Waarom ben je bang?

26-03-2021

lezen Mattheus 8:18-34

Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.
En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.
En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.
Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.
En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep. En Zijn discipelen kwamen bij Hem , wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen?
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.
De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Als Jezus je roept om HEM te volgen, dan kan het zomaar eens zijn dat je in een storm terecht komt.
Zo ook de discipelen. Overmand door angst, gaan ze naar Jezus toe, die nota bene heerlijk ligt te slapen als een roos!
'Heere kan het U niet schelen dat we vergaan?', staat er in een andere vertaling.
Dan de reactie van Jezus. WIJ verwachten dat Hij opspringt en gelijk actie onderneemt. Maar Jezus stelt liggend eerst een vraag.
'WAAROM ZIJN JULLIE EIGENLIJK BANG, kleingelovigen?'
Daarná staat Hij pas op en bestraft Hij de winden en de zee, en komt er een grote stilte.
Die grote stilte was er vanaf het begin al in Jezus.
Rust, Shabbat in onze Heer. Het loopt HEM niet uit de hand.
De Heer wist wat er stond te gebeuren.
Lees nog even verder t/m vers 34.
Het duivelse rijk manifesteerde omdat het wist dat het terrein zou verliezen als Jezus aan de overkant zou komen. De discipelen hadden echter geen idee, lieten zich overmannen door angst, maar Gods plan ging door. De twee bezeten mannen werden vrijgezet en opnieuw zien we hier de Schepper van hemel en aarde in actie.

Nu naar onze tijd.
Wij kunnen ons voelen als de discipelen in de boot. We hebben gezegd 'Jezus we volgen U', maar we zijn in stormen beland.
Angst klopt op de deur van onze levensboot, maar wat doen wij?
De Schepper van hemel en aarde, de Koning van de vrede is aan boord en overziet alles. Hij weet dat er aan de overkant een wereld wacht die gebukt gaat onder zware demonische lasten. Hij wil de gevangenen vrijzetten, bevrijden. Ook in deze tijd. Mensen die gebukt gaan onder angst, het zijn er velen.
Gaan wij samen met Jezus naar deze personen toe en zullen wij hen in de kracht van Zijn naam een helpende hand toe reiken en ze vrijzetten? Zodat de Koning van de Vrede terrein wint ook in hun harten?

DANKEN:
*Dank U Jezus dat U ons uit de woelende, duistere wateren hebt getrokken en ons in het koninkrijk van het LICHT hebt gebracht!
* Dank U Heer dat U aan boord bent van onze levensboot.
* Dank U Heer dat U ons vrede geeft, die de wereld niet heeft. 'Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u, de vrede die de wereld niet heeft, geef Ik U.' Joh.14:27.
* Dank U Heer, dat U alles overziet. U ziet het hele plan! U bent te vertrouwen.

BIDDEN:
* Heer help ons om U volledig te vertrouwen. Ook als het nu om ons heen te keer gaat met al die bizarre dingen die gebeuren, Heer help ons onze ogen op U gericht te houden en in Uw vrede te blijven.
* Heer gebruik de gelovigen om gebondenen vrij te zetten. U hebt ons immers autoriteit gegeven om op zieken de handen te leggen en boze geesten te verjagen. Heer laat ons gelovigen hier in groeien. Leer ons hoe we dit in praktijk moeten brengen.
* Heer bewerk met Uw Heilige Geest in ons hart dat we zullen gehoorzamen aan Uw Woord.
* Heer wakker het verlangen in ons en in de gelovigen aan om U steeds beter te leren kennen. Dat we zullen hongeren en dorsten naar Uw Woord, Uw waarheid, Uw recht en gerechtigheid.
* Bidden voor alles wat Gods Geest ons dit uur in gedachten brengt en op ons hart legt.

BIJLAGEN:
Opwekking 717 - Stil, mijn ziel, wees stil
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg

Maak een gratis website.