Wel bladeren, geen vruchten

10-03-2021

Markus 11:12-14 (SV)
En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde Hem.
En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niets dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.
En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.
Markus 11:20-26 (SV)
En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af.
En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi, zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.
Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.

Ik denk dat we veel kunnen leren over de les van Jezus over de vijgenboom. Deze twee zijn uit één hoofdstuk samengebracht zodat we kunnen begrijpen wat Jezus precies bedoelde. We hebben thuis een vijgenboom en het is al een tijdje geleden dat deze prachtige boom geen vruchten heeft voortgebracht, alleen bladeren, maar we bidden dat er dit jaar veel vrucht uit zal komen.
Jezus zag van verre een vijgenboom met bladeren en ging kijken of Hij er misschien iets aan zou vinden: deze boom was een beeld van "valse reclame", wél bladeren, maar geen vijgen. Normaal gesproken is dit niet het geval bij vijgenbomen, die normaal gesproken geen blad hebben zonder ook vijgen te hebben. De bladeren zeiden als het ware: "Er zijn hier vijgen", maar toch waren de de vijgen er niet.
Als antwoord zei Jezus ertegen: "Niemand mag ooit nog vrucht van u eten".
De boom is vervloekt vanwege het voorwendsel van de bladeren - niet vanwege het gebrek aan fruit! Net zoals Israël wel de uiterlijke vorm had maar geen vrucht. Door deze geschiedenis waarschuwde Jezus Israël - en ons - voor Gods ongenoegen als we de schijn van vrucht hebben, maar niet de vrucht zelf.

Bij alle werken in de bediening van Jezus is dit het enige "vernietigende" wonder.
Als dit het enige wonder in zijn soort was, moeten we zien dat er een grote en belangrijke les in zit. God keurt het niet goed als er belijdenis is zonder realiteit, praten zonder te lopen.
Ons persoonlijke leven kan eruit zien als "een blad". Onze bladeren kunnen eruit zien als die van een superhelden, een winnaar, een volmaakt gezin, een christen uit het A-team met een overvol schema van bedieningsactiviteiten. Maar de wortel kan verdord zijn. Er is misschien geen vrucht van heiligheid en geen intimiteit met God. Wat erger is: onze bladeren kunnen ons zelfs voor de gek houden, onze kerken kunnen hetzelfde doen. De bladeren van een kerk kunnen er indrukwekkend uitzien: explosieve opkomst, geweldige acties, slimme predikanten, indrukwekkende muziek. Maar wat zal de Heer bij nauwkeurige inspectie vinden? Zal hij alleen bladeren vinden? Of vindt hij ook vijgen?

Laten we bidden:
Hemelse Vader U heeft ons uitgekozen en ons aangesteld om uit te gaan en vrucht te dragen. Vader, we willen we onszelf onderzoeken waar we bladeren voortbrengen en geen vruchten.
Vader, U bent de tuinman, U snoeit elke tak die vrucht draagt. Vader, we danken U dat we goede grond zijn, dat we Uw Woord horen en begrijpen, en dat het Woord vrucht zal dragen ​​in ons leven, in Jezus 'naam, Amen.

Gebedsverzoek:
* Vader, we bidden voor Uw Ekklesia, dat we vrucht dragen naar Uw hart en niet slechts bladeren voortbrengen.
* Vader, we bidden voor ons land, en we roepen Uw Licht in alle duisternis, Vader genees ons land!
* Vader, we bidden voor de regeringsverkiezingen, we bidden waarheid, licht en gerechtigheid over de verkiezingen uit!
* We bidden om moedige stellingname in ons land. Dat we niet buigen voor de druk van de manipulatie en intimidatie van het nieuwe systeem.
* We bidden voor gezinnen, voor vaders en moeders, wijsheid en moed om de werkelijkheid onder ogen te zien en naar U uit te roepen. Om wijze beslissingen te nemen en hun kinderen te beschermen.
* We bidden om een gezamenlijk landelijk initiatief om onze kinderen te beschermen tegen de onveiligheid van de coronamaatregelen.
* We bidden geestelijk inzicht om te begrijpen welke processen gaande zijn en hoe we mogen reageren.
* We bidden om bescherming voor geboren en ongeboren babies, voor kinderen, tieners en jongeren.

Hannelore werd als kind (11) seksueel misbruikt in een sekte | RTV Oost 

Maak een gratis website.