VAN CORONA NAAR KRUIS, VAN KRUIS NAAR KROON

Deel 1 roept op tot waakzaamheid
Deel 2 leest u in de Blog en is een visie voor de eindtijdgemeente

Deel 1: Wees waakzaam

Inhoud:


1. 'Na Corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.'

2. Droogte, sprinkhanen en ziekte

3. Wat is waarheid?

4. De weeën van de aarde

5. Weinig vertrouwen voor de toekomst

6. Komt Corona van God?

7. Standvastig in een onzekere situatie

8. Op weg naar een totalitair systeem

9. Hoe gaat de toekomst eruit zien?

10. Een geboorte is aanstaande

11. O kerk sta op!


Inleiding

Waar zijn we in beland? Een slechte film of een tijd van herstel? De ondernemer die zijn bedrijf failliet ziet gaan zal zich vinden in de eerste stelling. De milieuactivist in de tweede. De kankerpatient die niet geholpen wordt in de eerste, de eigenaar van een webwinkel in de tweede. Ouderen in een zorginstelling begrijpen er niets meer van, terwijl de moeder, die tegen een burn-out aanliep en nu heerlijk kan thuiswerken, dit als een tijd van herstel omarmt.

Er zijn gelovigen en ongelovigen die deze tijd als een slechte film ervaren en er zijn er uit beiden groepen die dit als een tijd van herstel zien.

Duizend en één vragen komen in deze tijd op je af? Een economie waarin we het geld als het ware zien verdampen. Soms zelfs eigen opgebouwd kapitaal. Wat is de waarde van geld als in enkele weken tijd wordt gesproken over bedragen van 1000-miljard? Dit is duizend keer een miljoen?

Misschien komen we er met elkaar achter dat ware rijkdom niet te vangen is in wat wij in deze wereld als rijkdom benoemen. Misschien gaan we beseffen dat ware rijkdom iets universeels is en dat dit universele niets te maken heeft met de individuele samenleving die wij hebben gebouwd.

Heeft de milieuactivist gelijk of wend hij zijn lobby aan om er zelf (on)bewust beter van te worden of dient hij (on)bewust een hoger doel wat achter deze milieubeweging schuil gaat.


In dit boek leg ik een uitdaging neer om in deel 1 vanuit Corona naar Pasen (het Kruis) te gaan. Om in deel 2 vanuit het Kruis (Pasen) naar Pinksteren te gaan. En in deel 3 vanuit hernieuwde kracht te gaan staan en leven vanuit de Geest.


De samenleving zal compleet veranderen en de uitdaging ligt bij jou om mee te veranderen.

Nu is de vraag tweeledig:

 1. Verander jij naar het nieuwe beeld van de wereld of zelfs naar het nieuwe beeld van de kerk(religie)?

 2. Verander jij naar de bestemming die er voor jou klaarligt en naar het unieke doel voor jouw leven met de aan jou gegeven gaven?


De 3 delen zijn voorafgaand aan Pasen (deel 1), voorafgaand aan Pinksteren (deel 2) en na Pinksteren geschreven.

Het kan goed zijn dat jij in een heel andere periode begint te lezen. Dit maakt niet uit. Ga lezen. Laat de uitdaging, maar vooral ook de uitnodiging op je inwerken. Lees desnoods een hoofdstuk tweemaal en behandel de vragen. Lees de Bijbelgedeelten. Lees om de Bijbelgedeelten heen zodat jij de context gaat begrijpen.


Na deel 1 zal het (opnieuw) Pasen worden in je leven. De drie laatste vragen van hoofdstuk 10 zijn belangrijke stappen naar de volgende periode.

De Heilige Geest zal bij jou worden ingeblazen:

En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

Johannes 20: 22 HSV

Na deel 2 zal het (opnieuw) Pinksteren worden in je leven. Je zal de vervulling van de Heilige Geest (opnieuw) ondergaan. Het lijkt wel een tweede stap en misschien is dit ook wel zo? Jezus zei niet voor niets tegen Zijn discipelen 'wacht in Jeruzalem', oftewel blijf op je post! Blijf waakzaam! Blijf bidden! Blijf in Mijn woord! Er gaat iets bijzonders gebeuren!

Voel jij dit ook? Misschien zeg je wel dat de vervulling van de Heilige Geest al lang plaats heeft gevonden in jouw leven. Maakt niet uit. Ga lezen. Laat je bemoedigen. Johannes de doper zei niet voor niets: Degene die na mij zal komen, zal dopen met Geest en met vuur! Misschien is in jouw leven de doop met vuur nog noodzakelijk. In ieder geval is in mijn leven nog van alles noodzakelijk en mijn gebed voor mij zelf maar ook voor jou is dat de Heer een nog krachtiger werk in jou gaat verrichten.

In deel 3 breekt een heel nieuwe periode aan in je leven en ga je aan het werk vanuit Zijn kracht en ga je doen wat er in al beschreven staat in hoofdstuk 9 van deel 1. Vlak voor Pasen 2020 had ik een droom die ik in dit hoofdstuk beschrijf. Dit wordt een spannende tijd waarin jij gemerkt bent door de almachtige God of je hebt een ander merkteken ontvangen. Er is geen grijs gebied meer.

Binnenkort sta jij voor die keuze. De vraag is:

WAT KIES JIJ?


1. 'Na Corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.'

Dat gaat toch niet? Corona op hetzelfde level zetten als 9-11 of de vergelijking met iets ingrijpends als een oorlog.

Nog niet eerder gingen we als land massaal in quarantaine, werden de kinderen thuis gehouden, werden alle evenementen afgelast, werden samenkomsten verboden, werden reisverboden afgekondigd, werd de horeca gesloten en werd er massaal gehamsterd.

Het is interessant om te weten dat het woord quarantaine is afgeleid van een tijdsperiode van 40 dagen. De eerste Nederlandse gevallen van Corona waren na de carnaval. De start van de 'vasten-periode' van 40 dagen. Het vasten van 40 dagen voor de Pasen. Het paasfeest wat dit jaar exact op hetzelfde moment valt als het Joodse Pesach.

In Nederland worden wij met z'n allen stilgezet. Stilgezet van al onze bezigheden. Bijna niets uitgezonderd. Ineens is er weer een nieuw besef van onze omgeving. Misschien wel gewoon het voorjaar. Want de natuur lijkt zich weinig aan te trekken van Corona. Of een hernieuwd besef van onze relaties. Mogelijk relaties waaraan we de laatste jaren weinig aandacht hebben gegeven. Of het besef van God........

De komende dagen ga ik een uitdaging bij je neerleggen.

Misschien ben je ongelovig? Dan is de uitdaging een stelling van mij die ik uit de Bijbel haal, namelijk:

God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Romeinen 1: 20 BB

Bovenstaande tekst zegt m.a.w. dat geen mens te verontschuldigen is God niet te kennen. Voor een ieder die dit serieus neemt wordt dit een zoektocht. Misschien de mooiste zoektocht van je leven.


Ben je gelovig, maar je hebt geen persoonlijke relatie met God? Dan is de uitdaging om deze tekst te geloven en te DOEN:

Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Mattheüs 7: 7-8 BB

Eén van Gods eigenschappen is trouw. Hij blijft altijd trouw aan Zijn woord. Zijn woord is onveranderlijk en van eeuwigheidswaarde. Dat wil dus zeggen dat God zich laat vinden.

Ga met ons mee de komende tijd want de tijd is kort. We zullen dit met elkaar in de Bijbel gaan ontdekken. Je zal ook gaan zien dat voor God niets uit de hand loopt en dat zelfs deze Corona crisis nauwgezet past in Zijn plan om nog velen bij Hem te brengen.


Ben je gelovig en je hebt een persoonlijke relatie? Dan is de uitdaging dat je een relatietest ondergaat met de almachtige en levende God.

De komende tijd zal het voor mij ook een relatietest zijn, want door mij hieraan te conformeren gaat de Bijbel weer tot mij spreken op een nieuwe manier. De Bijbel is een levend woord. De Heilige Geest spreekt door de Bijbel rechtstreeks tot jou en mijn hart.

In Openbaring 3: 15-16 BB lezen we:

Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u, Ik zal u uitspugen.

Lauwheid ligt ook voor mij continue op de loer. Een relatie moet je onderhouden. Na 32 jaar huwelijk is het nog dagelijks werken aan onze relatie. Zo is het met God ook. Het mooie van God is dat een ieder die Hem waarlijk zoekt zal vinden.


Het maakt niet uit in welke categorie je thuis hoort, want we zijn voor God allemaal gelijk.

In 2 Petrus 3: 9 lezen we:

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

Ook jij als gelovige moet je bekeren.

Lees het verhaal nog eens van Ananias en Saffira. Handelingen 5: 1-10
Zit in ons allemaal niet een Ananias of een Saffira? Als je dit gaat begrijpen vanuit een nederige houding, een God vrezende (ontzag hebbende) houding, dan ga je pas de waarde van Gods genade enigszins begrijpen. Dan ga je beseffen dat het offer van de Here Jezus aan het kruis geen goedkoop offer was.

We lezen in Jesaja 53: 10 HSV

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen

Dan ga je beseffen: HET WAS VOOR MIJ PERSOONLIJK


Vragen:

 1. Tot welke categorie behoor jij en wil je dat willen delen met iemand? (misschien met God?)

 2. Welke uitdaging spreekt jou het meest aan? Komt deze uitdaging mogelijk van God?

 3. Ga je iets veranderen of toepassen in je leven?

Spreek een gebed uit waarin we God vragen om in onze uitdagingen ons tegemoet te komen.


2. Droogte, sprinkhanen en ziekte


Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7: 13-14 HSV


Een belofte van God aan koning Salomo, de opvolger en zoon van koning David, de derde koning van Israël.

Geen regen, sprinkhaan, pest? Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt?


Eerder zeiden we al dat God een God van trouw is en dat Hij Zijn beloften nakomt.

Maar deze belofte is er één voor Israël. Deze mogen we niet zomaar op onszelf betrekken.

Of toch wel? Als 'wedergeboren Christen' ben je geënt als wilde tak op de edele olijfboom.

