Zonde der toverij

15-10-2022

Zonde der toverij in de gemeenschap van God

'Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.'(huisgoden) 1 Sam.15: 23
Weerspannigheid kunnen we ook noemen opstandigheid of rebellie. Iemand die ongezeggelijk is duldt niemand boven zich. Zijn mening is wet.
Deze tekst heeft betrekking op koning Saul die de opdracht van God ten dele uitvoert. We zien hier dat nalatigheid op hetzelfde vlak ligt als ongehoorzaamheid en ook direct onder rebellie valt. De macht hieraan verbonden is toverij. In de NBG staat waarzeggerij i.p.v. toverij. Waarzeggerij valt ook onder de macht van toverij, maar is de uitingsvorm van toekomstvoorspelling buiten God om. Net zoals hekserij onder de macht van toverij valt en de uitingsvorm is in materiële zaken waarbij bijvoorbeeld materiële zaken/plaatsen door de duisternis worden toegeëigend of vervloekt. Denk hierbij ook aan geluks kettinkjes of magneetarmbanden. Misschien is er geen vloek over uitgesproken, maar je stelt je vertrouwen in iets anders als God en heeft in deze hoedanigheid direct te maken met afgoderij.

Omdat misleiding het grote kenmerk is van de eindtijd vind ik het van belang om deze keer iets te schrijven over wat mogelijk satans krachtigste wapen is. De 3 vormen, toverij, waarzeggerij en hekserij zijn al benoemd.
De wortel is rebellie tegen God. Hier heb ik in de vorige overdenking over gesproken met als voorbeeld de rebellie van Korach. De strategie is om middels manipulatie en/of intimidatie mensen te domineren. Het doel is dus om mensen volledig onder controle te krijgen.
Iets wat we in de huidige wereld en samenleving wellicht ervaren. Een overheid die niet meer dienstbaar is naar hun kiezers, maar burgers die de overheid moeten dienen in alle facetten van de maatschappij. De Nederlandse strategie is manipulatie dus toverij.
Het meest gevaarlijke van alles is als toverij de gemeenschap van Christus binnenkomt......
'Maar slechte mensen en 'bedriegers' zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.' 2 Timotheüs 3:13
De zuivere Griekse vertaling zegt hier: 'zij die betoveren'.
Er wordt in deze context duidelijk over gelovigen gesproken: 'die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben'. Wat is onze opdracht naar mensen die onder deze betovering vallen: 'houd ook dezen op een afstand.' Voor alle duidelijkheid wil ik er wel aan toevoegen dat het hier om dwaalleraren gaat. Voor mensen die net tot geloof zijn gekomen is onderwijs noodzakelijk. We kunnen hen niet als een dwaalleraar wegzetten. Dit in het geloof en de hoop dat de ongezelligheid veranderd in gezeggelijkheid, de weerspannigheid in gehoorzaamheid en de afgoderij in aanbidding van de enige ware God vanuit een nederige houding. Uit ervaring kan ik nu zeggen dat het wijs is om je eigen gemeenschap zuiver te houden. Onderaan deze overdenking zal ik een opsomming geven van de gevolgen als toverij de gemeenschap binnenkomt. Een reden temeer om gemeenschappen klein te houden en overzichtelijk. Goed Bijbels onderwijs en discipelschap zijn cruciaal om het geestelijk onderscheidingsvermogen in een groep te vergroten.

De geest van toverij is een meester in het afleiden/misleiden en zal ervoor zorgen dat de aandacht van zichzelf wordt afgehouden en projecteert zijn gedrag op de ander.Toverij scheidt en isoleert de slachtoffers van broeders en zuster. Het is een geest die direct verdeeldheid brengt.
Iemand die geestelijk beïnvloed is voelt het verlies van persoonlijke identiteit en van eigenwaarde. Depressie en vermoeidheid volgen snel, als deze 'super geestelijke controleur' je abnormaal veel aandacht geeft. Vleierij is hierbij één van de favoriete tactieken.
Een andere veel gebruikte tactiek is aanklacht. Vaak met gebruik van Bijbelteksten.

