Als het gebeurt, dan weet je het!

14-04-2024

ALS HET GEBEURT, DAN WEET JE HET
Lezen: Openbaring 10 en 14:1-7

Kort geleden zaten mijn dochter en mijn vrouw te praten over het bevallen van hun kind. Het viel mij op hoe gedetailleerd mijn vrouw alles nog wist van 33 jaar geleden. Mijn dochter beaamde dit en zei dat je op deze wereld elke vrouw kunt aanspreken en vragen naar haar bevalling. Mijn vrouw vroeg ooit aan een  verloskundige 'wanneer weet ik of het weeën zijn?' Haar antwoord: 'Als het gebeurt, dan weet je het.'

Wij zijn niet ver verwijderd van de geboorte van een nieuwe wereld.
Ook voor de weeën die voorafgaan aan deze geboorte geldt: als het gebeurt, dan weet je het.
In Openbaring 9:12 lezen we: 'Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee.'
Op dat moment gaat Gods toorn over de aarde. Het is een periode die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus Christus, waarvan Zijn Woord zegt dat alles zal worden geschud: 'Want Ik zal de hemelen door elkaar schudden in mijn vreselijke toorn en de aarde zal van haar plaats worden gebracht.'  ‭‭Jesaja‬ ‭13‬:‭13‬ ‭
De complete mensheid die op dat moment op aarde leeft, maakt dan de grootste aardbeving mee, die ooit op aarde is geweest, aanschouwt dan dat de hemel zich openscheurt en oprolt als een boekrol. Hoe alle eilanden en bergen van hun plaats worden gebracht. Hoe de zon zwart wordt, de maan bloedrood en de sterren van de hemel op de aarde vallen.
Zij zullen zich trachten te verbergen voor het aangezicht van de almachtige God.
Het zijn de gebeurtenissen na het verbreken van het 6e zegel in Openbaring 6. Zij weten nog niet wat een wee is, maar de inleiding, de voor-weeën, hebben zij ervaren. Zij weten dat het ergste nog moet komen.

Het is het uur van de bazuinen. Het uur waarvan de profeet Joël spreekt: 'Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op Mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven van ontzetting: de dag van de Heer komt! Hij is nabij!' - Joël 2:1
Openbaring 9 spreekt over sprinkhanen die gaan komen uit de put van de afgrond. Het openen van deze put wordt voorafgegaan door vijf engelen die oordeel aankondigen door op hun bazuinen te blazen.
Het is bazuinendag: de aankondiging dat de Heer der Heren, de Koning der Koningen, gaat komen.
Bij elke bazuin wordt een derde deel van iets op de aarde vernietigd. De sprinkhanen, die als schorpioenen steken, pijnigen de mensen vijf maanden lang. Om te pijnigen? Nee, als oproep tot bekering van hun afgoden. Gods kinderen die nu nog op aarde zijn, zijn gemerkt aan hun voorhoofd. Zij zijn vrij van elke pijniging. Hen kan niets overkomen. Zij zullen de mensen oproepen tot bekering en de gelovigen thuishalen zoals beschreven in Jesaja‬ ‭66‬:‭19‬-‭20‬: 'Ik zal een machtig wonder onder hen doen en zij die aan het oordeel ontkomen, zal Ik als zendelingen uitzenden naar de volken: naar Tarsis, Pul, Tubal, Lud, Jawan en naar de landen overzee die niet hebben gehoord van mijn faam, noch mijn glorie hebben gezien. Daar zullen zij mijn glorie bekendmaken onder volken die Mij niet kennen. En zij zullen al uw broeders uit alle volken mee terugbrengen als een geschenk voor de Here, op paarden, in rijtuigen, op draagstoelen, muildieren en snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de Here. Het zal lijken op de offers die in de oogsttijd de tempel binnenstromen, gedragen in vaten, die aan de Here zijn gewijd.'

‭‭De mensen die dan op aarde zijn weten nu wat een wee is. Openbaring 9:12 zegt: 'Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee.'

De eigenschappen van weeën zijn dat zij elkaar steeds sneller opvolgen en in intensiteit toenemen.Zo zal het ook in deze tijd zijn. Echter we lezen in Openbaring 10 over een mysterieuze pauze tussen het eerste en het tweede wee. Een engel met een geopende boekrol wordt zichtbaar. Johannes, die dit visioen krijgt, mag niet openbaar maken wat hij hier ziet. Hij krijgt wel de opdracht om opnieuw te profeteren over landen, volken en koningen. Even later zien we twee getuigen optreden.
Het zijn niet voor niets weeën. Want weeën voorspellen een geboorte. Als God deze wereld opnieuw geboren wil laten worden, dan heeft Hij de mens, Zijn kroon op de schepping voor ogen.
Na het optreden van de twee getuigen, lezen we: 'Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort!' Openbaring 11:14

Hierna volgt de 7e bazuin. Er is grote reuring in de Hemel. Stemmen klinken: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van Zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.'
Niet voor niets is de Hemel geopend en Gods heerlijkheid zichtbaar geworden. Het oordeel gaat nu geveld worden. De derde wee: de offerschalen van Gods gramschap.

Ik blijf mij afvragen wat Johannes heeft gelezen in de geopende boekrol. Zou het dezelfde engel zijn uit Openbaring 14:6,7?: 'En ik zag een engel vliegen midden door de hemel, die een eeuwig evangelie had om het te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen, en aan alle heidenen en geslachten en talen en volken, en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem de ere; want de tijd van Zijn oordeel is gekomen. En aanbidt Hem, die hemel en aarde en zee en de waterfonteinen gemaakt heeft.'

Gods barmhartigheid reikt verder dan onze zonde en afkeer van Hem.
De bazuinen zullen 6x roepen: 'Keer je nu om!'
Laten we blijven beseffen dat Zijn liefde voor jou zichtbaar wordt in het sterven van Zijn Zoon Jezus Christus.

DANKEN EN BIDDEN:

* Heer wij danken U dat U ons kracht geeft om - in een tijd van grote afvalligheid van het geloof en beginnende verdrukking - de weeën te doorstaan;
* Wij danken U dat juist in een tijd als deze de zonen Gods openbaar worden, dat zij onder aanvoering van een Engel het eeuwig evangelie zullen verkondigen;
* Wij danken U dat de boekrollen geopend worden en dat U de immense kloof tussen licht en duisternis openbaart;
* Maar wij danken U ook, dat U door het Kruis nog redding geeft voor hen die kiezen voor het licht.

Maak een gratis website.