Een wedergeboren(opnieuw geboren) Christen is iemand die een persoonlijke relatie heeft met God. Doordat hij of zij een bewuste keuze voor Jezus heeft gemaakt en Gods offer voor de mensheid heeft aangenomen, heeft God Hem of Haar de Heilige Geest gegeven. Deze persoon is dus geestelijk geboren. Hij of zij wordt m.a.w. een compleet mens: Lichaam, Ziel en Geest.

Nu hebben we nog het dilemma van enting op de edele olijfboom.

Laat mij dit uitleggen a.d.h.v. Gods woord, de Bijbel.

In Romeinen 11 vers 17BB vinden we een goede uitleg:

Je zou het volk Israël kunnen vergelijken met een [ gekweekte ] olijfboom. En jullie [ als niet-Joden ] met een wilde olijfboom. Nu heeft God een paar takken van de gekweekte olijfboom weggebroken. En Hij heeft de takken van de wilde olijfboom daarvoor in de plaats gezet. Dat zijn jullie. Nu drinken jullie van het sap uit de wortels van de gekweekte olijfboom. En de olijfolie in jullie is ontstaan dankzij die boom.

Je behoort m.a.w. tot hetzelfde lichaam. Je maakt deel uit van dezelfde sapstroom. Je DNA is identiek geworden. Je leeft niet meer vanuit de geest van de wereld, maar vanuit Gods geest.

Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon Kolossenzen 1: 13 HTB


Geen regen, sprinkhaan, pest?

In februari 2020 lezen we in de krant: 'Bosbranden in Australië zijn na 4 maanden eindelijk onder controle.'

In januari van 2020 horen we op het nieuws: 'Ergste sprinkhanenplaag in decennia teistert een deel van Afrika.'

In dezelfde tijd steekt het Corona-virus de kop op in China om niet veel later de rest van de wereld te bereiken.

Geen regen, sprinkhaan en pest. Begint het al een beetje te dagen?

In Efeze 5: 32 HSV lezen we:

Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

Gods woord spreekt hier over een geheimenis. Zo staat Gods woord vol met geheimenissen. Het mooie daarvan is dat God middels Zijn Heilige Geest deze geheimenissen wil ontrafelen voor jou en voor mij. Laten we verder op zoek gaan en ontdekken wat Gods woord mogelijk nog meer zegt over de tijd waarin wij leven.


We zullen gaan ontdekken dat wat nu gaande is verbonden is aan de keuze die we als mensheid zelf hebben gemaakt. Dat er, geestelijk gezien, vloeken aan deze keuze verbonden zijn. We zullen profetische woorden onderzoeken en gaan zien dat de geschiedenis van Israël zich keer op keer herhaald. Daardoor gaan we lessen leren voor ons eigen leven. Door vanuit het profetisch woord (over het algemeen in het Oude Testament) regelmatig de stap te maken naar Jezus Christus en Zijn volmaakte offer aan het kruis, gaan we Gods genade meer en meer ontdekken.

Wat misschien nog veel belangrijker is, we gaan het toepassen in ons leven.


We begonnen met deze tekst:

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,

en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7: 13-14 HSV

De les die we nu kunnen leren vanuit 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 is de volgende:

 1. God vraagt ons ootmoedig te worden. Synoniemen voor ootmoedig zijn: nederig, onderwerping, godvruchtig en devotie. Als je de God van Hemel en aarde werkelijk leert kennen dan willen we niets anders meer als ootmoedig worden voor Zijn aangezicht. Lees Openbaring hoofdstuk 4 eens. Dit geeft een klein beetje weer wat je straks gaat meemaken in de Hemel.
  Vanuit deze houding van ootmoedigheid vraagt Hij ons te bidden. Als ons hart zich in trots verheft heeft het geen zin om te bidden. Een fysiek nederige houding, zoals knielen helpt hierbij.

 2. Vanuit die houding vraagt Hij ons Zijn aangezicht te zoeken.
  En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. Openbaring 22:3-4 HTB
  Wat Mozes niet mocht zien, want dan zou hij het niet overleven, mogen wij dan wel zien. We mogen God van aangezicht tot aangezicht kennen. We mogen weten Wie Hij werkelijk is. En wij zullen een stempel dragen waardoor we weten dat we van Hem zijn en bij Hem horen. Zijn naam zal op ons voorhoofd geschreven staan.

 3. Als laatste vraagt God bekering. Dit betekent letterlijk afkeren van de wereld en omkeren naar God. De aard van de mens is tegenovergesteld.

Er staat geschreven:
'Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel,' en ook: 'Een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder.' 2 Petrus 2:22 HTB

Dit is de aard, de natuur van een hond of een varken. De mens is van nature niet meer geneigd God te zoeken. Ik zeg van nature, want de mens is anders geschapen. Echter na de keus van de mens om God te verwerpen, hebben we Gods geest die in ons was verworpen en zijn we sterfelijk geworden.

Lees het eerste Bijbelboek nog eens, Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3 en leer hieruit wederom van de grote van Gods genade. God had, toen de mens tot zonde verviel (de zondeval) het reddingsplan al klaar liggen voor de mensheid. Een reddingsplan wat Hij zo'n 4000 jaar later met de eerste komst van Jezus Christus geopenbaard wordt..

Een reddingsplan wat de wereld niet wil zien, maar wat op dit moment, of je het wil of niet, openbaar komt in jou en in mijn leven.


Wij worden opgeroepen tot ootmoedigheid, omdat Hij dat deed:

Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamd tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here! Filippenzen 2: 7-11 HTB


Vragen:

 1. Welke vraag heb je nog naar aanleiding van de kerntekst: 2 Kronieken 7: 13-14?

 2. Snap je dat God ons tot Zijn volk wil laten behoren?

 3. Welke van de 3 lessen vind je moeilijk?

Gebed: Welke dilemma's mogen we bij God brengen?


3. Wat is waarheid?

Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. Johannes 18: 37-38 HSV


We leven in een wereld waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. Althans dat is in onze cultuur de publieke opinie geworden.

Met andere woorden: iedereen heeft zijn of haar eigen koninkrijkje gebouwd en zit comfortabel op de troon van zijn of haar hart.

Als het om religie gaat dan gaan we shoppen en trekken die religie aan die het best bij ons past. Die lekker zit, als een comfortabele jas. Knelt die ergens, dan voegen we iets toe of nemen we iets af zodat het maatwerk wordt. God, aangepast aan ons leven.

We leven tenslotte in een liberaal land. Vrijheid is ons motto en niemand die dat afneemt. Zeker God niet.

Nu spreek ik natuurlijk over ongelovigen. Niets is helaas minder waar:

Jullie zijn ontrouw aan God! Weten jullie niet, dat je geen vriend kan zijn van de wereld én van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God. Jakobus 4:4 BB

Ten aanzien van ongelovigen of anders gelovigen wordt op een andere wijze gesproken. Dit lezen we o.a. in de brief aan de Korintiërs:

De god van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. 2 Korintiërs 4:4 HTB


Wat is waarheid? Is er dan toch een universele waarheid zijn? Eén religie? De mens zegt: alle oorlogen komen door religie. Sommigen specificeren dit en zeggen alle oorlogen komen door God. Eigenlijk heb je misschien gelijk, want toen God de mens geschapen heeft, heeft Hij ons geschapen heeft naar Zijn beeld. Als hij de touwtjes in handen had gehouden en 7 miljard marionetten had gemaakt dan hadden we in een goed georganiseerde schepping geleefd met één waarheid.

Weet je wat, ga nog eens op de troon van je hart zitten, in je eigen koninkrijkje en speel nog eens even voor God. De vraag is nu, met jou als god, zou je dit willen?

Mijn antwoord zou zijn:'dit lijkt wel een poppenkast.'

We vinden allemaal wat van een totalitair systeem. Ik geloof niet dat er iemand is die vrijwillig in een dictatuur wil leven. In een hoofdstuk 4 meer hierover.

God wil geen dictator zijn. Als Hij ons geschapen heeft, heeft Hij dat gedaan vanuit liefde. Waarom? God is Liefde. Omdat God ons heeft liefheeft kunnen wij Hem liefhebben. Echter dit is een keuze.

Als wij wedergeboren zijn, dan geeft God ons een ultieme vrijheid:

Ik mag alles, zegt u. Maar niet alles is zinvol. Hoewel ik alles mag, mag niets mij overheersen. 1 Korintiërs 6:12

God weet dat als wij Zijn geest hebben ontvangen ons geweten anders gaat functioneren. Het geweten ligt opgeslagen in onze ziel, eigenlijk het centrum van wie wij werkelijk zijn. Deze ziel stond altijd onder de heerschappij van ons lichaam.(Bijbel: ons vlees) Oftewel als mens zijn wij van nature geneigd om ons te laten leiden door ons gevoel. Wat ons hart ons ingeeft is per definitie goed. Dit is gedeeltelijk waar. Ken je het spreekwoord 'een halve waarheid is een hele leugen.' Dictators manipuleren de bevolking door een leugen te verpakken in veel waarheid. Hitler had zijn plannen voor Auschwitz in 1939 (mogelijk al eerder) klaar liggen. Hij kwam toen met zijn partij NSDAP aan de macht door het Duitse volk werk te beloven en voorspoed. Dit was de waarheid waarvoor mensen voor hem kozen. Wat hij niet vertelde (de leugen) dat er 5 jaar na dato 1,1 miljoen Joden werden vergast in Auschwitz.

Maar wat is nu de halve waarheid in ons verhaal? Waarom mogen we niet op ons gevoel afgaan? Dat mag wel, maar beperk jezelf niet tot uitsluitend je gevoel. God heeft jou zoveel mooier geschapen. Hij zegt:

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matteüs 22: 37

God heeft je ook een verstand gegeven. Sommige zaken voelen heel goed, maar zijn niet zinvol of wijs om te doen. Een kind wat sterk vermoeid is door het spelen in de speeltuin en aan het eind van de dag vraagt aan zijn vader: 'Mag ik nog één keer op het hoge klimrek?' Dan zal de vader geen toestemming geven. Het kind is gefocust op het gevoel, maar de vader gebruikt zijn verstand.


Als wedergeboren Christen is jouw lichaam een tempel van de Heilige geest geworden. God persoonlijk heeft intrek genomen in jou. Eerder legde ik al uit dat dit één van de grote geheimenissen in de Bijbel is. Eén wonder wat God doet in jou is dat je denken wordt vernieuwd.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2 NBG51

Als jij vernieuwd wordt in je denken, dan staat je ziel niet langer onder de autoriteit van je lichaam, maar ben je in staat je ziel onder de autoriteit van je geest te brengen.

