Wachter zijn

01-12-2020

Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.
Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Jes. 62:6-7

In het natuurlijke waren de wachters op de muur aangesteld om in de gaten te houden wanneer er een vijand aan kwam om de stad in te nemen. De ene wachter keek naar de velden rondom de stad of er vijanden waren, en de andere wachter keek richting de stad zelf, om daar in de gaten te houden of er ongeregeldheden waren.
Dus het verdedigen van de stad en zorgen dat er geen vijanden binnen kwamen.
Zo is het ook in het geestelijke. We zien het gevaar, wat van buiten de kerk komt of van binnenuit. We gaan ervoor bidden en sturen die vijanden weg.

Jes. 21 vers 4-9, Want aldus heeft de Here tot mij gezegd: Ga heen, zet een wachter uit; laat hij melden wat hij ziet. Ziet hij een stoet ruiters, twee aan twee, een troep ezels, een troep kamelen, laat hij dan goed acht geven met grote opmerkzaamheid. Toen riep hij; Zie Here, ik sta bestendig des daags op de wachttoren en op mijn wachtpost stel ik mij alle nachten; zie, daar komt een troep mannen, en stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zeide; Gevallen, gevallen is Babel en alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld.

Hier zien we o.a. dat gehoorzaamheid een belangrijk onderdeel is om de vijand te verslaan.
Sommige mensen hebben een roeping om (veel) voorbede te doen, zoals een ander weer een roeping kan hebben om te evangeliseren.
Het doel van de voorbede heb ik in een andere app uitgelegd, (nl. Bidden/voorbede doen totdat Gods wil op aarde vervuld is)
We hebben allemaal andere gaven en roepingen, maar wachter zijn gaat een stapje dieper.
Als je wachter bent kun je ervaren dat je moet bidden totdat de last op je hart weg is, en je Gods vrede ervaart.
Je hebt een directe link naar het hart van God, en het heeft discipline nodig om Gods gebeden te bidden en niet de punten die je zelf hebt opgeschreven.
Wachter zijn, is een beetje vergelijkbaar met een dokter die een beeper heeft. Als hij opgeroepen wordt, komt hij onmiddellijk in actie totdat het probleem opgelost is.
Dus doorgaan totdat er een doorbraak is. De Heilige Geest werkt dan door ons heen om Gods wil te bewerken.
In elke situatie mag je aan God vragen hoe je ervoor mag bidden.
Het werkt bij iedereen op verschillende manieren omdat we allemaal uniek en anders zijn.
De één hoort een naam en ervaart onmiddellijk dat hij ervoor moet gaan bidden omdat er iets is met die persoon.
Soms zie je een beeld, en mag je vragen wat God daar mee bedoelt.
En soms hoor of lees je een naam die op een andere naam lijkt, en ervaar je dat je voor die persoon mag bidden.
Soms geeft God ons dromen en als je wakker wordt dan bid je in die situatie.
Als voorbeeld noem ik Aaron en Hur die de armen van Mozes omhooghielden in de strijd tegen de Amelekieten, totdat de
overwinning daar was (Ex. 17:12). Dat was een zaak van volhouden totdat de overwinning doorbrak.
Of als we aan Anna denken, die dag en nacht met vasten en bidden God diende in de tempel. (Lukas 2:37)
Of Abraham die bleef voorbede doen voor Sodom en Gomorra, waar zijn neef Lot woonde. ( gen.18 :22-33)

Als je wachter bent kun je het ook ervaren dat je geestelijke zwanger bent van iets nieuws dat God wil doen.
Jes. 21 vers 3 Daarom zijn mijn heupen een en al siddering, weeën grijpen mij aan als de weeën ener barende, (Ook mannen kunnen geestelijk weeën ervaren) Zie ook Jeremia 30:6
En als je die gebedslast een poos gedragen hebt geeft dat uiteindelijk (soms na 9 maanden 🙂) een soort bevalling naar dat wat God tot stand wil brengen.
Samen met de Heilige Geest, die ook voorbede doet, zuchten wij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Net zoals we bij een natuurlijke bevalling 'kreunen en verzuchtingen' kennen, kan dat ook deel zijn van een geestelijke geboorte, a.h.w. om het geboortekanaal te openen. We gaan dan door barensnood heen totdat Christus gestalte heeft gekregen in ons en in de situatie.

Als de kerk met elkaar zou schreeuwen in barensnood zou er een opwekking komen.
Wachter-zijn is hard werken, en vaak ziet niemand het. Maar weet dan dat God alles ziet en de wachters lief heeft, en wéét wat ze zonder morren doen. En Hij is geweldig trots op Zijn wachters.

Danken:
* Dank U Heer dat U ons waardig acht om voorbede te doen.
* Dank U dat U ons wilt leren om hierin Uw stem te verstaan.
* Dank U voor de situaties die U ons geeft om samen met Uw Geest te bidden dat Jezus gestalte krijgt in bepaalde situaties.
* Dank U voor Uw leiding in deze tijd, waarin het soms ingewikkeld is om op Uw manier te bidden.

Bidden:
* Vader, help ons om steeds gehoorzaam Uw wil te doen.
* Wij bidden voor ons land, dat wij met elkaar geestelijk zwanger mogen zijn van een opwekking.
* Wij bidden dat er velen tot U mogen komen en Uw waarheid mogen vinden.
* Wij bidden dat onze dierbaren de waarheid mogen gaan omarmen.

Maak een gratis website.