Volharding

12-01-2021

Lezen Jac. 1 vers 1-18:

'Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zó zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken.
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.'

Verzoekingen kunnen divers van aard zijn.
Verdriet, zorgen, moeiten horen bij dit leven en wij ervaren die als beproevingen.
De vijand van God probeert ons verkeerde ideeën over moeilijkheden te geven, zodat ze ons van God afhouden. Hij fluistert ons dingen in het oor die tegen het Woord van God in gaan en ons misleiden.
God wil dat wij door beproevingen heen sterk worden. Hij verlangt dat we in de beproevingen volkomen op Hem vertrouwen zodat ons karakter er sterker van wordt. Dit zullen we nodig gaan hebben.
Je oefent, hoe raar het ook klinkt, vreugde i.p.v. moedeloosheid of troosteloosheid.
De wereld leert ons kalm en rustig te blijven onder moeilijke omstandigheden maar de Bijbel leert ons om vréugde te vinden, puur door het feit dat wij ook in die momenten mogen leven in de liefde van God.
Omdat we kiezen om de waarheid van Gods woord lief te hebben boven alle andere dingen, werkt dat volharding uit. We blijven in Gods waarheid.
Als je het één doet werkt dat het ander uit.
In tijden van verdrukking of lijden is het belangrijk niet lijdzaam te zijn, maar in Gods liefde te leven zodat je dat vanzelf gaat uitstralen.
Dus moeten wij die liefde laten wérken, zodat wij overwinning behalen. Het is dus een vorming van ons karakter.
Jacobus zegt hier dat als wij de volharding volledig laten doorwerken, we volmaakt zijn en nergens in te kort schieten. En als we in wijsheid te kort schieten dan mogen wij aan God om meer wijsheid vragen, en Hij zal het ons geven.
Paulus schrijft in de Romeinenbrief:
'... wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is...' Romeinen 5:3-‬5
Paulus die veel heeft meegemaakt, zegt dat het begint bij verdrukking. Dat is misschien nog een graadje erger dan beproeving.

Nog een bemoediging,
'Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen'. 2Tim.2 :11,12
Laten wij ons oefenen om in verdrukking en beproevingen, op onze Vader in de hemel te zien, Zijn liefde te ontvangen en te laten zien en ons niet te laten misleiden. Dan zullen wij volharden, en uiteindelijk zullen wij niet beschaamd staan, maar met Hem als koningen heersen.
Er zullen tijden van verdrukking zijn, maar houd voortdurend Gods woorden en beloften in je gedachten.
In Openbaring 14:11,12 lezen we dat de heiligen moeten volharden, om het merkteken te weerstaan.
'.. en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.'
Dit is nogal wat, dus daar hebben we zeker volharding voor nodig.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U wel Vader dat U onze geestelijke gezondheid voor ogen heeft, en dat wij ons mogen oefenen in Uw goddelijke karakter.
* Dank U wel dat U ons als zonen en dochteren behandelt en leert hoe we dat in de praktijk mogen brengen.
* Help ons elke misleiding te onderkennen door Uw Heilige Geest
* Help ons om Uw woord in ons binnenste te bergen, te eten en te kauwen totdat wij het kennen.
* Leidt ons in het leren te volharden, en de tekenen der tijden te herkennen.
* Leidt ons om te volharden juist als we gedwongen worden keuzes te maken. Dat we alleen Uw keuzes maken.
* Wij bidden voor onze medebroeders en zusters, dat zij ook verlangen naar deze karaktervorming.
* Wij bidden voor de kinderen van dit land, dat ze beschermd mogen zijn, dat ze mogen herstellen van de trauma s die deze crisis veroorzaakt heeft bij hen. Maak ook de harten van onze kinderen sterk en leer hen zich te oefenen in volharding. Help ouders hun kinderen hierin te leiden.
* Wij bidden voor onze regering, voor de verkiezingen, dat er Goddelijk gekozen mensen mogen opstaan.

Maak een gratis website.