Dit laatste is een dagelijks proces waar we doorheen moeten. Onze lichamelijke verlangens blijven trekken aan het centrum van onze wil (de ziel).

Daarom staat er geschreven: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Matteüs 6: 33


Wat is waarheid? Een toepasselijke vraag in deze tijden van crisis. In de hoofdstukken 3 en 4 gaan we hier verder op in.

Koning Salomo zegt in het boek Spreuken het volgende:


Buiten roept de hoogste Wijsheid luid,

op de pleinen laat Zij Haar stem klinken.

21Zij roept boven het rumoer uit,

aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt Zij Haar woorden uit.

22Hoelang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben,

zullen spotters spotternij voor zich begeren

en dwazen kennis haten?

23Keert u zich tot Mijn bestraffing,

zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten,

Mijn woorden u bekendmaken.

24Omdat Ik riep, maar u weigerde,

Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg,

25omdat u al Mijn raad verwierp,

Mijn bestraffing niet hebt gewild,

26daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang,

u bespotten wanneer uw angst komt,

27wanneer uw angst komt als een verwoesting,

uw ondergang eraan komt als een wervelwind,

wanneer benauwdheid en nood over u komen.

28Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden.

Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden,

29omdat zij de kennis hebben gehaat

en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen.

30Zij hebben Mijn raad niet gewild,

al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen.

31Zij zullen van de vruchten van hun weg eten,

en verzadigd worden van hun eigen opvattingen,

32want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden

en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen.

33Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen,

hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Spreuken 1:20-33 HSV


Vragen:

 1. Wat is jouw waarheid?

 2. Geloof jij in een universele waarheid? Waarom wel of waarom niet?

 3. Wat wordt bedoeld met wereldgelijkvormigheid en hoe zit dat bij jou?

Bid en vraag God dat Hij juist in deze tijd de waarheid aan het licht brengt. Ook ten aanzien van de crisis waar de wereld doorheen gaat. Vraag aan God dat jij alles in het juiste licht mag zien.


4. De weeën van de aarde

Na Corona zal alles anders zijn.

De wereld is na de zondeval van de mens in een proces gekomen wat onomkeerbaar is. De mens, maar ook de wereld, is sterfelijk geworden. Misschien kunnen we het best de vergelijking pakken met een stuk fruit. Een appel die we te lang laten liggen die gaat uiteindelijk rotten, bederven. Dit bedervingsproces kunnen we afremmen door de appel in de koelkast te leggen, maar uiteindelijk zal hij toch ouder worden, rimpels komen erin en uiteindelijk gaat hij rotten.

Het goede bericht is dat God zegt: 'Ik maak alles nieuw.' Openbaring 21:5

Zoals de mensheid opnieuw geboren moet worden, zo zal God ook de aarde opnieuw geboren laten worden. Echter een geboorte gaat niet zonder pijn. De mens moet, zoals de Bijbel dat noemt, sterven aan zichzelf. Onze 'eigen ik' moet dood. De zelfgenoegzaamheid, ons ik-gerichtzijn, het egoisme wordt aan een proces onderworpen waar we als herboren, door Gods Geest, uit zullen komen.

Zo is het met de wereld ook. Alles zal getoetst worden aan het vuur. Echter voor die oordeelsdag krijgt de mensheid met weeën te maken.


Het oordeel begint niet bij de ongelovige overspeligen en prostituees. Niet bij de ongelovige misdadigers, gevangenen en belastingontduikers.

Nee, het oordeel begint bij Gods huis. Bij hen die zeggen Zijn kinderen te zijn: De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen. 1 Petrus 4: 17 HTB

Zij die zeggen Jezus als fundament te hebben in hun leven. Op die dag zal blijken wat we werkelijk voor Hem hebben gedaan, want al onze Christelijke bezigheden voor eigen belang verbranden die dag:

Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. U kunt op die ene fundering met allerlei materialen bouwen, met goud, zilver en edelsteen, óf met hout, hooi en stro. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Here komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is, de rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. 1 Korintiërs 3: 11-15 HTB


Ben je ongelovig of anders-gelovig? Maak dan haast, want we zien dat de weeën zijn begonnen en dat Jezus (de bruidegom) klaar staat om Zijn bruid, Zijn gemeente, thuis te halen. De weeën zijn noodzakelijk om de bruid te laten inzien dat zij gekleed moet zijn in smetteloos fijn linnen.


Even relativeren: Nu hebben wij een Corona-crisis en dat doe je gelijk als de weeën van de aarde wegzetten?

Nee hoor, de weeën zijn al een tijdje bezig. Echter in deze tijd gaan ze in frequentie en heftigheid toenemen. Net zoals bij de geboorte van een kind.

Laten we eens gaan kijken wat Gods woord hierover zegt.


In Psalm 50: 1-6 HTB lezen we: De Here, de enig ware God, neemt het woord en roept naar de hele aarde, van oost tot west.

God komt met een ongelooflijke, prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe.

God is in aantocht en zal niet zwijgen, omdat Hij móet spreken.

Een laaiend vuur gaat voor Hem uit en om Hem heen davert een storm.

God roept tot in de hemelen en naar de aarde om zijn volk te onderwijzen.

Laten mijn volgelingen bijeenkomen, zij die mijn verbond erkennen en Mij hun offers brengen.

De hemel zelf laat horen wat recht en gerechtigheid is, want God is de enige rechter.

Ik mag weer verwijzen naar de branden in Australië van januari j.l. en de 3 zondag stormen die we in Nederland hadden voorafgaand aan de Corona-crisis. God komt met vuur en om Hem heen davert een storm.

Hij roept nu Zijn kinderen. Je bent niet Zijn kind? Wordt dan nu Zijn kind door Zijn verbond van het bloed van Zijn zoon Jezus Christus te erkennen en jezelf als een offer te geven.


Corona-crisis zwaar? Deze zaken staan ons nog te wachten:

Jesaja 24: 16-20 BB: Over de hele wereld horen we mensen de Heer met liederen prijzen: 'Prijs de Heer, de rechtvaardige God.'

Maar ik zeg [ nu ]: "Help! Het is afgelopen met me! Ik verhonger!" Want de mensen zijn slecht. Ja, ze zijn door en door slecht. Pas maar op, bewoners van het land! Het zal slecht met jullie aflopen! Mensen die vluchten voor het gevaar, vallen in een kuil. En wie weer uit de kuil klimmen, komen in vangnetten terecht. Het zal vreselijk gaan regenen en er zal een zware aardbeving komen. De aarde zal openbarsten, schudden en beven. De aarde zal waggelen als een dronken man. De aarde zal schudden als een gammele hut in het veld. De aarde zal schudden onder Gods straf voor alle slechte dingen die de mensen hebben gedaan. De aarde zal bezwijken en niet meer opstaan.


In Mattheüs 24: 5-13 lezen we ook een profetie van Jezus zelf over deze tijd:

Want heel veel mensen zullen beweren dat ze Mij zijn. Ze zullen zeggen: 'Ik ben de Messias.' En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde.

Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie in Mij geloven. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens Mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered.

In Lukas 21: 11-15 lezen we: Er zullen nu hier, dan daar gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn. Ook aan de lucht zullen vreselijke dingen te zien zijn. Maar vóórdat dit allemaal gebeurt, zullen de mensen jullie mishandelen, vervolgen en gevangen zetten in de synagogen en gevangenissen. Omdat jullie in Mij geloven, zullen ze jullie voor koningen en bestuurders slepen. Zij zullen over jullie rechtspreken. Dat zal gebeuren zodat jullie hun over Mij kunnen vertellen. Besluit nu alvast dat jullie niet van tevoren gaan bedenken wat jullie dan moeten zeggen. Want Ik zal jullie de woorden en de wijsheid geven.


Er komt een vreemde tijd aan. Vreemd in mijn ogen, want de wereld is er langzaam naartoe gegroeid en trekt zijn schouders op en blijft relativeren, oftewel verklaren waarom sommige zaken gebeuren en zien Gods hand niet in dit geheel.

Er zijn gelovigen die meer en meer gaan zien. Er zullen profeten opstaan, jongeren zijn die visioenen zien en ouderen die in dromen boodschappen doorkrijgen:

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2: 17 HSV

Ik geloof dat deze tijd is aangebroken. Waarom? Omdat ik probeer waakzaam te zijn.

Jezus zei vlak voor Zijn sterven tegen Zijn discipelen: 'Blijf hier en waak met mij.' Even later trof Hij hen slapend aan en zei tegen Petrus: 'kunt u dan niet 1 uur met Mij waken?'

Vandaag geeft Hij ons de opdracht: 'Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.' Matteüs 24: 42 HSV

In de eerste brief aan Timoteüs worden we nog eens opgeroepen tot waakzaamheid. Hij wordt zelfs gewaarschuwd voor leraren die zich van Christus afkeren en anderen verleiden hun voorbeeld te volgen:

Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten, zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. 1 Timoteüs 4: 1-3 HTB

Wederom kunnen we zien dat deze tijd is gekomen. Laten we verder gaan en zien wat Petrus zegt over deze tijd t.a.v. leraren en profeten:

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. 2 Petrus 2: 1-3 HSV

Een laatste kenmerk van de eindtijd is opstand tegen God o.a. door zgn. spotters die zullen opstaan en zeggen:

'Er is toch beloofd dat de Christus zou komen. Waar blijft Hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest.' 2 Petrus 3: 4

1. OORLOGEN, GEWELD EN WETTELOOSHEID

2. DROOGTE EN HONGERSNOOD
3. AARDBEVINGEN EN ANDERE NATUURRAMPEN
4. EPIDEMISCHE ZIEKTEN
5. DE OPKOMST VAN EEN AGRESSIEVE MACHT(Islam?) Daniël 11:40, 42-43
6. EEN OPKOMENDE UNIE DIE STREEFT NAAR DE EERSTE PLAATS IN DE WERELD(Europese Unie) Openbaring 13:7
7. EEN MACHTIGE RELIGIEUZE FIGUUR LEIDT EEN RELIGIEUZE OPLEVING(Paus?)
8. EEN PERSOON KRIJGT WERELDHEERSCHAPPIJ (anti-christ)
9. GELOOF WORDT EEN KWESTIE VAN LEVEN OF DOOD, VERVOLGING
10. EEN CRISIS TREFT JERUZALEM
11. DE GRUWEL DER VERWOESTING(een afgodsbeeld op de tempelberg in Jeruzalem)
12. DE GROTE VERDRUKKING(een tijd van 7 jaren voor de wederkomst van Christus)
13. HEMELSE TEKENEN (o.a. bloedmanen)
14. DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN

