Verleiding

08-12-2020

Lezen Numeri 22 t/m 24

In het kort: Balak de koning van Moab, was bang dat de Israëlieten die door de woestijn trokken, zijn land zouden innemen, net zoals bij de Amorieten.
Hij stuurde oversten naar Bileam, waarvan gezegd werd dat wie hij zegende, gezegend was en wie hij vervloekte, vervloekt was. (22 vs. 6b) Balak maakte hierdoor Bileam tot zijn god.
Bileam was een profeet van God, (2Petr. 2:16) maar door trots (dat hij voor iemand tot god kon zijn) en zijn liefde voor geld, (wat zijn god geworden was) stond hij nu als waarzegger bekend, omdat God door deze dingen van hem geweken was.
Bileam die het volk Israël kende, wist dat het gevaarlijk was om Israël te vervloeken, omdat God tegen Abraham had gezegd dat wie hem zou vervloeken zelf vervloekt zou worden. (Gen.12:3)
Hij wist dat hij onmiddellijk had moeten zeggen dat het een gezegend volk was waarvan God niet wilde dat het vervloekt zou worden.
Door zijn liefde voor het waarzeggersloon - het loon der ongerechtigheid - sliep hij er een nachtje over, en probeerde hij God in feite van gedachten te laten veranderen.
Num. 22 vs 12 Toen zeide God tot Bileam: Gij zult met hen NIET medegaan, gij zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.
Uiteindelijk ging hij toch mee. Hij liet zich verleiden door eer en geld, en een verlangen om Israël te vervloeken. Maar hij zou niets anders kúnnen zeggen dan wat God hem zou ingeven.
Balak ontmoette Bileam aan de uiterste grensstreek, offerde runderen en schapen en liet Bileam een berg beklimmen vanwaar hij het uiterste deel van het volk zag. Bileam kwam terug bij Balak met een woord van God en zegende Israël.
Balak werd boos en nam Bileam mee naar een andere berg vanwaar hij beter zicht had. Vervolgens kwam Bileam wéér terug met een zegen over Israël.
De derde keer nam Balak Bileam mee naar een plek waar geheel Israël zichtbaar was en dan lezen we iets bijzonders.
Bileam is nu niet op bezwering uit, maar de Geest van God komt over hem en hij spreekt een prachtige zegen uit.
Num 24 vers 1-3 Daar Bileam zag, dat het in de ogen des Heren goed was Israël te zegenen, ging hij niet, zoals één en andermaal op bezwering uit, maar richtte zijn gelaat naar de woestijn. Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods kwam over hem.

Wat ziet Bileam dan?
Daarvoor moeten we naar Num. 2, dat gaat over de opstelling van het tentenkamp van Israël in rust.
Wel eens afgevraagd waarom daar zelfs de getallen van de stammen bij genoemd worden?
Ik vond dat altijd heel saai. Maar dat is het niet.
God geeft hier precies aan hoe de stammen zich moesten opstellen, en dat is met een speciaal doel.
In het midden staat de tabernakel, het symbool van de Here Jezus.
Daar omheen staan opgesteld:
- Oostzijde Juda, Issachar, en Zebulon, samen 186.400 mensen Num 2 vs 9
- Zuidzijde, Ruben, Simeon en Gad, samen 151.450 mensen Num 2 vs16
- Westzijde, Efraim , Manasse en Benjamin, samen 108.100 mensen Num 2 vs 24
- Noordzijde, Dan, Aser, Naftali, samen 157.600 mensen Num 2 vs.31
De Levieten werden niet geteld.
Als we ons hier een plaatje van maken weten we wat Bileam zag:
Het kleinste getal aan de westkant, daar tegenover de oostkant met het grootste getal.
Noord en zuid hebben ongeveer hetzelfde getal en staan haaks op de oost-west-lijn, in verhouding iets korter.
Bileam zag het volk Israël gelegerd in een enorm KRUIS! :
Daardoor kwam de Geest van God over hem en profeteerde hij over de komende Messias, over de leeuw van Juda, (Num. 24 vs 9) en het koninkrijk (24vs 7) Hij kon het kruis niet vervloeken. Hij zag als het ware iets in de toekomst, de komende Messias die aan het kruis genageld werd. Hoe bijzonder dat God in het hele oude testament steeds naar Jezus verwijst.

We kunnen leren van deze geschiedenis om onze leugens, trots en hoogmoed af te leggen, om geen liefde voor de mammon te hebben, onszelf niet te laten verheffen door anderen, geen mensen te aanbidden, maar alleen God.
Jezelf niet te laten verleiden door geld of andere mooie dingen en altijd de waarheid te spreken.
Allemaal karaktertrekken van Jezus.
Als we naar het kruis blijven kijken zal God, Jezus en de Heilige Geest ons helpen, om helemaal op Hem te gaan lijken.

Danken:
* Dank U dat Uw gehele Woord vol is van het KRUIS - de GEKRUISIGDE - Jezus Christus, onze Heer en God. Wij aanbidden U!
* Dank U Jezus, dat U het geheimenis Gods bent, in Wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn! (Kol.2:3)
* Dank U dat U aan het kruis de weg naar God voor Israel maar ook voor de hele aarde geopend heeft.
* Dank U voor het kruis in óns leven. Dat we met Jezus gekruisigd mogen zijn en Zijn karakter aan mogen doen.
* Dank U dat U ons daar bij gaat helpen. Dat Uw Geest ons aanvuurt.

Bidden:
* Help ons Heer om Uw karakter te kunnen onderscheiden, wat bij U hoort en wat niet bij U hoort. Dat we steeds zuiverder worden in ons onderscheiden.
* Wij bidden voor ons land, dat de ware profeten op mogen staan, die de waarheid over het Kruis vertellen.
* Wij bidden dat de waarheid ruimte gaat krijgen en dat wat de waarheid belemmert weggebroken zal worden.
* Wij bidden voor onderscheidingsvermogen in Uw Kerk en in ons volk. Dat we waarheid van leugen kunnen onderscheiden, ook als de woorden bijna hetzelfde klinken.
* Wij bidden voor onze regering, dat regeerders opstaan voor Gods waarden en karakter en waarheid.
* We zegenen ons land met Uw zegen! Met Uw Kruis, Uw waarheid, Uw waarden en Uw karakter! Dat een sterke Godvrezendheid geboren wordt in deze tijd. Dat ons Nederlandse volk U erkent als onze God en Leider!

Maak een gratis website.