Hieronder twee sites met goede Bijbelse uitleg over deze macht van toverij:
https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/ontmaskeren-van-de-geest-van-toverij/
https://eindtijdnieuws.com/manipulatie-ontmaskerd-als-toverij-derek-prince-marion-verkleij/
Manipulatie ontmaskert als toverij: https://youtu.be/FqVtdANblws

Ik wil je vooral aanmoedigen om de studie van Derek Prince (youtube) volledig te bekijken en jezelf te onderzoeken of jij deze macht hebt toegepast of nog steeds (onwetend) toepast. Of misschien sta je onder deze macht.
Toverij is één van de krachtigste machten in het koninkrijk van de duisternis. Onze hoop is:
'Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben.' Micha 5: 11


De kenmerken van toverij ( Izebel geest)

- toverij wil ons van het kruis afwenden zodat de kracht van God

verloren gaat.

- het wil geloofsgemeenschappen uiteen laten vallen en verstrooien.

- het wil het goddelijk gezag ondermijnen.

- het wil controle houden.

- manipuleert door stilzwijgen (doodzwijgen).

- manipuleert door huilen

- toverij is altijd bezig in je emoties (zoekt zwakten en zonden)

- manipuleert dat je je schuldig gaat voelen.

- wil mensen buiten de gemeenschap met God brengen.

- wil de kracht van God in u doden.

- probeert mensen lam te leggen, leeg te zuigen.

- toverij wil mensen in zijn macht krijgen en overheersen.

- het wil geestelijke mensen buiten God om scheppen (religieuze mensen).

- het leidt naar wetticisme

- leidt naar vleselijkheid

- brengt mensen in isolement.

- probeert je tijd te stelen.

- probeert je steeds te vertellen wat God wil dat je doet.

- schept mensen met een sterke persoonlijke ambities (eerzuchtig)

- toverij wil bedieningen beknotten of van Gods plan/doel afwenden.

- vergiftigt en verontreinigt bedieningen

- zaait (en gebruikt valse geïnspireerde) profetieën om te heersen om te

binden en te manipuleren

- probeert u het gevoel te geven dat de mening of goedkeuring van de ander, b.v. leidersteam, belangrijk is. Als je dat niet doet dan zal ik je niet aanbevelen

- toverij dekt zich vaak achter mensen met leiding.

- brengt chaos - gejaagdheid.

- vertelt leugens

- toverij verdraaid de waarheid.

- brengt partijschap

- verzint listen om je uit te schakelen

- leidt naar overspel (zowel geestelijk- als lichamelijk)

- het brengt onrust en verwarring (ook in gebedsleven)

- gaven komen niet tot uiting en ontplooiing.

- wendt ons af van het probleem of verlegd ze, gevolg: wantrouwen,

lijden, afwijzing, eenzaamheid, tweedracht.

- toverij maakt relaties stuk en brengt tweedracht en scheiding.

- kan leiden tot afval van het geloof.

Mensen die betoverd zijn, zijn geestelijk lamgelegd, ze zijn hun kracht en vrede kwijt.

Toverij wendt ons af van het kruis, zodat de kracht van God, die in ons is verloren gaat.

We worden verward en gefrustreerd. Mensen komen niet tot ontplooiing, ze blijven blokkeren in hun groei tot Christus. Velen vallen terug en kunnen onder een vloek komen, worden ziek, of raken hun geloof kwijt. Toverij vertelt je dat je leven geen betekenis heeft, dat het allemaal geen nut heeft en dat je bediening niets voorstelt.


Gebed: (Dit gebed is met opzet persoonlijk gemaakt)

* Lieve Vader in de Hemel ik dank U voor het vergoten bloed aan het kruis van Uw Zoon Jezus Christus in wiens naam elke betovering verbroken is.

* Ik stel mijzelf onder het bloed en dank U dat Jezus vrij maakt en Uw Woord kennis verschaft om elk bolwerk in mijn denken af te breken.

* Heer geef mij inzicht over bolwerken in mijn leven, in het bijzonder bolwerken van rebellie, manipulatie en intimidatie. Toon mij waar ik onder valse heerschappij sta.

* Heer ik belijd dat ik schuldig ben aan afgoderij en toverij. Ik belijd dat ik manipulatie en intimidatie heb toegestaan in mijn leven of zelf heb uitgeoefent over levens van anderen.

* Heer ik verklaar tegenover U te stoppen met elke vorm van afgoderij en toverij en vraag U om mij te helpen door meer geestelijk onderscheid te geven op dit gebied.

* In de naam van Jezus Christus verbreek ik de macht van Rebellie, Toverij, Afgoderij, Manipulatie, Intimidatie en Controle over mijn leven.

* In de naam van Jezus Christus gebied ik elke onreine geest die hieraan verbonden is van mij te wijken.

Neem de tijd om God te loven en te prijzen na dit gebed.

Maak een gratis website.