In het Oude Testament leren we van de Profeten dat er 3 belangrijke zaken al zijn geschied:

 1. Een hersteld Israël: 14 mei 1948. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Jesaja 66: 8

 2. De Joden keren terug naar eigen land:
  Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Jesaja 11: 12

 3. Antisemitisme op Internationale schaal:
  Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is vooral de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Zacharia 12: 3

Bijzonder is dat als de discipelen aan Jezus vragen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? Matteüs 24: 4 HSV

Dan geeft Jezus het volgende antwoord: Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Matteüs 24 : 14 HTB

Verder zegt Jezus: 'Let eens op de vijgenboom of op een andere boom. Wanneer je de blaadjes ziet uitkomen, weet je dat het bijna zomer is. Wanneer je ziet gebeuren wat Ik zojuist heb gezegd, kun je er van op aan dat het Koninkrijk van God er bijna is.'Lucas 21: 29

De vijgenboom is een beeld van Israël. Met andere bomen duidt Jezus mogelijk op de Christenen. Hij geeft hier een beeld dat wanneer onze takken gaan uitlopen, als wij gaan bloeien en vrucht gaan dragen zal Zijn wederkomst en de voleinding van deze wereld nabij zijn.

Als slot van dit hoofdstuk wil ik iets zeggen over het volgende:

Veel Christenen slaan eindtijd-discussies direct dood met de opmerking: 'Hij zal komen als een dief in de nacht', oftewel niemand zal dat weten. Of zij zeggen: 'het is niet aan ons om het uur te weten.' Dit laatste klopt, maar pareer ik direct met de opmerking: 'Lieve broer/zus het uur is niet aan ons, maar wel de oproep om waakzaam te blijven als de tekenen aan de hemel en op aarde zichtbaar worden.

V.w.b. de dief in de nacht worden wij geacht de zgn 'Dag des Heeren' te duiden. Dit kunnen we lezen in 1 Thessalonicenzen 5: 1-4

U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: 'Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,' zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.

Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.


Genoeg over de weeën van de aarde.


Vragen:

 1. Wat heeft jou het meest geraakt in dit hoofdstuk?

 2. Wat zijn specifieke gebeurtenissen die je ziet en in het licht van de Bijbel kan zetten?

 3. Wat is mogelijk Gods oproep voor de Christenen die door deze weeën heengaan?


Gebed:

Mijn gebed is dat de Heilige Geest Zijn licht heeft laten schijnen over de profetieën. Dat je beseft dat er vandaag de dag vele dwaalleraren en valse profeten rondlopen. Maar dat je ook beseft dat m.n. in deze tijd mensen weer profeteren, visioenen zien en dromen krijgen van God. Mijn gebed is dat je alles toetst aan Gods woord en dat God door de Heilige Geest tot jouw hart zal spreken en ook jij een woord van Hem krijgt.


5. Weinig vertrouwen voor de toekomst

Als dit jouw reactie is op de teksten hierboven dan heb je zeer waarschijnlijk nog geen keuze gemaakt voor Jezus. De Heilige Geest spreekt niet tot je hart. Of je hebt wel een keuze gemaakt, maar je leest nauwelijks Gods woord en in de Bijbelstudies en preken van jouw kerk wordt nauwelijks onderwijs gegeven m.b.t. het boek Openbaring en m.b.t. de Profetieën die op het punt staan te gebeuren of zich nu voor onze ogen uitvouwen.

Ik hoop je nu niet kwijt te raken, want jij bent degene die dit schrijven inspireert. Zelfs veel oprechte Christenen zijn bang in een tijd als deze terwijl zij weten dat dit nog maar het begin is van de weeën.

Ik hoop juist dat je nu nieuwsgierig wordt en Gods woord gaat onderzoeken. Voordat je de Bijbel openslaat, vouw je handen kort en sluit je ogen en zeg: 'Heilige Geest help mij met het verstaan en begrijpen van het door U geïnspireerde woord.'

Lees die stukken die nu gebruikt worden en lees er omheen zodat het in een context komt te staan, opdat je mag lezen in het licht van God zelf.

De Psalmist van Psalm 119 zegt:

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. vers 105

Hoe mooi zal het zijn als vers 106 dan ook waarheid voor jou wordt:

106 Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen:

ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen.

Gods zegen deze dag bij het lezen van dit hoofdstuk: Weinig vertrouwen voor de toekomst.


In Galaten 4: 8-10 HSV lezen we: Toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen (of, beter gezegd: nu God ú kent), daar weer naar teruggaan? Wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? U bepaalt uw aandacht bij dagen, maanden, seizoenen en jaren. U mag wel weten dat ik mij zorgen maak om u. Ik ben bang dat alles wat ik voor u heb gedaan, voor niets geweest is.

Misschien herken je jezelf in bovenstaande tekst. Dan raad ik je aan om misschien wel de hele brief aan de Galaten te lezen. Het zijn maar 6 hoofdstukken. Paulus geeft goede adviezen aan hen omtrent het dagelijks leven. Het is een gemeenschap die Christus heeft leren kennen en Hem is gaan volgen, echter na verloop van tijd raken zij in de ban van dwaalleraars en vervallen weer in oude gewoonten en structuren.


Lieve broeders en zusters. We hebben de tijd niet meer om lauw te zijn en niet heet of koud.

Jezus zegt: 'Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen.' Openbaring 3: 16 HSV.

Het gaat hier over Christenen. God heeft dus nog liever dat we ijskoud zijn t.o.v. Hem, want als we Hem een beetje volgen, gewoon mee blijven feesten met de wereld alsof er niets aan de hand is, dan Zijn we hypocriet. Wees dan maar echt en laat zien hoe je hartsgesteldheid werkelijk is t.o.v. Mij.

Echtheid is het God om te doen. Oprechtheid van hart. Op zoek naar waarheid.

Waarheid die Zich laat vinden in de persoon van Jezus Christus.

In Johannes 17 vinden we het hogepriesterlijk gebed. Het gebed wat Jezus bidt tot Zijn Vader vlak voordat Hij gevangen wordt genomen.

In vers 22-23 BB zegt Hij:

En dezelfde macht en kracht die U aan Mij heeft gegeven, heb Ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.

De Basisbijbel (BB) geeft het mooi weer. We lezen hier als de ongelovigen zien dat wij één zijn zoals Jezus en God één zijn, zij de liefde van Jezus voor henzelf gaan zien.

Dit is nogal wat. Dat wil dus zeggen dat wij als kerk nogal wat laten liggen. Mag ik jou als Christen wat vragen? Heb jij nog onenigheid met een broeder of zuster? Staat er nog iets tussen jou en een ander in? Spreek je wel eens slecht over een andere kerkgemeenschap (roddel)?

Efeze 4: 25-27 HTB Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans.

Nogmaals de oproep: Wordt één door het bloed van Christus!


Even terug waarmee we begonnen: weinig vertrouwen voor de toekomst.

In het woord vertrouwen is geloven. Ik vertrouw jou. Ik geloof in jou.

Kan de ongelovige of anders-gelovige mens dat nu van de Christen zeggen? Van velen wel gelukkig, maar dan nog maken we er een potje van met alle verschillen en gebruiken.

Is dat zo erg dan? Nee hoor, ik geloof zelfs dat er kracht zit in de kleurrijkheid van de kerk. Maar het gaat erom dat wij ons verbonden weten door dezelfde Geest. Dat wij elkaar groeten op straat. Elkaar erkennen als leden van hetzelfde lichaam, elkaar zien, waarderen en respecteren. Als mensen dat gaan zien, zien ze echtheid in ons, oprechtheid van hart en gaat het Christendom zich ontpoppen als de Waarheid in de persoon van Jezus Christus.

Dit geeft vertrouwen voor de toekomst:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Timoteüs 1: 7 NBG51


Vragen:

 1. Hoeveel vertrouwen heb jij in de toekomst?

 2. Hoeveel vertrouwen heb jij in de leiders om je heen?

 3. Hoeveel vertrouwen heb jij in jezelf?

Gebed: Dank God vandaag, want het is in deze tijd zo simpel om een bittere wortel in je hart te laten ontstaan. Dankbaarheid doet het tegenovergestelde. Een dankbaar hart heeft hoop. Hoop voor de toekomst.


6. Komt Corona van God?

Wij moeten in onze huizen blijven. Videobellen is nu een ideaal middel om contact te houden.

Via de,online- huiskring en gebedsgroepen stel ik regelmatig de vraag: 'Komt Corona van God?' Het valt mij op dat velen hier zeer stellig in zijn. Een soort fundamentalistische houding wordt dan aangenomen door te zeggen: 'Dit kan niet van God komen. Die God dienen wij niet!'

Laten we dit eens gaan onderzoeken.


Uit mijn ervaring kan ik zeggen toen ik nog maar kort geleden tot geloof was gekomen, mijn Godsbeeld niet heel zuiver was. Ik beperkte mij tot een God die alleen maar liefde was.

Nu zal je misschien zeggen 'Dat klopt toch, lees 1 Korintiërs 13 nog eens, het hoofdstuk van de liefde, dan kan je er toch niet meer omheen dat God enkel liefde is?

God is liefde. Dat ben ik met je eens, maar als we zeggen 'God is enkel liefde', dan doen we Hem tekort.

Zijn zoon Jezus maakt deel uit van de goddelijkheid van de Vader. Hij zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.' Johannes 14: 6 HSV

Hier zien we nog drie eigenschappen van God. De enige persoon die richting kan geven, zeker in tijden van crisis, de weg. De waarheid in persoon, waar we het al eerder over hadden. (hoofdstuk 3: Wat is waarheid?) Hij is de gever van het leven.

Maar aan al deze eigenschappen ligt Liefde toch aan de basis? Hier heb je mogelijk een punt. Bij Corona ligt, mijns inziens, liefde niet aan de basis, of toch?

