Zaterdag 22 augustus 2020

22-08-2020

wetsvoorstel van spoedwet vandaag aan Kamer aangeboden

Psalm 140
Red mij, o Here, van de boze mensen, bewaar mij voor de mannen van het geweld,
2 die boze dingen in hun hart beramen, de ganse dag strijd verwekken;
3 zij hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen.
6 Ik zeg tot de Here: Gij zijt mijn God, neem ter ore, o Here, mijn luide smekingen.
7 Here Here, Sterkte mijner verlossing, Gij beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd.
8 O Here, willig de begeerten van de goddeloze niet in, laat zijn aanslag niet gelukken, wanneer zij zich verheffen

Donderdag 20 augustus werd de nieuwe tekst van de spoedwet openbaar, want minister Hugo de Jonge gaat om 14:00 uur het nieuwe wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer.
Dan kan dus het gesprek hierover opnieuw beginnen.
Op 4 sept is er een Ronde Tafelgesprek en op 9 september een procedurevergadering gepland. Dan zal de stemming bepaald worden denk ik. Deze data vind je op de website van de Tweede Kamer
Het eerste wetsvoorstel van de spoedwet heeft ons niet bepaald gerustgesteld. Daarom is uiterste waakzaamheid op zijn plaats, ook bij deze volgende versie. Waakzaamheid en gebed!
Op dit moment zijn de maatregelen die genomen zijn over de covid19 strijdig met de grondwet. Dat betekent dus eigenlijk dat de regering een misdaad aan het begaan is tegen de bevolking. Door de spoedwet wil de regering die overtreding van de grondwet wettig maken en ook verdere maatregelen kunnen nemen die tegen onze grondwet ingaan. Maar daarmee verliezen wij dus wel onze grondrechten. Dat betekent dat we ons nergens meer op kunnen beroepen als er onbegrijpelijke straffen worden uitgedeeld bij kleine overtredingen. Want we hebben de laatste maanden wel kunnen vaststellen hoe onredelijk sommige maatregelen en vooral de sancties zijn geweest. Dat zou ons wel aan het denken moeten zetten.
Dit nieuwe wetsvoorstel was gepland voor 10 september, maar is naar voren geschoven. Kennelijk is er haast bij om de maatregelen die men wil nemen wettelijk te kunnen verantwoorden.
Waarom zou dat zijn?
Zo zijn er geluiden dat er wereldwijd nieuwe en heftiger lockdowns staan gepland. Zou het daarom zijn?
Ook blijven we voortdurend tegen tegenstrijdigheden aanlopen in berichtgeving door de media en de feiten die door onderzoek naar boven komen.
Aan deze tegenstrijdigheden kunnen we steeds duidelijker zien dat dit eigenlijk niet om een ziekte gaat. (De ziekte ís er wel, maar kan ook een cover-up voor iets diepers zijn.) Het lijkt meer op een machtsovername.
En in feite hoeven we er geen doekjes om te winden, de Nieuwe Wereld Orde komt er openlijk voor uit dat ze de wereld aan het overnemen is.
De Nieuwe Wereld Orde heeft deze machtsovername heel zorgvuldig en lang van te voren gepland. Op hun website World Economic Forum kun je zien welke plannen er zijn. Het is een heel werk om dat uit te pluizen, want het is tot in diepe details uitgedokterd. En die plannen zijn NIET GOED!

Dit interview openbaart veel: https://youtu.be/GHEbNLvQ_MY

Gelukkig hebben we Gods Woord en weten we dat Gód dit toestaat! Hij staat boven dit alles. Jezus is het Zelf die de zegels van deze eindfase van Gods geschiedenis met de mensheid opent.
Zoals in het einde van Jezus' leven satan door Judas alle ruimte kreeg om te doen wat hij moest doen, krijgt ook nu satan de ruimte om te laten zien wie hij werkelijk is. En gaat Jezus in Zijn Komst volledig met hem afrekenen.
En wij moeten kiezen wie we dienen. Wie we geloven, en wie we volgen.
We kunnen deze dingen niet voorkomen, maar wel de ernst ervan in óns land meebepalen door heilige toewijding en gebed.
Daarom roepen we op tot gebed! Zoals Jezus ook opriep tot gebed en waakzaamheid in de tijd van het einde! (Luc.18:1-10, Luc 21: 36)

Gebed 1: toename van gebed

* Bid voor de Geest van genade en smeekbeden (Zach.12:10) over onszelf en ons land.

* Zoek anderen om mee te bidden.

Je kunt ook aanhaken bij ons dagelijks gebed per zoom om 13uur. De link staat onderaan.

* Vandaag bidden we om 13:00 én gaan door tot na 14:00 uur. Welkom om mee te bidden.

* Graag zouden we het zoom-gebed uitbreiden naar meer uren. Bid voor mensen die dagelijks willen meebidden zodat er een 24 uursgebed in Nederland gaat ontstaan!

* Een satanist zei eens 'Als christenen wisten wat bidden doet, zouden ze véél meer bidden......' Erg om het van de tegenstander te moeten leren, maar bid om meer besef in je eigen hart en bij de Kerk over de kracht van gebed. Bid om gebedsvuur!

* Lees Psalm 140 en bid die uit over ons land en over deze tijd.

Gebed 2: waakzaamheid

* Vanaf vandaag gaat het wetsvoorstel gespreksonderwerp worden in Kamer en maatschappij. Bid voor Goddelijk licht en doorzicht in alle gesprekken. Dat de waarheid over wat er achter zit duidelijker en duidelijker wordt, en openlijk benoemd wordt. Dat alle schellen van de ogen vallen.

* Bid voor de Kamerleden en invloedrijken dat ze opstaan voor waarheid en gerechtigheid. En zich niet laten manipuleren en voor het NWO karretje spannen.

* Bid dat NWO mensen ontmaskerd worden en vervangen worden.

* Bid Psalm 140 uit over regering en overheden!

Maak een gratis website.