Beleidsplan 'Kom en zie Tholen'

'Kom en zie Tholen' wil geen organisatie zijn, maar een organisme. Het wil zich inzetten voor echte gemeenschap waarbij discipelschap een centrale rol speelt. 
Waarom dan een beleidsplan?
'Kom en zie Tholen' is een interkerkelijke beweging van huisgroepen en heeft besloten tot het oprichten van een kerkgenootschap zodat zij vooralsnog openlijk kerk kan blijven en vrij is van door de overheid opgelegde maatregelen.

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens
Kom en zie Tholen is opgericht op 15 juni 2021.
Kom en zie Tholen is gevestigd in Tholen, Stevinweg 2.
Kom en zie Tholen is ingeschreven als kerkgenootschap bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83080821 en is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN: 862718557
Het bankrekeningnummer is NL21 INGB 0006 1614 70
Kom en zie Tholen is bereikbaar via:
tel.nr: 0641667927
Email: komenzietholen@gmail.com
Kom en zie Tholen heeft de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u deze zaken verder nalezen.

       1. NAAM EN ZETEL

1.1. Het kerkgenootschap, behoort tot de gemeente van Jezus Christus en is een Nieuwtestamentische gemeenschap van gelovigen gebaseerd op de gemeente uit het boek Handelingen.
De gemeente draagt de naam: "Kom en zie Tholen" en is opgericht 15 juni 2021 te Tholen.

        2. GRONDSLAG

2.1. De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de gemeente.

2.2. Het kerkgenootschap, "Kom en zie Tholen", is een huisgemeente met een toekomstgerichte visie.

        3. DOEL

3.1. De gemeente stelt zich tot doel één te zijn zoals Jezus en de Vader één zijn opdat anderen geloven dat God Jezus gezonden heeft. Johannes 17: 19-21

3.2. Discipelschap van Jezus en naar elkaar is de zichtbare uitingsvorm van gemeente zijn.
Handelingen 2: 44-47

3.3. Maandelijks is er een (regio)viering waarbij leiders en leden uit diverse (huis)gemeenten samenkomen. Hierbij staat lofprijs en aanbidding centraal.

3.4. Het toerusten van de gemeenschap en verkondigen van het evangelie door o.a.  straat evangelisatie.

3.5. Een 24-7 gebedshuis op het eiland Tholen wat interkerkelijk is en wat de basis vormt voor eerder genoemde eenheid over kerkmuren heen.

3.6. Kom en zie Tholen heeft een regiofunctie  waar het gaat om het delen van visie t.a.v. huisgemeenten en het initiëren van regio-vieringen.

      4. LEDEN

4.1. De gemeenschap meent onderdeel te zijn van het lichaam van Christus met alle anderen die met hun mond belijden dat Jezus Heer is en dat met hun hart geloven. Romeinen 10: 9

4.2. Buiten de 4 bestuursleden onderaan dit document vermeld zijn er geen leden. Wel zijn er deelnemers aan onze samenkomsten. Deelnemers die zich verbonden weten en structureel deelnemen aan onze wekelijkse samenkomst en zich vinden in bovenstaande doelstelling worden opgenomen in onze mailing en gezien als  lid van de familie.

4.3. Zodra onze gemeenschap groeit tot een aantal boven 20 deelnemers zullen wij splitsen in 2 of meer groepen. Onze visie is gebaseerd op laagdrempeligheid waardoor snelle groei en vermenigvuldiging mogelijk is.

        5. GELDMIDDELEN

5.1. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:

 1. collecte tijdens de periodieke vieringen

 2. giften en overige baten.

5.2. De gemeente heeft per juli 2021 een eigen bankrekeningnummer. Het rekeningnummer is op naam van Kerkgenootschap 'Komen zie Tholen'. Toezichthouder en gemachtigde zijn dhr. W.H.J. Hoogenraad en mevr. R. Hoornweg-Beutler.

5.3. Jaarlijks zal er verslaglegging gedaan worden van giften en uitgaven op de site van Kom en zie Tholen.

5.4. Bij opheffing/liquidatie van het kerkgenootschap 'Kom en zie Tholen' zal het batig saldo en bezittingen ten goede komen aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel welke bij algemeen besluit door het bestuur wordt gekozen.