Als God liefde is kan Hij de zonde niet ongestraft laten. Stel: je hebt een dochter en die wordt verkracht, dan moet die dader toch berecht worden?

Daar is iedereen het over eens.

Zoals dat in het Koninkrijk der Nederlanden werkt, zo werkt dat in het Koninkrijk van God. Oftewel, als iemand een zonde begaat moet daar een straf tegenover staan. Eerder lazen wij dat de straf die wij verdienen door Jezus aan het kruis is gedragen. Oftewel: Hij is plaatsvervangend voor onze zonden gestorven.

We kunnen stellen dat God een rechtvaardig God is die de zonde niet ongestraft laat.


Even terug naar de vraag: 'Komt Corona van God?'

We kunnen ons ook afvragen: 'Zondigt de wereld, zodat deze gestraft moet worden?'

Als we nog eens terugkijken naar hoofdstuk 4, de weeën van de aarde, dan kunnen we er niet omheen dat God met een oordeel gaat komen.

Sommigen zeggen nu: 'Dat is de satan en zijn demonen die Hij daarvoor gebruikt.' Om eerlijk te zijn vind ik die gedachte niet zo interessant. Als God almachtig is dan laat Hij het in ieder geval toe.

Uit de kerntekst in hoofdstuk 2, 2 Kronieken 7: 13-14, kunnen we opmaken dat het wel degelijk God is die droogte geeft, sprinkhanen en de pest.

In het boek Job leren we dat God de duivel(satan) letterlijk toestaat om Job van alles aan te doen.

Toen zei de Heer tegen de duivel: 'Goed. Met alles wat Job heeft, mag je doen wat je wil. Maar Job zelf mag je niets aandoen.' Job 1: 12 BB


Maar als God liefde is dan is het toch onbegrijpelijk dat Hij dit toelaat?
Nee, het is niet onbegrijpelijk, want wat we nu om ons heen zien ontvouwen is de finale van Gods grote masterplan. Tot nu toe hebben wij in Zijn genade mogen leven. Zelfs de ongelovigen ging het goed. Vaak beter als Gods kinderen. Langzaam naderen we nu de tijd van het oordeel. Dit is de moeilijkste tijd die de mensheid ooit heeft meegemaakt en gaat meemaken. Zoals we eerder lazen: de weeën zijn begonnen. Weeën kenmerken zich dat ze plotseling zijn afgelopen en elkaar gaan opvolgen in een hogere frequentie en steeds heftiger worden.

God zegt tegen zijn kinderen:

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korintiërs 10: 13 HSV


Doordat God rechtvaardig is gaan we Zijn liefde voor ons weer zien. Zijn masterplan is een plan van herstel met de wereld, maar ook met ons.

In Openbaring 19:8 lezen we, dat de vrouw van het Lam zich gereed heeft gemaakt en haar gegeven is, zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Dan pas zal Jezus terugkomen om Zijn bruid op te halen.

Het is prachtig hoe in de Bijbel wordt beschreven dat Jezus de bruidegom is die conform de Joodse traditie na het huwelijksaanzoek op een later tijdstip terugkomt om Zijn bruid op te halen.

Wij als gemeente van Christus zijn Zijn bruid. Van ons wordt verwacht dat wij ons gereed maken voor het huwelijksfeest.

In deze tijd van beproeving worden wij geroepen om ons in ootmoed te buigen, te bidden, Zijn aangezicht te zoeken. Ons te bekeren van onze slechte wegen.


Zijn belofte is dan:

Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.

Want nu heb Ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat Mijn Naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. 2 Kronieken 7: 15-16


Vragen:

 1. Komt Corona van God?

 2. Is Gods normering verschillend van jouw normering? Verklaar

 3. Wat is de straf die wij volgens Gods normering verdienen?

Bidden: Bid vandaag om heldere inzichten van de Heilige Geest. Dat Hij je mag geven een hart van vlees in plaats van steen. Dank God voor het plaatsvervangend offer van Zijn zoon.


7. Standvastig in een onzekere situatie

Zeer toepasselijk in deze tijd van crisis.

Hoe standvastig ben jij in deze tijd? Geef je hoop of wanhoop? Ben jij een veilige haven of ben je als een storm?

Ik moet denken aan een verhaal waarin een man, Paulus, als gevangene naar de keizer in Rome wordt gebracht. Vlak voor de winter komt het schip in het plaatsje 'Schone havens' op Kreta. Omdat dit plaatsje niet geschikt is om te overwinteren en er een zachte wind opsteekt, vertrekt het schip en komen in een zware storm terecht, een Euroklydon.

Uiteindelijk lijden ze schipbreuk op Malta en worden allemaal gered, 276 opvarenden.

Dit verhaal kunnen we lezen in Handelingen 27 en 28.

Ik geloof dat we uit dit verhaal belangrijke lessen kunnen halen voor onszelf en in het bijzonder voor deze tijd. Voor Paulus was het namelijk ook een tijd van crisis. Alles stond op zijn kop. Hij had een missie om het evangelie, de goede boodschap, aan de niet-Joden te brengen. Daarom had hij al een groot gedeelte van het Middellandse Zeegebied doorkruist. Hoe kon hij nu nog trouw zijn aan Gods missie. Nu hij als gevangene in Rome wordt vastgezet.


Lees eerst Handelingen 27 en 28: 1-10

Ga met mij mee en leer van Paulus.


Kort geleden las ik dit gedeelte in de Bijbel. Het was nacht ik kon niet slapen. Ik moest glimlachen toen ik aan de tekst dacht 'overdenk Mijn woord dag en nacht.'

Ik ging lezen en zag gedeelten uit deze tekst in het licht van vandaag.


In vers 8-10 lezen we dat Paulus, als gevangene, de vrijmoedigheid pakt om de leiders op het schip, t.w. een centurion, de kapitein en de stuurman, aanspreekt om hen te waarschuwen voor de komende tijd. Paulus weet dat na de vastentijd, in deze periode, gevaarlijke stormen op kunnen steken vanuit het oosten.

 • Zo weten wij door de Bijbel en de tekenen van de eindtijd dat er een nieuw seizoen is aangebroken en mogen wij de vrijmoedigheid pakken leiders in onze omgeving te waarschuwen voor de zaken die wij kennen uit Gods woord.


Vers 11-13: Paulus wordt niet serieus genomen en de kapitein vaart uit. Zij laten zich verleiden door een zachte bries uit het zuiden.

 • Als jij op leiders afstapt word je in eerste instantie niet serieus genomen en zijn zij geneigd tot tegenovergestelde beslissingen.


Vers 14-17: Er steekt een storm op, een Euroklydon, en alles verandert. Een soort van paniek maakt zich meester van de kapitein, bemanning en opvarenden.

 • Als de crisis komt is het letterlijk crisismanagement en worden er beslissingen genomen die mogelijk niet wijs zijn.


Vers 18-20: Lading en scheepstuig worden overboord gezet. Alle hoop wordt hen ontnomen.

Paulus lijkt rustig af te wachten, de situatie te bekijken en hij zal ongetwijfeld permanent in gebed zijn geweest.

 • Door de crisis zullen mensen bezittingen en geld kwijt raken. Het zal grote economische gevolgen hebben. Alle hoop voor de toekomst lijkt te verdwijnen. Ons wordt gevraagd om stil te zijn en af te stemmen. In de storm Gods stem te verstaan.


Vers 21-26: Na een lange tijd zonder eten en zonder hoop gaat Paulus staan. Hij is door een engel bezocht en geeft de mannen moed door hen op hun fout te wijzen en tegelijkertijd over een genadig God te spreken die hen zal sparen omdat God een plan heeft met Paulus, nl. hem voor de keizer van Rome brengen. Hij geeft hoop met de mededeling dat zij op een eiland zullen komen.

 • Wacht tot het juiste moment. Als God tot je heb gesproken. Als iedereen uitgeput is en hopeloos ga dan staan en geef de mensen moed om over jouw God te spreken. Omdat jij deel uitmaakt van Zijn masterplan, worden de opvarenden, in jouw bootje, gered. Jij mag je omgeving wijzen op een nieuw land, een nieuw seizoen, een nieuw Koninkrijk wat gaat komen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij!


Vers 27-32: Het schip wordt heen en weer geslingerd. Mannen zetten sloepen overboord en willen het schip verlaten. Paulus heeft een duidelijke opdracht en geeft aan dat als ze dat doen zij niet gered kunnen worden.

 • De onzekere situatie blijft voortduren. De mensen in jouw omgeving nemen vreemde beslissingen. Het is zaak dat jij focus houdt op de opdracht die jou is gegeven door God. Blijf standvastig en blijf op je post. Gebiedt anderen ook op hun post te blijven. We zien in deze crisis dat mensen een duidelijk vastomlijnde taak hebben en daar niet vanaf kunnen wijken.


Vers 33-38: Paulus neemt nu echt de leiding en gebiedt de mannen te eten. Hij neemt de vrijmoedigheid om met iedereen te bidden en het brood te breken en daarvoor te danken. Het resultaat is dat zij weer moed krijgen. Juiste beslissingen worden genomen. Zelfs cruciale zaken als voedsel worden overboord gezet. Er is geloof in Paulus en zijn visie. Zelfs de touwen van de ankers worden afgekapt. Als het licht wordt en er land in zicht is dreigen de Bewakers gevangenen te doden. Echter de centurion weerhoudt hen hiervan.

 • We worden opgeroepen na een periode van vasten, verootmoediging, weer krachten op te bouwen. Na het eten van Gods woord, het levend brood, ontvangen we bovennatuurlijke kracht. Ongelovigen wijzen wij op Jezus door met hen bidden. Daardoor krijgen zij moed en nemen zij juiste beslissingen in tijden van grote crisis. Beslissingen van complete overgave moeten worden genomen. Mensen hechten geloof en vinden houvast aan jouw visie. Er is ook een groep met gezag die jou en medestanders met de dood bedreigen, echter iemand met hoger gezag verhindert dit.


