Ziet toe dat gij u niet laat verleiden

02-12-2020

Dit is het allereerste dat Jezus zegt als Hem in Mattheus 24:4 door de discipelen gevraagd wordt naar de tijd van het einde. In dat éne hoofdstuk herhaalt Jezus dat zelfs nog verschillende keren. Misleiding is dus hét gevaar in de eindtijd!!
Dit wordt bevestigd doordat in bijna alle NT-Bijbelboeken wordt gewaarschuwd voor dwaalleringen, afglijden, zondige praktijken (wat in feite ook misleiding is). Ik citeer er een paar, maar er zijn er veel meer:
2Kor.5:13
Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.
Gal.1:6
Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Efeze5:6
Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods ....
2Petr.3:17
Geliefden, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen; geef uw standpunt niet prijs. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.
2Tim.4:3
Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.
Jud.1:4
Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.
Jud.1:18
Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.
2Joh.vs7
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.
Kol.2:4,8
Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.
Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus
Gal.5:7
Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt?

Ook in Zijn brieven in Openbaring 2 en 3 spreekt Jezus de zeven gemeenten aan op misleidingen.
Jezus hecht er groot belang aan dat we WAARHEID denken, geloven en leren. En dat we misleidende denkbeelden doorzien en ons daarvan bekeren.
Om misleiding te kunnen doorzien hebben we een open denkhouding nodig, ahw ons denken 'in beweging houden'.
Moeten we onszelf en elkaar vragen durven stellen. Durven reflecteren. Klopt het wat ik geloof? Klopt het werkelijk met de Bijbel, of geloof ik eenvoudig wat ik met de paplepel heb meegekregen of wat ik van een prediker gehoord heb zonder dat ik dat zelf heb onderzocht en nagetrokken?
Zo was het jarenlang voor mijzelf. Echter de laatste jaren hebben we door schade en schande geleerd om veel kritischer te denken. Niet alles wat we horen maar meteen aan te nemen. Eerst de Bijbel zelf te raadplegen of het wel echt klopt. Onze ogen gaan ervoor open hoe essentieel dit is. Ook dat we niet Gods woorden zelf uitleggen, maar aan Gód vragen om door Zijn Woord en Geest de betekenis en bedoeling van de woorden uit te leggen. Schrift legt Schrift uit. (2Petr.1:20,21)
Als we NIET in de waarheid wandelen gaan we vanzelf verkeerde afslagen nemen. Want onze keuzes komen altijd voort uit wat we geloven. Het ene geloofsstapje volgt altijd op het andere geloofsstapje, de ene keuze is een logisch gevolg van de vorige... en zo ontstaat er een geloofslijn, een denklijn.
Belangrijk om als je een misleiding vindt, die niet meteen een persoon aan te rekenen. Ons aller denken is nog gemengd. Wel is het Gods bedoeling om ons samen vol ijver uit te strekken naar groei in waarheid.2Thess.2:9-12 omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
Alleen door liefde voor de waarheid, gaan we de waarheid vinden!!
Zijn we daarin gemakzuchtig dan is het gevolg niet best:
2Thess.2:12
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

We ZIEN de dingen niet juist als we niet naar Gods norm waarachtig denken. Daaruit volgt ongoddelijk redeneren en ongoddelijk kiezen.
Daarom is het juist in deze tijd - waarin we heftige beslissingen moeten maken ten aanzien van onze opstelling in deze crisis - van groot belang dat we ons denken durven uitdagen....... de Bijbel durven lezen op een nieuwe manier...... durven vragen aan God: 'toon mij mijn blinde vlekken!' Want geheid dat we die hebben!
Joh.8:32
Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Gebed:
* Heer, we bidden voor honger naar waarheid in onze harten!!
* Help ons om onze onverschilligheid los te laten en vurig te worden over de waarheid. Dat we grote prioriteit geven aan het zoeken van waarheid. Download een LIEFDE VOOR DE WAARHEID in onze harten.
* We bidden voor Uw Gemeente in ons land diezelfde ijver voor Uw waarheid.
* We bidden dat we elkaar niet zullen afrekenen op het ontdekken van onwaarheden, maar dat we met vereende vreugde elke onwaarheid ontmaskeren en ons daarvan bekeren!
* Ontmasker ook de onwaarheden in ons land! Laat het naar boven komen en berecht worden.
* We bidden voor recht en gerechtigheid in ons land.
* We bidden voor rechters, juristen, alle processen, we bidden het ware recht daarover..
* We bidden voor de regering: het kabinet, de beide Kamers, de politieke partijen - dat steeds meer duidelijk wordt en naar buiten komt wat binnen gebeurt. Dat niets geheim kan blijven.
* We bidden voor een brede beweging van waarheidsliefde in ons hele land... en dat die de koers van ons land gaat bepalen!

Maak een gratis website.