2:15-21 over gaat.
15 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,
16 Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
Nou snappen wij vaak wel dat onze rechtváárdiging niet uit 'werken der wet' is, maar datzelfde geldt ook voor ons hele functioneren als christen. Uit welke kracht leven wij dagelijks? Je zou het nog eens kunnen lezen en dan het woordje 'werken der wet' vervangen door 'eigen kracht', of 'ons vlees' of met 'aards systeem'.
17 Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.
18 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben.
19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
Oeps, deze is belangrijk, lees die laatste zin nog eens een paar keer: ik ben door de wet voor het VLEES gestorven om UIT GOD te leven! En inderdaad, de bevestiging komt in het volgende vers:
20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar CHRISTUS LEEFT IN MIJ. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Deze ommekeer, deze omwisseling vindt plaats bij het ALTAAR:
ik KNIEL.... LEG MIJZELF AF..... DRINK IN Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn woorden.... en dát wordt mijn leven!!
Leven VANUIT DE GEEST!
Zijn waarheid vult mijn hart, maakt me verbónden met Hem, maakt mij blíj!
Mijn denken: ik denk opeens ánders, zíe de dingen opeens vanuit hemels perspectief,
mijn woorden: ik spreek ánders omdat ik anders denk,
mijn keuzes: ik snap ineens veel beter wat ik moet doen.
21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Maar Christus is niet tevergeefs gestorven.
Laten we Hém geven vanuit Nederland wat Hém toekomt:
EEN VOLK HEM TEN EIGENDOM, dat niet leeft door eigen kracht, maar leeft door de Geest.
Een Koninklijk PRIESTERSCHAP geroepen tot het brengen van geestelijke offers die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
Samen zijn we de levende stenen van Zijn geestelijk HUIS op aarde, dat Altaar-Huis, waar bij Nehemia de muur al omheen moest .
En dit is al zó lang Zijn intense verlangen: Bouw Mij een Heiligdom, want Ik wil in jullie midden wonen. Ex.25:8
Dat heiligdom was eerder de Tabernakel, later de Tempel, maar nu het geestelijke Huis bestaande uit ónze toegewijde harten die leven uit de Geest en niet langer uit het vlees.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer, voor Uw bemoeienis en liefde voor de aarde en voor de mensheid. U hebt ons niet alleen gelaten, ook nu verlangt U er intens naar om in ons midden te wonen. Maar U kúnt alleen maar wonen waar Uw Tempel precies is gebouwd naar Uw normen.
* Help ons Uw Woord serieus te nemen en werkelijk te gelóven en te doen! Want ik leef door gelóóf in Christus. Ook vandaag is dát mijn enige bron!
* We bidden: Laat ons zien zodat wij begrijpen tot welke grootse roeping U óns geroepen heeft!
Mogen wij beseffen wie wij voor U, de grote en almachtige God, zijn!
* Heer, help ons het altaar in ons eigen leven te herstellen en te beschermen.
* Help ons ook het altaar in onze gezinnen en in onze kerkfamilies en in ons land te herstellen.

Maak een gratis website.