Hoofdstuk 28: 1-10: Paulus en 275 opvarenden, komen op Malta aan. De bewoners ontvangen hen buitengewoon vriendelijk. Er wordt een vuur gemaakt en als Paulus een bos takken oppakt wordt hij gebeten door een giftige slang. Echter het doet Paulus niets. De mensen beschouwen dit als iets Goddelijks. Paulus wordt bij de voornaamste man van het eiland gebracht en blijf daar 3 dagen. Hij geneest daar vele zieken en ontvangt Paulus alles wat hij nodig heeft.

 • Als de crisis over is zullen er mensen zijn, die God niet kennen, die ons buitengewoon vriendelijk behandelen. Satan zal onverwachte streken uithalen maar het zal ons niets doen.
  In Marcus 16: 18 HTB staat: zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.
  We gaan de voornaamste personen ontmoeten en op die plaatsen wonderen verrichten.


Het verhaal gaat nog verder, want Paulus komt voor de Keizer. De voornaamste persoon van de toenmalige wereld. Hij is een gevangene, maar mag een huis bewonen in Rome. Zoals wij op dit moment, zit ook hij in quarantaine. Vele mensen bezoeken zijn huis. Mensen worden bemoedigd, worden genezen en komen tot geloof.


Vragen:

 1. Kan het verhaal van Paulus schipbreuk op deze manier worden toegepast?

 2. Hoe sta jij in dit verhaal? Durf je hier openlijk over te praten?

 3. Wie zijn de mensen bij jou aan boord?

Bidden: Heer U heeft mij mensen gegeven waarover ik mag waken. Het zijn er mogelijk geen 275. Heer geef mij de vrijmoedigheid in deze crisis dat ik op Uw tijd ook mijn mond open doe opdat U hem vult met Uw worden. U zegt dat ik mij niet druk hoeft te maken wat ik zeg, want U geeft mij woorden.


8. Op weg naar een totalitair systeem

Een wandeling met 2 personen mag nog. Blijf wel 1 ½ meter uit elkaar! Om 19.00 uur vanavond zal de minister president nieuwe verordeningen afkondigen die gelden voor ons land. Nederland kiest niet voor een lock-down. Er komt zodoende veel draagvlak en sympathie voor onze leiders. Geen opstand maar begrip omdat Mark Rutte zich ontpopt als een leider in crisis, een leider in zware tijden.

In Amerika lijkt het tegenovergestelde het geval te zijn. Een president die lamgeslagen lijkt. Het komt over dat Donald Trump deze situatie niet aan kan. Zijn nonchalance in dit hele verhaal, deze slechte film, verraad hem.

Rusland, China en Cuba zien we opstaan als wereldredders. Hun welkome hulp wordt breed uitgemeten door de media. Is in China alles over dan? Draaien zij weer op volle kracht? Heeft Rusland geen Corona? Moeten zij niet alle zeilen bijzetten of voorbereidingen treffen in eigen land? Staat Cuba nog steeds onder invloed van deze ('voormalige') communistische grootmachten?

'Nood breekt wet' is een spreekwoord wat nu op mondiaal niveau wordt toegepast. Wetgeving wordt gewijzigd onder het mom van deze pandemie. Massaal gaan we er als mensheid mee akkoord. We zullen wel moeten, toch? Inderdaad v.w.b. Nederland herhaal ik de woorden van Mark Rutte:'Dit moeten we met 17 miljoen mensen doen.'

Maar wat nu als wetten t.a.v. vrijheidsbeperking niet worden teruggedraaid? Wat nu als er wordt bepaald dat we deze wetten moeten handhaven omdat het zeer waarschijnlijk is dat er elk jaar nieuwe virussen de kop op steken?

Wetten die handhavers de mogelijkheid geven ons te bestraffen als we sociaal contact hebben, oftewel te dicht bij elkaar zijn. Wetten die erin voorzien dat mensen zonder gerechtelijk bevel opgepakt kunnen worden en in quarantaine geplaatst. Wetten die erin voorzien dat iedereen verplicht wordt gevaccineerd. Wetten die voorzien in een digitale registratie van elk individu. Mogelijk gerealiseerd door gebruik van slimme technologie waarbij het mogelijk is om direct de temperatuur te meten bij personen of andere afwijkingen in het lichaam.


In de Bijbel worden we opgeroepen tot waakzaamheid. Als ik bij broeders en zusters op dit moment praat over deze zaken word ik vaak uitgemaakt voor iemand die denkt in complottheorieën.

Wees waakzaam en onderzoek bij officiële bronnen wat hun agenda's zijn.

'Blijf hier en waak met Mij' zei Jezus in de hof van Gethsemane tegen zijn discipelen. Hij zag de duisternis al over de aarde komen. Vandaag zegt Jezus tegen ons: 'Blijf hier en waak met mij.'

Zien we de duisternis? Onderzoek je de agenda's van de machten op aarde.

Begin vandaag eens en kijk eens op https://id2020.org/ of op https://life-on-chip-2020.b2match.io/ of google eens naar universeel griepvaccin. Onderzoek de bedrijven die hiermee bezig zijn en kijk vervolgens naar de organisatie welke zich aan deze projecten verbinden.

Vraag je eens af: 'Kan een pandemie hun doelen versneld realiseren?'

Je gaat ontdekken wat ons te wachten staat.

De Paus en de VN roepen op tot een wereldwijde wapenstilstand. Geweldig toch?

Wereldvrede past naadloos in het totalitaire macht systeem. We hebben een gezamenlijke vijand nodig om één te worden. Corona moeten we niet met 17 miljoen mensen bestrijden, maar met 7 miljard. Eenduidige aanpak vereist elke pandemie. Hoe mooi zal het zijn als dit door een VN gerealiseerd kan worden. Helaas wordt de VN gevormd door 193 lidstaten en heeft het geen mondiale macht om snel te reageren.

Toch is dit noodzakelijk om in de toekomst uitbraken op deze schaal te voorkomen. Hoe mooi is het dan als we de religieuze macht gelijke tred houdt met de VN.

Nogmaals, wees waakzaam. Jezus waarschuwt ons: Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Lucas 21: 34-35 HSV


In het boek Openbaring lezen we in hoofdstuk 13 over een beest dat uit de zee opkomt en een beest dat uit de aarde opkomt. We lezen hier over personen die op andere plaatsen in de Bijbel de antichrist en de valse profeet worden genoemd. 2 fysieke personen die zeer waarschijnlijk al op deze aardbodem rondlopen. De eerste zal wereldmacht krijgen en de tweede zal aanvoerder zijn van een wereldwijd religieus systeem. Een wereldkerk waarin alle religies welkom zijn, ook de Joden en de Christenen. De voorwaarde om lid te zijn van deze wereldkerk lezen we in de slotzin van Openbaring 13: 16 BB:

Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwingt iedereen een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen.

Wederom: WEES WAAKZAAM! Laat jij je ketenen in tijden van crisis? Ben jij gebonden of ben je vrij? Psalm 118: 8 BB zegt:

Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.

Waar schuil jij nu? Ok, ik begrijp het. Je moet de overheid gehoorzaam zijn.

Maar Petrus en de andere elf apostelen zeiden: Men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan de mensen. Handelingen 5: 29 BB

Dat is een spanningsveld.

Ik geloof dat wij, als God ons roept, uit mogen gaan. De zegening voor Nederland is dat wij een zgn. 'intelligente lock-down' hebben in tegenstelling tot onze buurlanden. Misschien wel op de kracht van gebed. Wij mogen uitgaan met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen naar mensen waar God ons roept. Die mogelijk op dit moment alleen zijn, zelf ook toestemmen of zelfs vragen of je komt. De Heer zal op je hart leggen waar je heen mag gaan.


In deze tijd waarin wij langzaam een totaal controle zien ontstaan over de bevolking, wereldwijd, laat God een nieuwe kerk opstaan die wandeld in Zijn wegen. Een kerk met fijngevoeligheid om de fluisterstem van de Heilige Geest te verstaan en daarnaar te handelen.

Een kerk die handelt vanuit het geloof:

ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegjagen, ze zullen in nieuwe talen spreken, ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden Marcus 16: 17-18 BB

Ik sprak met een verpleegster in de thuiszorg. Dagelijks is zij bij patiënten. Niet op 1 ½ meter afstand, maar met direct lichamelijk contact. Op de vraag of zij zich zorgen maakt zei zij: 'Ik heb Jezus en elke dag bid ik de bescherming van Zijn bloed over mijzelf uit.'


Vragen:

 1. Hoe zie jij de vrijheidsbeperking die nu vanuit de overheid wordt opgelegd?

 2. Wat is jouw mening over een wereldwijde identificatie?

 3. Ben jij gebonden of ben je vrij?

Bidden: Heer Jezus in U zijn wij vrij. Geef ons van Uw Heilige Geest. Vul ons met Uw Heilige Geest zodat wij Uw stem kunnen verstaan, dat wij de Bijbel begrijpen en ons eigen leven terug vinden in Uw woord.


9. Hoe gaat de toekomst eruit zien?

Dit hoofdstuk is fictief geschreven.

Hoofdstuk 1 begint met de tekst: 'Na corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.'

De wereld heeft iets gezien en meegemaakt waarop zij zal reageren.

Het zal een menselijke reactie en inspanning worden zodat we in de toekomst controle hebben over uitbraken als deze.

Op mondiaal niveau gaan er plannen en afspraken gemaakt worden v.w.b. beheersbaarheid van de natuur en milieu, financieel stelsel, voedselvoorziening en transport van goederen. Plannen en afspraken worden gemaakt t.a.v. vaccinatie, identificatie, concentratie van mensenmassa's en wellicht reducering van de wereldbevolking. Deze laatste plannen en afspraken zullen in detail niet direct zichtbaar zijn voor de bevolking.


Hoe alle (geheime) agenda's gaan lopen? Ik weet het niet en ga mij hier niet al te veel in verdiepen. Er is veel angst en leiders maken daar gebruik van. Gods woord zegt dat de ware liefde angst uitsluit. Wij hebben geen geest van angst gekregen, maar van Liefde, kracht en bezonnenheid.


Ik wil praten over de toekomst vanuit een Bijbels perspectief of wellicht een profetisch perspectief.

