Beleidsplan 'Kom en zie Tholen'

'Kom en zie Tholen' wil geen organisatie zijn, maar een organisme. Het wil zich inzetten voor echte gemeenschap waarbij discipelschap een centrale rol speelt.
Waarom dan een beleidsplan?
'Kom en zie Tholen' is een interkerkelijke beweging van huisgroepen en heeft besloten tot het oprichten van een kerkgenootschap zodat zij vooralsnog openlijk kerk kan blijven en vrij is van door de overheid opgelegde maatregelen.

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Kom en zie Tholen is opgericht op 15 juni 2021.
Kom en zie Tholen is gevestigd in Tholen, Stevinweg 2.
Kom en zie Tholen is ingeschreven als kerkgenootschap bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83080821 en is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN: 862718557
Het bankrekeningnummer is NL21 INGB 0006 1614 70
Kom en zie Tholen is bereikbaar via:
tel.nr: 0641667927
Email: komenzietholen@gmail.com
Kom en zie Tholen heeft de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u deze zaken verder nalezen.

1. NAAM EN ZETEL

1.1. Het kerkgenootschap, behoort tot de gemeente van Jezus Christus en is een Nieuwtestamentische gemeenschap van gelovigen gebaseerd op de gemeente uit het boek Handelingen.
De gemeente draagt de naam: "Kom en zie Tholen" en is opgericht 15 juni 2021 te Tholen.

2. GRONDSLAG

2.1. Het kerkgenootschap erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de gemeente.

2.2. Het kerkgenootschap, "Kom en zie Tholen", heeft een toekomstgerichte visie.

3. DOEL

3.1. Het kerkgenootschap stelt zich tot doel één te zijn zoals Jezus en de Vader één zijn opdat anderen geloven dat God Jezus gezonden heeft. Johannes 17: 19-21

3.2. Discipelschap van Jezus en naar elkaar is de zichtbare uitingsvorm van gemeente zijn.
Handelingen 2: 44-47

3.3. Maandelijks is er een (regio)viering waarbij o.a. leiders en leden uit diverse gemeenschappen samenkomen. Hierbij staat lofprijs en aanbidding centraal.

3.4. Het toerusten van de gemeenschap en verkondigen van het evangelie door o.a. straat evangelisatie.

3.5. Een 24-7 gebedshuis op het eiland Tholen wat interkerkelijk is en wat de basis vormt voor eerder genoemde eenheid over kerkmuren heen.

3.6. Kom en zie Tholen heeft een regiofunctie waar het gaat om het delen van visie t.a.v. huisgemeenten en het initiëren van regio-vieringen.

4. LEDEN

4.1. Het kerkgenootschap meent onderdeel te zijn van het lichaam van Christus met alle anderen die met hun mond belijden dat Jezus Heer is en dat met hun hart geloven. Romeinen 10: 9

4.2. Buiten de 5 bestuursleden onderaan dit document vermeld zijn er geen leden. Wel zijn er deelnemers aan onze samenkomsten. Deelnemers die zich verbonden weten en structureel deelnemen aan onze wekelijkse samenkomst en zich vinden in bovenstaande doelstelling worden opgenomen in onze mailing.

4.3. Onze visie is gebaseerd op laagdrempeligheid waardoor snelle groei en vermenigvuldiging mogelijk is.

5. GELDMIDDELEN

5.1. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
collecte tijdens de periodieke vieringen
giften en overige baten.


5.2. Het kerkgenootschap heeft per juli 2021 een eigen bankrekeningnummer. Het rekeningnummer is op naam van Kerkgenootschap 'Komen zie Tholen'. Toezichthouder en gemachtigde zijn dhr. W.H.J. Hoogenraad en mevr. K. Griffioen

5.3. Jaarlijks zal er verslaglegging gedaan worden van giften en uitgaven op de site van Kom en zie Tholen.

5.4. Bij opheffing/liquidatie van het kerkgenootschap 'Kom en zie Tholen' zal het batig saldo en bezittingen ten goede komen aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel welke bij algemeen besluit door het bestuur wordt gekozen.

