Waarom dopen?

1. Waarom zou je je laten dopen?
2. Wat is de betekenis van de doop?
3. Hoe belangrijk is het om gedoopt te worden?
4. Waarom zou je je onder water laten dopen?
5. Wie worden er gedoopt?
6. Wanneer moet je je laten dopen?
7. Wat zijn de consequenties als je je laat dopen?


1. Waarom zou je je laten dopen?

"Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn." (1 Kor. 12: 13)Je volgt daarmee het voorbeeld van Jezus.

"In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea lag, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen." (Marc. 1: 9)

Waarom werd Jezus gedoopt? Om Hem te redden? Nee, Hij hoefde niet gered te worden. Hij was volmaakt. Je wordt door de doop niet gered. Het is een symbool van gehoorzaamheid en je volgt daarmee het voorbeeld van Christus. Jezus geeft zeIf het voorbeeld door zich te onderwerpen aan de doop voordat Hij in het openbaar aan Zijn taak begon.

Jezus werd gedoopt in gehoorzaamheid naar Gods plan:
"Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ' Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?'Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in." (Matt. 3: 13-15)

Deze dingen heeft de gemeente als opdracht meegekregen: Maak leerlingen (discipelen) - help mensen Christus te leren kennen - doop hen - help ze op te groeien.

Veel mensen denken: 'Ik laat me wel dopen als ik wat meer gegroeid ben. Ik laat me dopen als ik genoeg weet over het leven als christen'. Nee, je kunt je direct laten dopen nadat je de beslissing hebt genomen om Christus te volgen. Let op de volgorde:
- door je te laten dopen geef je aan dat je discipel wordt
- daarna besteed je de rest van je leven om als christen te groeien.

De doop is de eerste handeling van gehoorzaamheid in dienst van de Here. Iedereen kan gedoopt worden; er is geen speciaal talent of prestatie voor nodig. Het enige en meest belangrijke is onderwerping en gehoorzaamheid aan God.

Je geeft daarmee duidelijk aan dat je Jezus werkelijk gelooft.
In de Bijbel staat: " ... veel mensen hoorden Hem, geloofden en lieten zich dopen."

De doop maakt je geen christen. Je laat alleen zien dat je christen bént.
Een trouwring maakt me niet getrouwd, maar is het symbool van de belofte die ik deed waardoor ik getrouwd ben. Op een dag heb ik tegenover God en een aantal mensen het besluit genomen me aan mijn vrouw toe te wijden, toen ik het jawoord gaf en ik daarmee tegenover God de rest van mijn leven aan haar overgaf. Die belofte maakt me getrouwd, niet de ring.
Als ik die ring kwijt raak ben ik nog steeds getrouwd.

Waar het op neerkomt is dit: het is een uiterlijk symbool van een belofte van innerlijke toewijding. Dat is de betekenis van de doop. De doop maakt je geen christen. Het is je belofte en toewijding aan Christus waardoor je gered wordt.
De doop maakt de wereld duidelijk: 'Ik schaam me er niet voor de hele wereld te vertellen wat er met mij gebeurd is. Ik heb mijn leven aan Christus gegeven'.
De doop is een advertentie voor Jezus met de tekst: 'Ik schaam me niet voor Jezus Christus'.

Jezus zei eens: 'Als je je tegenover de wereld voor Mij schaamt, zal Ik Mij ook voor jou schamen tegenover mijn Vader in de hemel'. Mensen die niet gedoopt willen worden, schaam je je zo erg voor Jezus Christus?

In de Bijbel staat: "Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan Zijn geboden houden." (1 Joh. 2: 3). Hoe bewijs je dat je christen bent? Door Hem te gehoorzamen. Een van Zijn eerste opdrachten is: laat je dopen!


2. Wat is de betekenis van de doop?

De doop betekent:

    1. De doop illustreert Jezus' dood, begrafenis en opstanding."Christus is voor onze zonden gestorven ... Hij werd begraven ... en is weer levend gemaakt'.. 

