Vrijdag 24-04-2020

24-04-2020

We zijn uitgekozen en ontvangen loon

• Efeziërs‬ 1:4-5‬ (BB‬‬):
'Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil.'

• Maleachi 4:2 (BB):
'Maar júllie hadden ontzag voor Mij. Jullie zullen worden beloond. Voor jullie zal er genezing zijn bij de Heer. Jullie zullen naar buiten gaan en dansen en springen als jonge kalfjes die de stal uit mogen.'

We doen voorbede vanuit een bevoorrechte positie, we komen vrijmoedig tot de troon van genade omdat we Zijn kinderen zijn.

⏰ 10 - 11 uur
Gebedsonderwerp: gezinnen en onderwijs

Gebed 1: je directe omgeving
* Besef en dank God voor de positie die we hebben als Zijn kinderen.
* Benoem je persoonlijk netwerk en breng ze voor Gods troon van genade.
Zeker hen die jij kent maar die op hun beurt deze Jezus nog niet kennen. Zoals Jezus voor de zijnen bidt, kunnen wij dit ook doen.

Gebed 2: gezinnen
* Bedenk de omstandigheden waarin jonge gezinnen zich bevinden door de druk van het thuis zijn en werken. Zegen de vaders en moeders in hun ouder zijn. Zegen ook de zwangeren.
* Bid voor de opa's en oma's die geïsoleerd zijn van hun kinderen en kleinkinderen. Vooral voor hen die gelovig zijn. Bid ook voor verdieping van gezinsbanden en voor creativiteit om liefde uit te drukken.
* Bid voor de jonge kinderen die hun vriendjes missen. Dat kinderen ontmoetingen hebben met Jezus.
* Bid voor jongeren, bid dat ze in deze tijd van mogelijke verveling dieper na gaan denken en hun levensdoel in God vinden.

Gebed 3: opvoeders in het algemeen
* Bid voor het onderwijzend personeel dat vanuit thuis moet begeleiden en zich voorbereidt op de herstart van de basisscholen. Bid voor creativiteit, voor stabiliteit in hun leven, voor vreugde in het omgaan met de kinderen.
* Bid voor een goede ingang, goede relaties.
* Het besef bij opvoeders dat hun eigen (geestelijk) leven een spiegel voor de kinderen is.

~~~~~

⏰ 13 - 14 uur
Gebedsonderwerp: actuele situatie

Gebed 1: voor de zieken
* Bid voor de zieken in ziekenhuizen, op IC's, in zorginstellingen of thuis. Ook de niet-corona-zieken. Dat ze God ontmoeten middenin het ziekteproces, dat God wonderen doet te midden van ziekte en dood, bid om genezing, herstel en voorspoedige revalidatie, verbinding met familieleden. Bid om getuigenissen en dankbaarheid.
* Bid voor nabestaanden en hun familieleden om troost en kracht, en creativiteit om toch om elkaar heen te kunnen staan.
* Bid voor de zieken in je eigen omgeving.
* Bid voor nieuw leven van God door alles heen.

Gebed 2: voor zorgpersoneel
* Bid voor de verzorgenden in ziekenhuizen, zorginstellingen en wijken.
Bid voor kracht, gezondheid, helderheid, opgewektheid, volharding, aflossing, collegialiteit, creativiteit, dankbaarheid, Gods nabijheid, voorziening van wat nodig is.
* Bid voor de zorgenden die je kent of die je om je heen ziet.

Gebed 3: voor managers en overheden
* Bid voor degenen die beslissingen moeten maken: ministers, overheden, directeuren, managers, teamleiders: wijsheid, eerlijkheid, integriteit, opstaan tegen het kwade, liefde voor de waarheid, redelijkheid, collegialiteit, dat ze Gods wil uitvoeren,
* Blijf bidden voor een snelle overwinning over het virus en opheffing van de lockdown.

Maak een gratis website.