Is het mogelijk niet te geloven?


Beste bezoeker van deze pagina,

Misschien hebben wij elkaar ontmoet en heb ik u uitgedaagd om hier eens te kijken?

De goede boodschap is dat Jezus van je houdt op een onvoorwaardelijke wijze. Dat wil zeggen dat je kan komen zoals je nu bent. Ongeacht hoe jij over Hem denkt of spreekt.

Ik hoop dat je even de tijd wil nemen om de rode tekst hieronder te onderzoeken als je zegt een christen te zijn.

Als jij jezelf beschouwt tot een ongelovige of anders-gelovige dan wil ik je vragen om de blauwe tekst te onderzoeken.

Het zijn 10 uitdagende, levensbeschouwelijke vragen die beantwoordt worden met een Bijbeltekst. 

Ik wens je Gods rijkelijke zegen met dit avontuur en bid dat het levensveranderend mag zijn.

U gelooft niet in Jezus? 10 vragen

1. Geloof je dat er meer is dat je met het oog kan waarnemen? Geloof je dat er een Hemel of een Paradijs is?

Genesis 1:1 In het begin maakte God de hemel en de aarde

2. Kom jij daar binnen? Kun jij, zoals je nu bent voor God verschijnen?

Romeinen 3:12 Niemand verlangt werkelijk naar God. Iedereen doet wat hij zelf wil.

3. Heb je weleens gedachten gehad die je zelfs niet aan je beste vriend hebt verteld?

Psalm 139:1 HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten

4. Heb je wel eens gelogen? Gestolen? Gevloekt? Met lust naar een andere vrouw/man gekeken? In je gedachten iemand vermoord? Wat ben je dan?

Een leugenaar, dief en Gods lasteraar, overspelige, moordenaar.

5. Ben je schuldig of onschuldig? Zou een heilig, liefdevol en rechtvaardig God jou overtredingen ongestraft kunnen laten?

Habakuk 1:13 Heer, U bent volmaakt! U kan kwaad niet toestaan. U kan oneerlijkheid niet verdragen.

6. Zou die barmhartig, genadig, trouwe en geduldige God bereid zijn om jou schuld te betalen?

1 Johannes 1:7 En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

7. Geloof je dat jou schuld bij God door zijn eniggeboren Zoon betaald is?

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

8. Zou jij Jezus, die alles van je weet en je toch vergeeft kunnen accepteren als jouw Heer in je leven?

Romeinen 10:9-13 Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered.

9. Weet je wat het kost om Jezus als Heer in je leven te vragen?

Matteüs 19:21 Jezus antwoordde hem: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.'

10. Als je de kosten hebt berekent wil je dan je zonden belijden en Jezus als Heer van jouw leven accepteren? 

Heer ik beleid dat ik een zondaar bent. Ik verlang naar bekering en neem deze stap nu door mij niet langer van U af te wenden, maar vergeving te vragen voor alles waarmee ik U heb bedroeft. Ik geloof dat U voor mijn zonden bent gestorven en uit de dood bent opgestaan. Ik neem U nu aan als Heer van mijn leven. Wilt U mij helpen deze weg te gaan?


U gelooft in Jezus? 10 vragen

1. Gelooft u dat God barmhartig, goed, genadig, liefdevol, trouw en rechtvaardig is?

Deuteronomium 7:9 Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

2. Is de Bijbel het onfeilbare, volledig betrouwbare Woord van God?

2 Tim 3:16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven

3. Bent u een zondaar?

1 Johannes 1: 8 Als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, houden we onszelf voor de gek.

4. Zijn uw zonden u vergeven door het bloed van Jezus Christus?

1 Johannes 1: 7 Maar als we in het licht leven, net zoals Hij in het licht is, dan zijn we één met elkaar. Dan wast het bloed van zijn Zoon Jezus Christus ons schoon van al onze ongehoorzaamheid aan God.

5. Heeft er bekering in uw leven plaatsgevonden? Is uw eigen ik gestorven in Christus?

Matteus 4: 17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

6. Gelooft u in uw verlossing door Jezus Christus?

Romeinen 10:9 Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered.

7. Moet een Christen wederom geboren worden om behouden te zijn?

Johannes 3:3 Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent."

8. Heeft u wel eens de heilige Geest in uw leven ervaren?

Romeinen 8: 16 Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn.

9. Bent u bereid tot complete gehoorzaamheid aan Gods Woord?

Lucas 9: 23-24 Als je je leven zal willen houden, dan zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor Mij, dan zul je het juist redden.

10. Moet u nog iets opruimen als u zou weten dat Jezus vandaag terugkomt of het u sterfdag is?

Hebreeën 12: 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.


Maak een gratis website.