De Bijbel zegt:"Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van, God die Hem uit de dood heeft opgewekt." (Kol. 2: 12)

    2.De doop is a.h.w. het beeld van een geestelijke waarheid die ook wordt beschreven in Rom. 6: 3-4:
"Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden."
We dopen zoals dat in de dagen van de apostelen gedaan werd - door de mensen helemaal onder water te dompelen. Het is een symbool van begrafenis en opstanding. Net zoals Jezus Christus stierf en drie dagen in de aarde was begraven en weer is opgestaan.

     3. De doop beeldt de afwassing van onze zonden uit, door het bloed van Jezus Christus.
"Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je Zijn naam aanroept." (Hand. 22: 16)

    4. De doop beeldt de redding uit.
Zoals Noach in de ark ging en gered werd door water heen, zo neem ik mijn toevlucht tot Christus, de ark van mijn behoud en wordt gered. Het gaat niet om lichamelijke reiniging, maar een gebed van toewijding vanuit een goed geweten tot God.
"... aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn." (1 Petrus 3: 20-22)

     5. De doop is een beeld van de verlossing.
Ook van het uitgaan uit Egypte (heerschappij van satan) geleid door Mozes (beeld van Christus), de wolk (beeld van de Heilige Geest) en door het water van de zee (beeld van de doop). De doop is een radicale scheidslijn tussen het oude leven en het nieuwe.
"Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee." (1 Kor. 10: 1-2)

     6. De doop illustreert je nieuwe leven als christen.  
Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. In 2 Kor. 5: 17 wordt gesproken van een nieuwe schepping.
"Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen".
In de Bijbel kon niemand zeggen dat hij/zij christen was zonder gedoopt te zijn. Dat ging automatisch. Je werd gedoopt direct nadat je je leven aan Christus gegeven had.
Het maakt je geen christen, maar het laat zien dat je gelooft. Het is een openbaar getuigenis van de vereenzelviging van de nieuw bekeerde met Jezus Christus door de dood, begrafenis en opstanding. Je vertelt daarmee hoe je gered bent. De doop identificeert je met de Here Jezus Christus. Sterker nog, de Bijbel zegt dat je één wordt met Christus:
"U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed"  (Gal. 3: 27).

De doop is ook een teken van eenheid van de gelovigen:
"... één Heer, één geloof, één doop ..." (Ef. 4: 5).


3. Hoe belangrijk is het om gedoopt te worden?

Als je niet wordt gedoopt, staat dat je redding niet in de weg. We zijn door genade behouden, door het geloof, zonder eigen werken, de doop daarbij inbegrepen.

"Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Ef. 2: 8-9)

Het is wél essentieel voor je verdere geestelijke groei en dienstbaarheid. Het zendingsbevel, de grote Opdracht, geeft de doop aan als een belangrijk onderdeel van deze opdracht is die vooraf gaat vooraf aan onderwijs.

"Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Matt. 28: 19-20)

Voordat iemand onderwezen kan worden over het volgen van Jezus Christus, moeten zij bereid zijn om over te gaan tot de eerste daad van gehoorzaamheid.

"Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?' Jezus antwoordde: ' Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in." (Matt. 3: 13-15)

"Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden."

(Marc. 16: 16)


4. Waarom zou je je onder water laten dopen?

Er zijn veel verschillende manieren. In sommige gemeenten sprenkelen ze een beetje water op je voorhoofd. Sommige gieten een beetje water. Sommige deppen een beetje. Andere gemeenten doen je helemaal onder water.

Waarom geloven en praktiseren we dat je door onderdompeling moet worden gedoopt? Vier redenen.

   1. Omdat Jezus op die manier werd gedoopt.

"Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde." (Matt. 3: 16)

Wij willen het op de Bijbelse manier doen. Jezus ging de rivier de Jordaan in. Johannes de Doper doopte Hem in de rivier. Hij stelde een voorbeeld.

   2. Elke doop in de Bijbel was onder water.

Voorbeeld Filippus.

   3. Het Griekse woord voor 'dopen' (baptizo) betekent letterlijk 'onder water dompelen'.

   4. Deze manier van dopen symboliseert begrafenis en opstanding het best!

De doop is een beeld van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus, zoals we hebben gezien. De enige manier om iemand te begraven is door hem helemaal onder de aarde te stoppen. De Bijbelse manier van dopen is dan ook complete onderdompeling. Niemand in de Bijbel is ooit besprenkeld met water, omdat ook niemand begraven kan worden door er een beetje aarde over te sprenkelen.

