Wie trouw is in het kleine is ook trouw in het grote

29-01-2021

Vandaag wil ik met jullie een tekst lezen uit 2 Samuel.
Ik wil inzoomen op één tekst maar om die te begrijpen lezen we eerst het hele stuk.

Lezen: 2 Samuel 23:1‭-‬12 HSV
'En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van Israël. De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel Hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken, die weggeworpen worden; want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer; ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Dit nu zijn de namen van de helden die David had: Isboseth, de Tachkemoniet, was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer achthonderd man. Na hem kwam Eleazar, de zoon van Dodo, zoon van een man uit Ahoah. Hij behoorde tot de drie helden die bij David waren, toen zij de Filistijnen hoonden die daar voor de strijd verzameld waren en de mannen van Israël waren opgetrokken. Hij stond op en versloeg velen van de Filistijnen, totdat zijn hand moe werd, ja, zijn hand aan het zwaard kleefde; de HEERE bracht een grote verlossing teweeg op die dag. En het volk keerde terug achter hem aan, maar alleen nog om te plunderen. Na hem kwam Samma, de zoon van Age, uit Harar. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp - er was daar een stuk land vol met linzen - en het volk voor de Filistijnen vluchtte, stelde hij zich op midden op dat stuk land, ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. De HEERE bracht een grote verlossing teweeg'.

We zoomen in op het laatste vers en wel op de persoon Samma. Niet iemand die behoort tot de heel populaire Bijbelse personen, maar ook al zijn er welgeteld twee verzen over hem beschreven, afgelopen week hield ik me bezig met zijn leven.
Wat kunnen wij leren van deze Samma?
Als we kijken naar de verzen dan lezen we dat deze man een zoon was van Age (Ik zal vermeerderen, grondtekst) uit Harar (bergbewoner). Er was een deel van een akker vol met linzen. Linzen komen meer voor in de Bijbel. Ezau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor linzensoep, Ezechiel at ze toen hij 390 dagen op één zij moest liggen, David kreeg ze aangeboden door trouwe aanhangers toen hij op de vlucht was voor Absalom. Het zal dan ook wel met een reden zijn dat het hier om een linzenveld gaat. In ieder geval waren linzen zeer voedzaam en gezond.
Samma had geen zin om zijn proviand te laten plunderen door de Filistijnen. Terwijl het hele volk wegvluchtte, stelde Samma zich in het midden van het veld op. Niet aan de rand, of in de hoek maar in het midden. Hij was hiermee goed zichtbaar en nam duidelijk zijn autoriteit. Hij verloste het land en versloeg de Filistijnen. De Heer deed een groot heil: Bevrijding, Redding.

Door Christus zitten wij in een zelfde positie.
Hij heeft ons autoriteit gegeven en Hij wil dat wij ons gebied innemen dat Hij ons heeft geschonken en zeker niet laten afpakken door de vijand. En dan niet halfbakken, maar goed zichtbaar en dapper. Ons niet laten wegjagen door angst en intimidatie zoals het volk, maar te vertrouwen op onze Koning die de overwinning heeft behaald.
Misschien heb jij iets (klein of groot) ontvangen van de Heer waar Hij jou over heeft aangesteld. Laat je dan niet intimideren, kom er voor op en doe wat recht is in Gods ogen.
Dan zul je naderhand kunnen zeggen: en de Heere deed een groot heil!
De kleine dingen kunnen het verschil maken. Zie het kleine muntje van de arme weduwe.
Denk niet te min over kleine dingen, want als wij God de kleine dingen toevertrouwen kan Hij er grote dingen mee teweeg brengen.

DANKEN:
* Dank U Heer dat U zo veel mooie verhalen in de bijbel hebt laten schrijven.
* Dank U Heer dat U aan ons de autoriteit hebt gegeven om met Jezus te regeren in de hemelse gewesten.
* Dank U Heer voor Uw offer aan het kruis.
* Dank U Heer dat U aan een ieder van ons 'een linzenveld' hebt toevertrouwd (vol van voedzaam Gods Woord), help ons er zorgvuldig mee om te gaan en het te beschermen en er voor op te komen.

BIDDEN:
* Heer help ons dapper te zijn als Samma en onze positie in te nemen. Dat we onze rug recht zullen houden en zullen blijven staan op Uw Woord.
* Heer kom met Uw Heilige Geest over de gelovigen die op dit moment zijn als het volk wat wegvlucht, er staat iets op het spel. De voedzame maaltijd. Geef ze een honger en dorst naar meer van Uw Woord zodat ze ook dapper en standvastig zullen worden.
* Heer help ons gelovigen de juiste strategieën te gebruiken zodat wij ook onze 'Filistijnen' zullen verjagen.
* Vader maak ons trouw, juist ook voor de kleine dingen. Het beschermen van een linzenveld, niet bepaald spectaculair, maar daar gaat het U niet om, U wil dat wij trouw zijn en gehoorzaam de taken op ons te nemen en uit te voeren die U ons hebt toevertrouwd. Als wij trouw zijn in het kleine, vertrouwt U ons het grote toe.

LANGERE TERMIJN GEBEDSPROJECTEN:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van 'Kom ik om, dan kom ik om'.
* Wetsvoorstel voor 'Super SyRI'.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam - poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

Maak een gratis website.