In de nacht van 31 maart op 1 april had ik een droom welke ik graag wil delen:


Ik was op een eiland in de Middellandse zee. Er was veel bos en er waren veel bergen. Ik bevond mij in een grot, een onderaardse ruimte met veel mensen. Eén voor één gingen zij dood. Zij werden met witte doeken ingewikkeld. Ik moest de laatste paar mensen inwikkelen. Ik had net voldoende doek voor de laatste persoon. Met één laag kon ik die bedekken. Wat voldoende was voor mijn bescherming


Ik ging naar buiten en liep door de bossen. Na een poosje lopen kwam ik in een dorpje. Er werd omgeroepen dat iedereen moest gaan zitten. Christenen mochten knielen, dus ik knielde. Iedereen die zat moest de hitlergroet brengen. Ik was geknield en deed dat dus niet.


Ik ging weer lopen of ik verplaatste mij op een andere wijze. Dit was voor mij onduidelijk of nieuw. Ineens bevond ik mij met mijn vrouw in een donkere kamer. Het dorp waar wij waren werd doorzocht. Meerdere lichten schenen naar binnen. Mijn vrouw had ik de opdracht gegeven te knielen. Ik denk dat dat in de geest gebeurde want door het plotselinge gevaar konden wij niet meer praten. Doordat wij knielden konden zij ons niet zien. Aanhoudend hebben wij gebeden.


Ineens waren wij op een andere plaats. Vermoedelijk een ander eiland. Het was minder begroeid. We kwamen bij een bruiloft. Ik kende de bruidegom, een persoon uit mijn kerkgemeenschap. De ceremonie vond plaats op een grote heuvelachtige plek. Bruid en bruidegom stonden op een heuveltje. Tijdens de ceremonie werd ik naar voren geroepen om te bidden voor de arm van de bruidegom. Dit deed ik op mijn knieën. Ik ging weer terug naar mijn plek. De ceremonie ging weer door. Plotseling hief de bruidegom zijn arm een paar omhoog en wees ernaar. Iemand riep: 'hij is genezen.' Dit werd gelijk gevierd. Ik liep naar de bruidegom toe, maar ineens was hij verdwenen. Ik ben hem gaan zoeken. Het leek alsof ik in een groot onderaards gebouw was. Ineens zag ik de bruid. Zij bracht mij bij de bruidegom.


Daarna leek het alsof mijn vrouw en ik weer vrij konden verplaatsen. Wij waren hoog in de bergen en besloten naar beneden te gaan.

Overal waren kleine waterstromen die we gebruikten om naar beneden te glijden. Kinderen om ons heen deden dat ook. We maakten er een soort wedstrijd van. We hadden veel plezier.


Dit was mijn droom.

Het lijkt een onsamenhangend geheel. Ik kon er weinig van maken en ben gaan bidden. Toen ben ik het per gedeelte/gebeurtenis gaan bekijken en kreeg deze uitleg:


 1. We bevinden ons in een ingesloten gebied(eiland) met een besmettelijke ziekte, zeer dodelijk, maar het doet ons niets.

 2. Er ontstaat een totalitair systeem met nog enige bewegingsruimte voor Christenen. Er is grote groepsdruk om niet voor je geloof uit te komen. De bevolking wordt in sterke mate gemanipuleerd.

 3. Kort daarna gaat manipulatie over in intimidatie met als doel de bevolking te domineren. De kinderen van God ervaren kracht en verplaatsen in de geest over grote afstanden. Zij verstaan elkaar in de geest en ervaren grote wonderen door gebed. God geeft vaak terstond verhoring op gebed.

 4. Op aanhoudend gebed doet God steeds grotere wonderen en brengt ons op plaatsen waar Hij plannen heeft. Als eregasten worden we ontvangen. Men verwacht wondertekenen van ons. We zullen o.a. genezingen doen. Doordat wij de handen opleggen zullen anderen Gods Geest ontvangen en direct hetzelfde ervaren.

 5. We worden meegenomen in grote blijdschap en ervaren stromen van levend water, waar we letterlijk in mogen baden.


Gaat de toekomst er zo uit zien? In geloof zeg ik JA. Niet iedereen zal het zo gaan ervaren. Veel mensen zullen angstig zijn en overmand worden door een geest van angst. Christenen zullen van hun geloof afvallen. De liefde zal verkillen. Mensen zullen zichzelf liefhebben en hun eigen lusten de vrije loop laten in hoeverre dat straks nog mogelijk is. Er worden schuldigen van deze situatie aangewezen. Veelal Christenen(of Joden). Er wordt kwaad gesproken over elkaar. Niets of niemand is meer te vertrouwen. Een verschrikkelijke tijd.

Echter wij mogen schijnen in deze tijd als een lamp op een berg. We vallen op omdat er rust uitgaat van ons. We lijken onaantastbaar. Mits wij heel dicht bij God blijven. Dan kunnen en mogen wij het Goddelijk vuur in anderen ontsteken.

Wat een heerlijkheid om in Gods genade zo te mogen wandelen en Zijn Koninkrijk te verkondigen, opdat velen zich nog zullen bekeren.


Vragen

 1. Kan jij een droom herinneren en wil je deze met ons delen?

 2. Kunnen dromen van God zijn? Verklaar. Ken je hier een Bijbeltekst bij noemen?

 3. Wat spreekt jou aan in deze droom en waarom?

Bidden: Heer spreek tot mij door Uw woord. Geef mij de kracht Uw woord te lezen en overdenken m.b.t. de dingen die komen gaan. Heilige Geest laat mij begrijpen en geef mij dromen of visioenen van U opdat ik in Uw werken mag wandelen.


10. Een geboorte is aanstaande

Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij is de dag van de HEERE. Zefanja 1:7 HSV


Ik zag een filmpje voorbij komen uit Kaapverdië. Op straat was christelijke muziek te horen vanuit een kerk. Mensen gingen massaal op hun knieën voor Koning Jezus.

Zij hielden 1 ½ meter afstand van elkaar en waren door Gods Geest verbonden.

Is dit de start van een nieuwe kerk? Is dit de start van de slapende, verdeelde reus die wereldwijd gaat opstaan. In mijn beleving is dit nu gaande. Met een geboorte kan ik ook stellen een opwekking tot levend geloof. In nederigheid, met diep berouw, onze knieën buigen voor de Koning die komen gaat.


Wij kunnen als kerk de komst van Jezus Christus bespoedigen.

In Mattheüs 24: 14 HSV lezen we:

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Verder lezen we:

want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Openbaring 19: 7 HSV

Uit de tekst in Mattheüs kunnen we opmaken dat Jezus nog niet komt want het evangelie wordt niet in heel de wereld verkondigd. Zelfs in Nederland, een 'vrije samenleving', zijn er veel mensen die niet weten wat kerst, pasen of pinksteren werkelijk inhoudt en wat we op die dag vieren of gedenken.


Hetzelfde kan ik doen met de tekst uit Openbaring. Hier moeten we constateren dat 'de bruid', de gemeente van Jezus Christus, zich nog niet gereed gemaakt heeft. Zie jij een bruid in smetteloos en blinkend fijn linnen? Gekscherend hoorde ik een spreker eens zeggen: 'de bruid van Christus heeft nog geen bikini van smetteloos fijn linnen.'

Een geboorte is aanstaande! Zoals nu de nieuwe wereld zich openbaart, 'de 1 ½ meter samenleving', 'het nieuwe normaal', zo zal er ook een nieuw tijdperk aanbreken (New-age). Een tijdperk waarin mensen radicale keuzes maken. Een tijdperk waarin de nieuwe kerk geboren wordt, zowel de kerk van Christus, als die van de anti-christ. Hierover meer in het volgende hoofdstuk. Deze geboorte van de kerk is noodzakelijk voor de wedergeboorte van de aarde omdat Christus in Zijn 1000-jarig herstelplan wil heersen met jou en mij! Ja, je leest het goed, een duizendjarig vrederijk. Misschien hoor je dit voor het eerst. Het kan ook zijn dat je het eerder hebt gehoord van andere heersers die uit waren op wereldheerschappij. De Bijbel zegt namelijk dat de geest van de antichrist al lang in de wereld is. De geest van de antichrist is uiteraard gekoppeld aan de demonische machten van de satan. Zijn strategie is zich voor te doen als de ultieme redder van deze wereld. Hij wordr in vele opzichten de manipulator waardoor velen misleid worden. Veel Joden gaan hem ontvangen als de beloofde messias en vele christenen gaan hem navolgen in de veronderstelling dat dit de wederkomst van Christus is.

Dus ook de geboorte van de wereldwijde religie vindt plaats. De geestelijk leider die in de Bijbel ook wel de valse profeet wordt genoemd gaat opereren naast de anti-christ, de wereldleider. Samen krijgen zij macht en de wereldbevolking nemen zij in 3 ½ jaar mee naar het totalitaire systeem waar al eerder over is gesproken en wat zijn climax krijgt in het merkteken wat mogelijk een nanochip is waardoor de mensheid kan kopen en verkopen:

Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal dat het symbool van die naam is.


Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk zeshonderdzesenzestig. Openbaring 13: 16-18 HTB


Vragen:

 1. Hoe kijk jij naar de huidige kerk?

 2. Kan jij de komst van Christus bespoedigen? En op welke manier?

 3. Welk merkteken accepteer jij straks? En wat mag het je kosten?


11. O kerk sta op!

De tijd is rijp voor een nieuwe kerk. Een kerk waar alle verdeeldheid verdwijnt. De eindtijd gaat zich kenmerken door nog maar 2 kerken:

1. De kerk die wij kunnen vergelijken met de gemeente in Filadelfia. Openbaring 3: 7-13

2. De kerk die wij kunnen vergelijken met de gemeente in Laodicea. Openbaring 3: 14-22

Ik herhaal nog eens de tekst uit 2 Kronieken 7: 13 en 14:

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.


De 3 zondagen voor de '40-dagen tijd', vastentijd, werden voorafgegaan door 3 voorjaarsstormen. Allemaal op achtereenvolgende zondagen. Veel Nederlanders hadden er geen last van want zij waren op wintersport. Vooral mensen uit zuidelijk Nederland i.v.m de vakantiespreiding. Direct daarna werd carnaval gevierd. De apres ski ging in Nederland door en het bekende virus zag alle mogelijkheid om zich snel te versppreiden.

De 40-dagen tijd brak aan. Wij gingen massaal, wereldwijd in quarantaine.

Bijzonder dat het woord quarantaine is afgeleid van het Franse woord quarante, wat 40 betekent.