De stichters van de verschillende kerkelijke richtingen zijn het hierover eens:

- Maarten Luther (Lutheranen) zei: 'Ik zou hen die zich laten dopen helemaal onderdompelen, zoals het woord aangeeft en de betekenis illustreert';

- Johannes Calvijn (Presbyterianen) zei: 'Het woord 'dopen' betekent onderdompelen. Er bestaat geen twijfel over dat onderdompelen de praktijk was van de eerste gemeente';

- John Wesley (Methodisten) zei : 'Begraven met Hem zinspeelt op dopen door onderdompeling volgens het gebruik in de eerste gemeente'.

Zij zijn het er allemaal over eens dat dit de Bijbelse manier is, of ze het nu praktiseren of niet.

Een artikel in de Times gaat over hoe de katholieken in de Verenigde Staten nu weer teruggaan naar de doop door onderdompeling. Er staat: 'Veel katholieken keren terug naar de doop door volledige onderdompeling, zoals die vroeger in de kerk gebruikelijk was en die veel meer symboliek heeft'. Er staat: 'Katholieke kerken beseffen dat hiermee de ware betekenis van de doop veel duidelijker wordt weergegeven: begraven worden met Christus en een nieuw leven beginnen'. Zelfs de katholieken die eeuwen lang slechts besprenkelden zeggen nu dat ze teruggaan naar de doop door onderdompeling.

Toen je als kind of baby werd gedoopt, had dat beslist veel betekenis voor je ouders, maar zelf kun je je het niet eens meer herinneren. Het zei je niets. Veel mensen in onze gemeente zijn 'opnieuw gedoopt'. Veel mensen, die op latere leeftijd Christus hebben aangenomen, hebben gezegd: 'Ik wil gedoopt worden op de manier zoals Jezus dat wilde, zoals Jezus erover sprak'. We hebben het nu niet over de doopbevestiging, maar over een doopbelijdenis. 'Ik wil de wereld laten weten dat ik een volgeling van Christus ben'. Je kunt dat pas doen als je een volgeling van Christus bent.

"Hij vroeg: 'Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes, 'antwoordden ze. Daarop zei

Paulus: 'Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.' Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus." (Hand. 19: 3-5)


5. Wie worden er gedoopt?

Iedereen die gelooft in Christus: "De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt ..."

"Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren." (Hand. 8: 12-13)

Enkele Bijbelse personen onderwerpen zich na hun redding aan de doop, zoals de Ethiopische eunuch (Hand. 8: 26-39), de apostel Paulus (Hand. 9: 18) en de gevangenis bewaarder van Filippi en zijn huis. (Hand. 16: 25-33).

In de Bijbel worden alleen gelovigen gedoopt. De doop volgt meestal zelfs direct op het tot geloof komen, zoals bij Filippus en bij veel Korintiërs:

"Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen." (Hand. 8: 12)

"Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen." (Hand. 18: 8)

De enige voorwaarde om gedoopt te worden zijn de voorwaarden van redding:

- van harte geloven dat Jezus Christus jouw Heer en Redder is;

- erkennen dat Hij Heer en Redder is.

"Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld.' Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!' Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend." (Hand. 2: 36-41)

"Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft
opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw
mond belijdt, zult u worden gered." (Rom. 10: 9-10)

"Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: 'Kijk, water! Waarom zou
ik niet gedoopt kunnen worden?' Filippus zei tegen hem: 'Indien u gelooft met heel uw hart, is het
toegestaan.' Hij antwoordde: 'Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.' Hij liet de wagen
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem
doopte." (Hand. 8: 36-38)

Sommige kerken praktiseren een 'doop van bevestiging' voor kinderen. Dit gebruik is bedoeld als een verbond tussen de ouders en God omwille van het kind. De ouders beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof, totdat het zelf oud genoeg is om zijn eigen geloof in Christus te belijden. Deze gewoonte begon pas 300 jaar nadat de Bijbel compleet was. Het is niet bijbels, maar slechts traditie.

