Woensdag 12 augustus 2020

12-08-2020

De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Psalm 2: 2,3

Ik zou het willen omdraaien en zeggen: Laat ons de banden van de koningen verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

Er is een geestelijke strijd gaande. John Ramirez, ex-satanist, schrijft het volgende: Ik had ook een speciaal boek met symbolen van demonen. Er werd in uitgelegd hoe je met hekserij en tovenarij mensen kon doden. Ik was de derde persoon ooit die dit boek kreeg. Dat boek gebruikte ik om mensen hun verstand te laten verliezen, hen ziek te maken, hen kanker te laten krijgen, miskramen, ze tot abortus aan te zetten. Ik was hele nachten wakker om met de duivel te praten en tot hem te bidden. Hele nachten, terwijl christenen een kerkdienst van een uur soms al te lang vinden, en een uur bidden al helemaal.'

Christenen hebben de taak om de werken van de satan te ontmaskeren. Vanwege verscheidenheid in gaven zal de één hier meer mee bezig zijn als de ander.
Als jij de gave van geestelijk onderscheid hebt en jij ziet hoe de profetie uit de Bijbel naast de actualiteit van vandaag past, dan zeggen andere gelovigen misschien: 'Ik had van jou niet verwacht dat jij zou meegaan in die complottheorieën. Wij doen daar niet aan mee want wij willen onze focus op Jezus moeten houden en niet op het kwaad.'
Is dit zo? Is dat Bijbels? Stel dat het geen theorie is maar werkelijkheid?
Heb ik dan niet de morele plicht om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen tegen dit kwaad? Gelovigen en ongelovigen? Heeft elk mens niet de morele plicht om een ander mens te waarschuwen als hij of zij gevaar ziet voor een ander?
Ik ben blij met een persoon die alleen maar focust op Jezus en niet de taak heeft om het kwaad te ontmaskeren. Vanuit deze focus zal hij of zij mogelijk als een barmhartige Samaritaan gebruikt worden of diepgaande Bijbelstudies geven, of krachtig gebruikt worden als straatevangelist onder verslaafden.
Het is fijn dat ik van deze persoon mag leren en dat ik hem of haar mag wijzen op de actualiteit van vandaag zodat de banden in het lichaam van Christus, in hun samenhang tussen de lichaamsdelen, gesterkt worden.
Als ik het vergelijk met ons Nederlandse leger, waarin ik zo lang gediend heb, dan zijn er verschillende secties waar mensen voor werken. Bijvoorbeeld:
Sectie 1: personeel,
Sectie 2: inlichtingen en veiligheid,
Sectie 3: operaties,
Sectie 4: logistiek,
Sectie 5: plannen,
Sectie 6: communicatie,
Sectie 7: opleiding en training,
Sectie 8: financiële zaken en
Sectie 9: civiel-militaire samenwerking.

S3, S4 en S5 hebben cruciale informatie nodig van S2 om überhaupt hun werk te kunnen doen. Zie het personeel van S2 als personen met een analytisch vermogen om gebeurtenissen te linken, bepaalde handelingen te doorzien, mensen met een gedrevenheid om te onderzoeken en de randen van de puzzel te leggen.

Zo onderscheiden we in de Bijbel ook verschillende gaven:
1 Kor.12: 4-7
Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.
Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.

Gebed 1: Genees Uw Lichaam, Uw Kerk en zet haar in haar kracht
* Dank U Heer voor broeders en zuster met oog voor Uw personeel S1, dank U voor hen die inlichtingen S2 inwinnen, dank U voor hen die strijdvaardig S3 zijn, voor hen die ondersteunen S4, voor hen die plannen S5, voor hen die contacten kunnen leggen S6, voor hen die onderwijs geven S7, dank u voor hen die met financiën S8 omgaan en geef hen veel wijsheid, voor hen die namens U contacten leggen naar de wereld en over kerkmuren heen S9.
* Dank U Heer dat U ons laat werken met een militaire precisie en samenhang. Dat U Uw Lichaam héél maakt en geweldig doet functioneren, als één prachtig geheel waarin ieder zijn taak op zich neemt.
* Heer, vorm ons hart zodat we helemaal onze plaats kunnen innemen in Uw leger. Geef ons geopende ogen en oren voor de ander, geef ons nederigheid naar elkaar, verrsterk de banden in het lichaam, laat Uw lichaam functioneren als een organisme onder uw leiding waarbij elk lichaamsdeel gelijkwaardig is, gekend en gewaardeerd.
* Heer laat Uw woord onze actualiteit zijn. Laat Uw licht door Uw woord schijnen over de wereldse gebeurtenissen. Geef ons een gezonde balans waarin gebed en Uw Woord centraal staan.
* Heer genees ons land. Maak ons één zoals de Vader en U één zijn.

Gebed 2: Gebed om ontmaskering van de vijand
* Dank U dat de werken van de satan publiekelijk tentoongesteld zullen worden, en dat U zult zegevieren!
* Heer wij bidden voor seculiere activisten die te goeder trouw onrecht naar boven brengen. Zegen hen, maar we bidden ook dat hun onmacht mag leiden tot de Koning der Koningen. Dat zij hun onmacht aan U mogen geven en rust ervaren in het feit dat U zegt: Kust de Zóón!
* Zegen de christenen die strijden in gebed voor en met mensen die bloot staan of hebben gestaan aan SRA, Satanic Ritual Abuse. We bidden Uw overwinning en bevrijding over hen!
* Dank dat U de machten van het kwaad gaat berechten. U komt om het recht te brengen!
* Dank U dat U gekomen bent om ons te trekken úit Babel, úit de macht van de tegenwoordige boze wereld, úit de macht der duisternis! (Openb.18:4; Gal.1:4; Kol.1:13)
* Wij proclameren vol dank en aanbidding:
'De Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen!'

Praktisch:
- Ook vandaag is er weer gebed voor ons land om 13:00 uur.
Welkom om mee te bidden!
De link blijft steeds hetzelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.