In het begin van dit jaar werd een compleet continent geteisterd door grote droogte en een groot gedeelte van een ander continent werd geplaagd door sprinkhanen. Kort daarna kwam er ziekte over de hele wereld (2 Kronieken 7: 13-14)

Stel nu dat bovenstaande toevalligheden allemaal niet zo toevallig zijn. Stel nu dat er een Goddelijk ingrijpen is. Stel nu dat de God van de hemel en de aarde, die ons opdraagt om waakzaam te zijn, nu iets wil zeggen.

O kerk sta op, ontwaak!

Net als het volk van Israël waren wij deze Pasen/Pesach in onze huizen. Pesach en Pasen wat dit jaar toevallig op dezelfde tijd. Herstel?

Met hysop werd bloed aan de deurposten gesmeerd zodat de engel des doods aan hun huizen voorbij gaat. Na 3 uren van duisternis kreeg Jezus een spons met zure wijn aangereikt op een hysop stengel. David zegt in psalm 51: 'Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij dan zal ik witter zijn dan sneeuw.'

Met Jezus dood scheurde het voorhangsel door Goddelijk ingrijpen van boven naar beneden. Het heilige der heiligen, wat alleen toegankelijk was op grote verzoendag voor de Hoge Priester, werd toegankelijk voor een ieder die zich wast in het bloed van Christus en zodoende vrij maakt van zonde met hysop.

Op de (stille)zaterdag is het sabbat en trekt een ieder zich terug: En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. Lucas 23: 56 HSV

Echter Jezus rustte niet. Hij was in het dodenrijk en ontving de sleutels van de dood en het dodenrijk: Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Openbaring 1: 18 HSV

Op eerste Paasdag vieren de Joden het eerstelingenfeest. Als dank werd de opbrengst van de eerste oogst geofferd en op dezelfde dag werd het volk van Israël uitgeleid uit Egypte. Zij werden bevrijdt van de slavernij. Op exact dezelfde dag stond Jezus op uit de dood en kocht Hij ons vrij van de dood en het dodenrijk.

O kerk sta op, ontwaak, en wees samen met Jezus eersteling die uit de dood opstaat in nieuw leven met Hem

De kerk is opgestaan: Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis af en in drie dagen zal Ik het oprichten. Joh 2:19 HSV


Wat kunnen wij leren van de eerste gemeente?

Een gemeente die door grote vervolging gebonden was aan hun huizen.

De eerste gemeente kwam samen in huisgroepen terwijl zij ook naar de tempel gingen.

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken Hand. 2:46 HSV

Er was gemeenschappelijkheid en eenheid bij de gemeente van Christus.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Joh 13: 34-35 HSV

Wat Jezus kort tevoren gebeden had leek waarheid te worden: opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Johannes 17: 21 HSV

Er heerst een discipelschaps-cultuur waarin liefde is voor elkaar.


Wat is er nog over van deze opstanding van de kerk?

Weinig tot niets!

Visie voor Nederland.

In Nederland is een Gelovige gemeenschap welke is gezeten in alle kerken. Een gemeenschap die Jezus waarlijk als Heer belijdt en doet wat Hij zegt.

Een gemeente waarvan Jezus zegt: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten Openbaring 3: 8 HSV

Deze kerk zal opstaan in deze dagen en het is noodzakelijk want 'Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.' ('haastelijk') Openbaring 22: 20

Een gaven gerichte gemeenschap.

Deze kerk is niet aan kerkmuren gebonden, want zij is geen organisatie, maar een organisme wat functioneert door Gods Geest in het lichaam van Jezus. Ieder met zijn eigen taak en specifieke gaven. Gaven zoals beschreven in 1 Korinthe 12: een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, gaven van genezingen, werkingen van krachten, profetie, het onderscheiden van geesten, allerlei talen en uitleg van talen.

Gevuld met Gods Geest en vanuit Zijn liefde (1 Korinthe 13) zal de eindtijd gemeente machtige dingen gaan doen: Genezingen van zieken en bevrijdingen van vloeken en demonen gaan de gelovigen doen.

Ieder in zijn of haar eigen taak: En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Efeze 4: 11-12 HSV

De Bijbel zegt dat Jongeren visioenen gaan zien en profeteren en ouderen dromen gaab dromen. God gaat in deze tijd openbaring geven aan Zijn kinderen.

Deze openbaringen worden nu gegeven. Deze gemeenschap moet zeer waakzaam zijn om Zijn stem te verstaan. Zij moeten constant in Zijn Geest wandelen om waarheid van leugen te onderscheiden.


De gemeente van Laodicea

Tot nu toe is een gemeente beschreven welke veel gelijkenissen vertoont met de gemeente van Filadelfia.

Tegelijkertijd zien we een gemeente die veel gelijkenissen vertoont met die van Laodicea. Een gemeente waarvan Jezus zegt: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Openbaring 3: 15-16 HSV

Christenen worden gewaarschuwd voor valse profeten en dwaalleraren. Bij die dwaalleraren en valse profeten zullen we schapen/mensen vinden die 'leraren naar hun gehoor' zoeken. Leraren die precies zeggen wat zij willen. Een uitgekleed evangelie brengen of een boodschap die is ontdaan van zijn kracht. Een evangelie op maat. Zij leveren maatwerk en hebben kerken vol doordat hun boodschap zit als een lekkere jas. Deze perfect op maat gesneden jas kan zowel sterk charismatisch als zwaar reformatorisch zijn en alles daartussen. Wereldwijd gaat een kerk opstaan geleid door de valse profeet.

Samen met bovenstaande kerk gaat een wereldmacht ontstaan geleid door een, ogenschijnlijk magnifiek, leider die zich later ontpopt als de antichrist.

Oftewel de gemeente van Christus gaat echte vervolging meemaken op mondiaal niveau.

Dit is de reden dat zij zich nu al in huisgroepen dient te verenigen. Hoe de kerk ooit is gestart zo eindigt zij ook op deze aarde in de grote verdrukking.

O kerk sta op, wordt wakker

Het komt er nu op aan wat de Heilige Geest zegt.

Wees waakzaam, want:

- De mensheid wordt meer en meer gebonden. Onze vrijheden worden ontnomen. Allerlei blaam wordt o.a. op de kerk gelegd en andere minderheidsgroeperingen.

- Een totalitair systeem gaat wereldwijd mensen manipuleren tot gewenst gedrag. Christenen hebben og enige bewegingsruimte. Echter de druk vanuit de samenleving gaat ervoor zorgen dat velen niet meer voor hun geloof uit durven te komen. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Mensen maken definitieve keuzes. Grijs bestaat niet meer.

- Het is de voorbereiding naar het domineren van de bevolking. Manipulatie gaat plaats maken voor intimidatie. Sancties en straffen gaan meer en meer deel uitmaken van de samenleving.

Echter de kinderen van God gaan grote kracht ervaren. Zij gaan mogelijk verplaatsen in de Geest en verstaan elkaar in de Geest zonder te communiceren. Internet is voor hen niet meer (veilig) toegankelijk . Zij ervaren grote wonderen door gebed. God gaat vaak terstond gebedsverhoring geven.

- De verdrukking neemt toe op de gehele bevolking. Zij leven in angst m.u.v. de kinderen van God.

Op aanhoudend gebed doet God steeds grotere wonderen en brengt Zijn kinderen op plaatsen waar Hij plannen heeft. Men verwacht wondertekenen van hen. Zij gaan o.a. genezingen doen. Doordat zij de handen opleggen gaan anderen ook Gods Geest ontvangen, spontaan bevrijdt worden van angst en dezelfde dingen ervaren en doen.

- Herkenbaar is hun grote blijdschap en vriendelijkheid. Kinderen van God ervaren stromen van levend water waarin zij mogen baden. Vanuit Gods genade gaan vele anderen tot waarlijk geloof komen in Jezus Christus.


Lieve broer en lieve zus,

Als het goed is, is jouw hart inmiddels Zijn domein en zit Jezus op de troon van jouw hart. Zo niet, neem zelf afstand van die troon en geef die plaats volledig aan Jezus.

Bid en overdenk de teksten uit deze visie en Gods woord. Geef invulling aan de taak die jij mag vervullen met jouw specifieke gaven, want de tijd is kort.

Sluit je aan bij dit gebedsleger in Nederland.

Verenig je nu met de mensen die God al in je hart heeft gelegd en vergeet nooit dat het Zijn voorbereide werken zijn van voor de grondlegging der aarde.

Laat het vuur in jou ontketenen door KONING JEZUS!


Slot deel 1

De wereld in een lock-down. De Harvard-university voorspelt dat we in de toekomst mogelijk 4 keer per jaar wereldwijd in een lock-down moeten om het virus steeds voor te zijn.

Ik hoop en bid dat door het lezen van dit boek je ogen zijn opengegaan. Dat je scherper bent gaan kijken, of misschien zelfs voor de eerste keer, door de ogen van Jezus. Dat er iets nieuws in jou is gaan bloeien.

Er zijn op dit moment honderdduizenden geruchten en roddels. Wat is waarheid?

Eén ding is zeker: Jezus Christus is de waarheid en Zijn bloed maakt vrij!

Als jij denkt dat deze wereld in handen is van de illuminati, kabal, de cult, vrijmetselarij of een combinatie hiervan dan heb je werelds gezien zeer waarschijnlijk gelijk. Tegelijkertijd zeg ik niet graag in hun schoenen te staan.

Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel komen. De hele aarde werd verlicht door de glans van die engel. En hij riep luid: "Vernietigd! Vernietigd is de grote stad Babylon! Het is de woonplaats geworden van duivels, een gevangenis voor duivelse geesten en allerlei onreine , walgelijke vogels. Dat is gebeurd omdat alle volken hebben gedronken van de wijn van Babylons slechtheid. Alle koningen van de aarde hebben met haar slechtheid meegedaan. En de handelaren van de hele wereld zijn rijk geworden door haar enorme rijkdom."

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: "Mijn volk, ga uit die stad weg! Dan zullen jullie niet gaan meedoen met haar slechtheid. En dan zullen jullie niet door dezelfde rampen worden getroffen als zij. Want haar slechtheid heeft zich opgestapeld tot aan de hemel. God is er niets van vergeten en gaat haar er nu voor straffen. Openbaring 18: 1-5 BB


Openbaring 22: 20-21

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.


Maak een gratis website.