6. BESTUUR

6.1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en bestuursleden, t.w.:

W.H.J. Hoogenraad - Voorzitter
I. Hoogenraad van Es - Bestuurslid
J.D. Hoornweg - Bestuurslid
R. Hoornweg- Beutler - Bestuurslid
K. Griffioen - Penningmeester en zending

6.2. Het bestuur heeft een eerste jaarvergadering gehouden op 14 juni 2021 waarbij bij algemeen besluit tot deze overeenkomst is gekomen en per 15 juni Kom en zie Tholen is opgericht.

6.3. Het bestuur zal in januari van elk jaar haar jaarvergadering houden.

6.4. De voorzitter vertegenwoordigt de gemeente.

6.5. Andere bestuursleden kunnen hem vervangen.

6.6. Het bestuur vergadert indien nodig.

7. SAMENKOMSTEN

7.1. De samenkomsten worden o.a. gehouden bij 'Fresh Publishers' aan de Stevinweg 2 Tholen.

7.2. Dit is middels een toestemmingsverklaring van eigenaar Pieter Boekhout afgesproken.

7.3. Periodiek worden mogelijk samenkomsten verzorgd op andere locaties.


Bepalingen t.a.v. rechtzaken

Het Kerkgenootschap kan dagen of gedaagd worden voor elke rechtbank en wordt in
wettelijke geschillen vertegenwoordigd door de voorzitter.
Alle zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet zal door de bestuursvergadering besluiten genomen worden.


Hoofdlijnen van het beleidsplan

Huisgemeente zijn waarbij Christus en discipelschap een centrale rol vervullen
Toerusting van broeders en zusters.
Het onderhouden van een website: komenzietholen.nl
Het organiseren van een maandelijkse viering.
Regelmatig contact met huisgemeenteleiders in de regio
Ons geloof uitleven naar onze omgeving. Discipelschap.
Evangelisatie in Tholen en omstreken.


Beloningsbeleid en wijze waarop Kom en zie Tholen het vermogen beheert, besteedt en uitkeert

Kom en zie Tholen kan toe met betrekkelijk weinig financiële middelen en functioneert met vrijwilligers. Kosten zijn gering. Hierbij valt te denken aan de website, de maandelijkse viering, de wekelijkse samenkomst, hulpverlening en evangelisatie.
Bestuursleden en vrijwilligers van Kom en zie Tholen kunnen wel aanspraak maken op een (fiscaal vrijgestelde) onkostenvergoeding, maar alleen als zij tenminste ditzelfde bedrag aan de Stichting schenken. Deze onkostenvergoedingen komen dus niet ten laste van derden.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten sinds de oprichting

Wekelijkse bijeenkomst van de huisgemeente sinds 1 juni 2020.
Maandelijkse viering op de eerste zaterdag van de maand. Sinds januari 2021.
Doopdienst 6 juli 2021
Doopdienst 7 november 2021
Evangelisatie wekelijks sinds 20 januari 2022
Samenwerking met groep Bergen op Zoom sinds januari 2022
Doopdienst 4 juni 2022
Steun aan zendelingen Arjan en Annie, Awakening Curaçao sinds juli 2022
Doopdienst 4 september 2022
Doopdienst 24 september 2022
Mannenlunch sinds 28 september 2022
Doopdienst 5 augustus 2023
Doopdienst 11 november 2023

Financiële verantwoording vind u per jaar via deze link


Tot slot:

Met deze beleidsvisie hopen wij te bereiken dat we op Tholen en in Zeeland en West-Brabant als één lichaam aan het werk kunnen onder één gemeenschappelijk hoofd, Jezus Christus.


Vastgesteld Tholen, 15 juni 2021

W.H.J. Hoogenraad
Voorzitter

I. Hoogenraad van Es
Bestuurslid

J.D. Hoornweg
Bestuurslid

R. Hoornweg - Beutler
Bestuurslid

K. Griffioen
Penningmeester en zending

Maak een gratis website.