Dit gebruik verschilt van de doop zoals we die in de Bijbel lezen. Die was alleen voor hen die oud genoeg waren om zelf te geloven. Het doel is om publiekelijk je persoonlijke toewijding aan Christus te belijden.

Voor jouw gemeenschap is het belangrijk om gedoopt te zijn, want:

     1. Jezus gaf de gemeente die opdracht. Hij zei: 'Ga eropuit en doop hen';
    2. De doop symboliseert dat je lichaam een deel van het lichaam van Christus is

Nog een laatste opmerking over de kinderdoop

De doop is een vergelijking met de besnijdenis. Let wel, het gaat hier om een geestelijke besnijdenis, niet door mensenhanden, voltrokken aan het hart (wedergeboorte.) De Reformatorische kerken leren dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat is onjuist:
1. De besnijdenis werd alleen bij mannen en jongetjes toegepast, de doop bij zowel mannen als vrouwen (zie Hand. 8:12).
2. Het gaat hier over een geestelijke besnijdenis, dan is de vergelijking dus ook geestelijk.

De lichamelijke besnijdenis werd toegepast als je geboren was in het volk van God, Israël.
De geestelijke besnijdenis wordt toegepast als je geestelijk geboren bent (wedergeboren) in Gods volk, de Gemeente.

Dus we vinden in de Bijbel geen argument voor de kinderdoop.


6. Wanneer moet je je laten dopen?

Zodra je gelooft, of zodra je het belang ervan inziet. Misschien geloof je al een tijdje, maar besefte je niet hoe belangrijk het was. Jezus zei: 'Als je Mij liefhebt, doe dan wat ik zeg'.

In Handelingen 8: 35-38 staat dat wie tot geloof kwam nog die dag werd gedoopt:
"Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze
schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: 'Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?' Filippus zei tegen hem: 'Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.' Hij antwoordde: 'Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.' Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte." (Hand. 8: 36-38)

"Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.... Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: 'Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.' Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten." (Hand. 9: 8-9, 17-19)

Ook anderen werden direct gedoopt, zodra dat maar mogelijk was. Ze wachtten vroeger niet zo lang. Lees ook eens Hand. 16: 33, Hand. 18: 8, Hand. 22: 16.

Doordat de doop ook een openbare belijdenis is van je geloof in Jezus Christus, wordt dit meestal in het midden van de gemeente toegepast. Vaak willen mensen zich laten dopen in beekjes en rivieren wat natuurlijk prima is. De Here Jezus Christus is in de rivier de Jordaan gedoopt. Toch is de plaats van de doop niet belangrijk. Er is niets bijzonders aan dat water. Het water in het bad of de zee is niet heilig. Wat wel heilig is, is het geloof van de mensen. Het gaat er niet om waar je werd gedoopt, maar waarom je werd gedoopt, maar dat je in het openbaar zegt: 'Ik ben het er als bewust gelovige over eens dat ik Christus moet volgen'. Belangrijk is het openbaar getuigen van je identificatie met Christus.

Er is geen reden om het uit te stellen. Zodra je hebt besloten Christus aan te nemen, behoor je gedoopt te zijn. In de Bijbel komt geen christen voor die niet gedoopt is.


7. Wat zijn de consequenties als je je laat dopen?

Als je je laat dopen heeft dat consequenties. De doop is meer dan een getuigenis, het is ook het begin van een nieuw leven, een nieuwe levensstijl. Je gaat leven vanuit de opdracht dat je je door Jezus Christus laat leiden.

"Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid."(Kol. 2: 6-7)

Als je Jezus als Heer van je leven aanvaard hebt, en je ook werkelijk door Hem laat leiden, zul je merken:

- dat je anders tegen je 'oude' leven, je 'oude' wereld gaat aankijken;

"Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?" (Gal. 4: 9)

- dat je in staat zult zijn de liefde van God door te geven, en we weten hoe belangrijk dat is.

"Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart." (1 Petrus 1: 22)

In Kolossenzen 3 staat wat er van ons wordt verwacht als we in gehoorzaamheid aan God leven. Lees dat rustig door en laat het eens op je inwerken.

"Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.

Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem." (Kol. 3: 1-17)

Wees dankbaar. Daar is alle reden voor.

Tot slot:

"Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept." (Hand. 22: 16)


Maak een gratis website.