Zie toe dat gij niet valle

12-03-2023

Zie toe dat gij niet valle
Lezen 1 Kor.10:1-13

Vorige week sprak ik een man aan tijdens onze evangelisatie: "Meneer ik heb goed nieuws voor U." Ietwat nors zegt hij: "Wat is dat dan?". "Dat JEZUS LEEFT." De man zegt: "Daar ben ik niet zo zeker meer van."
Later in het gesprek kwam ik er achter dat hij reformatorische wortels had en lang oudste is geweest van een pinkstergemeente in Zeeland.

Op verschillende plaatsen spreekt Gods Woord over 'een grote afval'. Een periode waarin mensen het geloof in Jezus Christus zullen verlaten.
'Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten' 1Tim.4:1

Paulus waarschuwt in 1 Korinthe dat deze dingen als voorbeelden voor ons zijn, opdat wij niet verlangen naar kwade dingen zoals zij.
Als iemand van zijn geloof afvalt hoor ik regelmatig de reactie dat hij of zij mogelijk geen levende relatie had met Jezus.
Echter de voorbeelden die ons zijn gegeven in deze brief suggereren anders:

  • dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, vers 2

  • dat allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, vers 3

  • dat allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. vers 4

Doordat Mozes middelaar is tussen God en mens, kunnen wij hem als typebeeld van Jezus gebruiken. Wolk en zee kunnen we duiden als water en geest. Het waren gelovigen die geestelijk voedsel aten en geestelijke drank dronken.

Eerder leerden we al dat deze gelovigen onder een betovering kwamen door roddel en slechte geruchten verspreiden. Algemeen kunnen we stellen dat een rebelse houding naar God de oorzaak was en leidt tot afzondering uit de gemeenschap van God of nog erger: het ontnam hen het Koningschap over een belooft land.
Ook morren, oftewel klagen, bracht hen onder Gods oordeel en leidde zelfs tot de dood.
Eten, drinken en feesten wordt hier op gelijk vlak gezet met afgoderij.
Uiteindelijk valt het volk tot hoererij met de dochters van Moab. Hier lijkt alles samen te komen: eten, drinken, feesten, hoererij en aanbidden van Baal Peor.
Baal Peor is de afgod die op de berg Peor werd aanbeden. Peor betekent bres of opening.
Je opent als het ware de put van de afgrond waar slangen uitkomen: 'Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.' Num.21:6
De laatste sleutel om de put van de afgrond in je leven te openen is hoererij.

Soms lijkt het niet te bevatten waarom broeders en zusters van hun geloof afvallen. Misleiding is hier wederom de aanleiding: 'doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid' 1Tim.4:1

Voor ons blijft de waarschuwing staan: 'Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.'
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1Kor.10: 12-13

Gebed:

* Heer wij danken U voor Uw trouw.

* Wij danken U Dat U ons niet verzoekt boven wat wij aankunnen.

* Heer wij danken U voor de uitkomst die U geeft om de verzoeking te doorstaan.

* Heer wij bidden dat U ons bewaart voor een hoogmoedige geest.

* Heer geef ons de volharding om in Uw Woord te blijven, geef ons de volharding om U te blijven zoeken Heer Jezus.

* Heer geef ons meer geestelijk onderscheid.

* Heer spreek ons aan in ons geweten als de kiem van roddel ontstaat.

* Heer spreek ons aan in ons geweten als de kiem van klagen onstaat.

* Heer geef ons de moed om te belijden aan U en aan mensen als wij over hen geroddeld hebben.

* Geef ons het geestelijk inzicht wat roddel en klagen in de hemelse gewesten losmaakt en hoe het ons betovert.

* Heer behoed ons voor de betovering die leidt tot de aanbidding van Baäl Peor.

* Heer behoed ons voor afvalligheid.


Maak een gratis website.