Wat is jouw standaard?

14-09-2020

De laatste tijd kom ik steeds meer mensen tegen die moeite hebben met het handelen van God.
In het boek Spreuken lezen we: Maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de Here. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Spr. 1: 7

Gods wil omtrent Zijn Woord lezen we in 1 Timoteüs 2: 4: Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
In 2 Timoteüs 3: 7 lezen we over een hardleers volk: die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
In 2 Timoteüs 4:4 zien we hun ware aard: Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Romeinen 1: 25 zegt het nog duidelijker: Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper
Ik noem het intellectuele hoogmoed. God proberen te verklaren.
Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Rom.9: 20

Ben jij iemand die God toetst? Blijf jij je maar afvragen waarom God niet anders handeld?
Kan jij maar niet tot geloof komen omdat jij het beter denkt te weten dan God?
Bedenk dan het volgende:
En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.
Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Joh.12: 47-48

De Bijbel is het levend Woord. Jezus is het brood des levens. Hij is de standaard. Er is geen andere weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie Hem horen, zullen leven.
Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. Joh.5: 25-27

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 1 Kor.13: 12

Gebed 1: vanuit het Woord

 • Heer leer mij Uw lessen en waarheid op waarde te schatten. Laat het mijn waarde zijn van waaruit ik leef. Een norm gesteld door U en niet door mensen. Schrijf Uw wet op mijn hart Vader. Merk mij met Uw teken en laat het teken van de vijand aan mijn deur voorbij gaan.
 • Uw wil is dat allen tot kennis van de waarheid komen en dat niemand verloren gaat. Heer ik bid dat mensen zullen horen en zich afkeren van verzinsels van de huidige wereld.
 • Mijn gebed is dat zij de schepper gaan vereren boven de mens. Dat de mens steeds kleiner mag worden en U steeds groter. In deze context dank ik U voor de verdrukking die de overheid nu over ons brengt. Tegelijkertijd bid ik ook voor hen dat ook zij tot erkenning van de waarheid in Christus mogen komen en hun zonden belijden.
 • Jezus ik bid dat Uw gemeente geopende ogen heeft en de laatste dag ziet naderen. Dat zij zich gereed maakt en klaar is voor de dag dat Hij u komt halen.
 • Ik bid voor hen die U verwerpen en Uw woorden niet aannemen. Maak de harten zacht zoals de takken van de vijgenboom zacht zullen worden en de bladeren uitspruiten.
 • Jezus laat ons ook waakzaam zijn voor dit teken opdat wij weten dat Uw komst nabij is.
 • Heer geef dat doden nu Uw stem horen. Want U zegt 'de tijd komt en is nu'.
  Laten zij Hem horen opdat zij zullen leven

Gebed 2: met het zicht op de actualiteit

 • Heer laat Uw standaard mijn standaard worden.
 • Laat alle normvervaging verdwijnen
 • Breng aan het licht wat in duisternis gehult is, alles wat bedekt is, alles wat occult is, versluiert, in het verborgene, dubbele agenda's
 • Geef ons zicht v.w.b. burgerlijke gehoorzaamheid. Hoe ver moeten wij meegaan met de overheid? Wij laten ons letterlijk muilkorven terwijl wij de leugen zien.
 • Heer leer ons Uw lessen en waarheid in deze omstandigheden. Hoe wilt U dat wij omgaan met de noodwetten die leiden tot het totalitair systeem van de anti-christ?
Maak een gratis website.