       6. BESTUUR

6.1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en bestuursleden, t.w.:

 • W.H.J. Hoogenraad Voorzitter

 • I. Hoogenraad van Es Bestuurslid

 • J.D. Hoornweg Bestuurslid

 • R. Hoornweg- Beutler Bestuurslid

6.2. Het bestuur heeft een eerste jaarvergadering gehouden op 14 juni 2021 waarbij bij algemeen besluit tot deze overeenkomst is gekomen en per 15 juni Kom en zie Tholen is opgericht.

6.3. Het bestuur zal in januari van elk jaar haar jaarvergadering houden.

6.4. De voorzitter vertegenwoordigt de gemeente.

6.5. Andere bestuursleden kunnen hem vervangen.

6.6. Het bestuur vergaderd indien nodig.

         7. SAMENKOMSTEN

7.1. De samenkomsten worden o.a. gehouden bij 'Fresh Publishers' aan de Stevinweg 2 Tholen.

7.2. Dit is middels een toestemmingsverklaring van eigenaar Pieter Boekhout afgesproken.

7.3. Periodiek worden mogelijk samenkomsten verzorgt op andere locaties omdat Kom en zie Tholen een regiofunctie heeft ten aanzien van huisgemeenten en toerusting daarvan.

Bepalingen t.a.v. rechtzaken

Het Kerkgenootschap kan dagen of gedaagd worden voor elke rechtbank en wordt in
wettelijke geschillen vertegenwoordigd door de voorzitter.
Alle zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet zal door de bestuursvergadering besluiten genomen worden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 1. Huisgemeente zijn waarbij Christus en discipelschap een centrale rol vervullen.

 2. Toerusting van broeders en zusters.

 3. Het onderhouden van een website: komenzietholen.nl

 4. Het organiseren van een maandelijkse viering.

 5. Regelmatig contact met huisgemeenteleiders in de regio

 6. Ons geloof uitleven naar onze omgeving. Discipelschap.

 7. Evangelisatie in Tholen en omstreken.

Beloningsbeleid en wijze waarop Kom en zie Tholen het vermogen beheert, besteedt en uitkeert

Kom en zie Tholen kan toe met betrekkelijk weinig financiële middelen en functioneert met vrijwilligers. Kosten zijn gering. Hierbij valt te denken aan de website, de maandelijkse viering, de wekelijkse samenkomst, hulpverlening en evangelisatie.
Bestuursleden en vrijwilligers van Kom en zie Tholen kunnen wel aanspraak maken op een (fiscaal vrijgestelde) onkostenvergoeding, maar alleen als zij tenminste ditzelfde bedrag aan de Stichting schenken. Deze onkostenvergoedingen komen dus niet ten laste van derden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 1. Wekelijkse bijeenkomst van de huisgemeente sinds 1 juni 2020.

 2. Maandelijkse viering op de eerste zaterdag van de maand. Sinds januari 2021.

 3. Doopdienst 6 juli 2021

 4. Doopdienst 7 november 2021

 5. Evangelisatie wekelijks sinds 20 januari 2022

 6. Samenwerking met groep Bergen op Zoom sinds januari 2022

 7. Doopdienst 4 juni 2022

 8. Steun aan zendelingen Arjan en Annie, Awakening Curaçao sinds juli 2022

 9. Doopdienst 4 september 2022

 10. Doopdienst 24 september 2022

 11. 'Man zijn in Gods Koninkrijk' sinds 28 september 2022

Jaarverslagen en financiële verantwoording 

Tot slot:

Met deze beleidsvisie hopen wij te bereiken dat we op Tholen en in Zeeland en West Brabant als één lichaam aan het werk kunnen onder één gemeenschappelijk hoofd, Jezus Christus.

Vastgesteld Tholen, 15 juni 2021

W.H.J. Hoogenraad 
Voorzitter

 I. Hoogenraad van Es
Bestuurslid

J.D. Hoornweg
Bestuurslid

R. Hoornweg - Beutler
Bestuurslid


Maak een gratis website.