Voorbede

24-10-2020

Voorbede is een mysterie dat begint met het kennen van Zijn Wil. Je zou kunnen denken dat als het Zijn wil is, dan gaat het hoe dan ook gebeuren... waarom dan voorbede?
De Here Jezus wil ons betrekken bij het vervúllen van Zijn wil, want Hij wil dat we met Hem samenwerken in Zijn plan voor de aarde.
In Openb.5:8 en Openb.8:3-5 zien we hoe onze gebeden meewerken in het uitrollen van Gods eindtijdplan. Fascinerend om te beseffen hoe onze (voor ons gevoel) nietige gebeden belangrijk zijn voor God!

Lees Jesaja 62 vers 1-7.
De Heer Jezus bidt hier door Jesaja heen en verklaart dat Hij niet zal zwijgen en niet stil zal zijn, totdat het licht van Sions gerechtigheid daagt en brandt als een fakkel en de volken het zullen zien. Dit Sion zal "Mijn verlangen" en "Mijn bruid" heten.
De Here Jezus heeft het hier over wachters, de voorbidders, die vurig bidden totdat Zijn wil op aarde is vervuld.

Een voorbidder is iemand die tussen de mensen en God in gaat staan met gebed, die bidt en pleit voor verandering, vergeving en schuldbelijdenis zoals Daniel in Daniel9:3-10
We lezen dat Daniel bad met smeken, vasten en schuldbelijdenis. Hij zag dat zijn volk gezondigd had, hij erkende dat voor Gods Aangezicht en verootmoedigde zich namens zijn volk.

Ook Abraham pleitte voor zijn neef Lot die in het gebied van Sodom en Gomorra woonde. God liet hem Zijn plannen weten. Abraham reageerde niet gelaten, maar hij ging voor God staan en deed vurige voorbede voor Lot en voor die steden. Hij onderhandelde eigenlijk met God. We zien in Gen18:16-33 hoe God bij iedere vraag zijn verzoek inwilligde. Wat een kracht heeft voorbede!

Mozes' leven was één en al voorbede voor zijn volk. Als het volk het gouden kalf maakt (Ex.32), maar ook als het God verraadt door ongeloof bij het verspieden van Kanaan (Num.13+14) lees je hóe diep de voorbede van Mozes gaat. Hij vraagt zelfs zijn eigen leven uit te delgen om het volk te mogen behouden (Ex.14:11-21). Wat een diepe vereenzelviging en onbaatzuchtigheid ten behoeve van zijn volk.

Maar ook: wat een reactie van God, dat God Zijn beslissing intrekt om het volk te verdelgen. God laat Zich verbidden. Ex.14:20 zegt zo krachtig: En de Here zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving.
Ook Joel 2:14 zegt: Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft...
Hoe bijzonder dat de grote almachtige God zich láát verbidden door de mens die in nederigheid en oprechtheid voorbede doet!
(Hoewel ze niet altijd ontkwamen aan gevolgen van hun daden.)

Voorbidders kunnen een specifieke roeping hebben voor bijvoorbeeld een natie, of een persoon, een zendeling, een gemeente, een noodsituatie enz.
Misschien dat je zelf eens in gebed kan vragen waar jouw specifieke roeping op dit gebied ligt? Je kunt meestal niet voor alle situaties bidden en God overziet alles en verdeelt wie waarvoor mag bidden, en hoef je niet alle lasten te dragen qua voorbede.
En daar is het weer belangrijk dat we goed luisteren naar wat de Heilige Geest ons kenbaar maakt.

Het mooie is dat Jezus zelf het voorbeeld geeft en dat Hij ook zelf voorbede voor ons doet, ook nu. Rom.8:34 Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Ook de Heilige Geest doet voorbede.
Rom8:26,27 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Soms raakt een situatie je zo erg, dat je alleen maar kunt zuchten of kreunen en er geen woorden voor kunt vinden. De Heilige Geest vertaalt dit naar de Vader.
Ook kunnen we voorbede doen in de hemelse taal, de tongentaal. Ook dan laat je de Heilige Geest vrijuit bidden door jou heen. (1 Kor.14:15b, Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand, ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.)
Andere manieren van voorbede zijn zingen, dansen, vlaggen. En méér is mogelijk.

Waar de Heilige Geest ons in deze tijd vooral bij bepaalt, is om Zijn Woord uit te bidden. Dan bidden we automatisch naar zijn wil. Dit blijkt een enorm geheimenis om het hart van God steeds beter te leren kennen. En Gods grote plaatje steeds beter te gaan zien. Want Bijbelteksten rijgen zich in gebed aaneen en God geeft steeds meer inzicht en verband in alles wat we lezen en bidden.

Danken:
* Dank U wel Vader, dat we met U mogen samen werken om Uw plan te vervullen.
* Dank U wel Heilige Geest dat U de juiste gebeden in ons hart wil brengen
* Dank U wel Here Jezus dat U zelf het voorbeeld geeft om voorbede te doen.
* Dank U wel dat we steeds beter mogen leren kennen en begrijpen als we Uw Woord steeds weer uitbidden. Dank U dat U Zich openbaart als we ons verdiepen in Uw Woord.

Schuldbelijdenis:
* We belijden schuld over de misstanden in ons land, de abortussen, de levenseinde klinieken.
* We belijden dat we gezondigd hebben door goddeloosheid toe te laten.
* We belijden dat we niet opgestaan zijn toen al deze dingen in onze christelijke natie begonnen, we belijden dat we niet onze mond open gedaan hebben.

Bidden:
* Vader geef ons een hart om Uw Wil te zoeken en dat te bidden wat op Uw hart is.
* Vader we bidden voor ons land, dat Uw Sion, Uw Bruid, Uw verlangen, in ons land zichtbaar mag worden.
* Vader we bidden voor onze regering, onze kerkelijke leiders, degenen die boven ons gesteld zijn.
* Vader we bidden dat ons geloof in deze tijd stand zal houden en mag groeien.
* Vader we bidden voor onze broeders en zusters die nu al vervolgd worden omwille van hun geloof in U.
* Vader we bidden voor diegenen die ons vervolgen.

Maak een gratis website.