WWJD - What would Jesus do?

02-02-2021

Lezen: Mattheüs 10 vers 1- 42

Wat zou Jezus doen? (What Would Jesus Do?)
Dit is een poos een uitspraak geweest van mensen om elkaar aan te moedigen om het karakter van Jezus na te volgen. Bijvoorbeeld met nederig zijn, liefdevol zijn, elkaar helpen enz.
Je had er zelfs armbandjes van.
Hoe zou Jezus in déze tijd reageren?
Wat zou Hij doen?
Als we de Bijbel bestuderen kunnen we lezen wat de reactie was van Jezus op mensen en situaties.
Hij was liefdevol, rechtvaardig, eerlijk, sprak met autoriteit, confronteerde en was bewogen.
Jezus werd verzocht in de woestijn en gaf satan antwoorden vanuit het Woord (Matth. 4:4).
Zo kunnen ook wij leren de influisteringen van de vijand te beantwoorden door het Woord te hanteren.

Vorige week hadden we het erover hoe we Zijn stem konden verstaan.
In het Woord lezen we hoe Jezus reageerde en communiceerde en daar kunnen we veel van leren. Jezus nam steeds heel duidelijk een standpunt in en sprak met autoriteit.
Jezus liet Zijn autoriteit zien in hoe Hij wandelde, sprak en deed.
Vandaaruit kunnen we onze reactie in deze tijd bepalen. We mogen leren om op dezelfde wijze als Jezus te reageren.

In het eerste hoofdstuk van Mattheus zei Jezus met autoriteit: Ziet toe ....
Daarom zeg Ik u.....
Maakt u niet bezorgd....
Oordeelt niet....
Bidt en u zal gegeven worden....
Indien gij niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.....

Deze autoriteit geeft Hij ook aan Zijn discipelen, en dus ook aan ons.
Lucas 10 vers 16-20
'Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen'.
Markus 16:17,18
'Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden'.

Jezus woont in ons en ook wij mogen in deze tijd ons standpunt innemen en confronteren waar dat nodig is.
Jezus was niet bang om iets te zeggen, en zelfs toen ze Hem wilden doden om Zijn woord van kracht, trok Hij midden tussen de mensen door en konden ze Hem niets doen. (Marcus 12 vers 12)
Hij was onaantastbaar.
We lezen in Matth. 15, vers 1-9 hoe hij de Farizeeërs te woord stond en hen huichelaars noemde. Hij was niet bang, noemde alles bij de naam.
In Matth. 21 vers 23-27 zien we hoe Hij antwoord gaf aan de overpriesters en oudsten. Hij zei: 'Jullie moeten eerst Mijn vraag beantwoorden en dan pas geef Ik jullie antwoord'.
In Matth. 22 vers 23-33 lezen we dat Hij zowel de Sadduceeën als de Farizeeërs geniale antwoorden gaf zodat ze Hem niets meer durfden te vragen.
Ook in deze tijd zijn er 'Farizeeërs'. Is het niet onze taak om te benoemen wat ze doen en hun woorden en daden te confronteren?

Jezus had biologische familie. Die hadden verwachtingen en wensen naar hem, dat lezen we in Matth.12:46-50. Maar Hij wist dat Hij de wil van Zijn Vader moest doen, ook als dat tegen de verwachtingen van Zijn familie inging. Oeps, best heftig!
Maar ook was Hij enorm bewogen elke keer weer. Vorige week lazen we nog: 'Hij zag de schare en werd met ontferming bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen Herder hebben' (Marc.6:34). Ook wij mogen bewogenheid tonen aan onze medemens, onze handen op zieken leggen, demonen uitdrijven, troosten, bemoedigen en zegenen in Zijn Naam.
De Here Jezus is ons grote voorbeeld in alles, we willen graag op Hem lijken. Want Hij is een geweldige God!
Laten we overpeinzen, lezen in Zijn Woord, en Hem vragen:
Hoe zou U reageren in de situaties die nu spelen?

BIDDEN EN DANKEN:
* Dank U Jezus, dat U zo'n geweldig voorbeeld voor ons bent!
* Help ons om in deze tijd te reageren zoals U dat zou doen.
* Help ons om ook hierin Uw stem te verstaan.
* Dank U wel dat we Uw woord hebben om uit te leren.
* Dank U wel dat als wij "onze Farizeeërs' ontmoeten dat U ons leert hoe te handelen en spreken.
* Wij bidden voor onze overheid dat ze zullen handelen zoals U dat wilt.
* Laat ons zien Vader, voor welke zieken en gebondenen wij mogen bidden.

BIJLAGE:
Workshops IN GESPREK:
- 'Drie-info-blokjes met napraten'- workshop: 5 febr, 19 febr., 5 mrt, 19 mrt. (Steeds dezelfde workshop)
- 'Graadje Dieper' - Workshop over vaccin: 12 febr., 26 febr., 12 mrt. 26 mrt.
- Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop

Maak een gratis website.