De dienaren van de Koning

07-06-2024

Lees Mattheüs 22:1-14

Vorig weekend waren de Havendagen op Tholen.
Na een gezamenlijk ontbijt en aanbiddingsdienst op zaterdag, zijn wij met een team van onze huisgemeenschap gaan evangeliseren.
Vol van de aanbidding en met gebedsdekking van de huisgemeenschap gingen wij op pad.

Wij hebben uitnodigingen uitgereikt voor de Koninklijke bruiloft uit Mattheüs 22:3: 'Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.'
Uit Openbaring 19:7 weten wij dat deze bruiloft binnenkort is: 'Wij verheugen ons en vieren feest en wij bewijzen Hem eer, want het Bruiloftsfeest van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich voorbereid.'

Aan de hand van bovenstaande Bijbelteksten, krijg ik 3 vragen:

  1. Wie zijn de dienaren van de Koning?

  2. Wie zijn uitgenodigd en waarom wilden zij niet komen?

  3. Wie is Zijn vrouw en hoe moet zij zich voorbereiden?

1. Wie zijn de dienaren van de Koning? 'Dienaar' is het centrale thema in Jesaja 40 t/m 55, met als kern hoofdstuk 53. De bekende profetie over het lijden van De Dienstknecht.
'Zie, mijn Dienaar zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd en verheven worden, ja, zeer hoog verheven worden.' Jesaja 53:1
Jezus is De Dienaar van alles en iedereen, omdat Hij bereid was te sterven als een vloek aan het kruis en zo de zondelast droeg voor een ieder die Hem aan wil nemen.
Jezus zelf geeft het karakter van Zijn dienaren weer in Lucas 9 vers 23 en 24: 'Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.'

2. Wie zijn uitgenodigd en waarom wilden zij niet komen?
Als jij behoort tot Gods volk, tot de gelovige gemeenschap die het Woord van God centraal heeft staan, dan weet je dat je bent uitgenodigd.
Echter, velen zijn te druk met hun dagelijkse bezigheden: 'Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen.' Mattheüs 22:5-6
Ook in onze tijd zullen er religieuze mensen zijn die dienaren van de Koning doden.
2 Tim.3:5 zegt: 'Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.'

3. Wie is de vrouw en hoe moet zij zich voorbereiden?
Hier ligt mijn grote dilemma: 'Heer het kan toch niet zo zijn dat de vrouw die U had genodigd, zij die Uw complete liefdesbrief heeft gelezen, het massaal laat afweten?'
Toch ben ik bang dat dit het geval is en anderen uitgenodigd gaan worden. Kijk maar mee in Mattheüs 22:10:
'En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.'
De voorbereiding voor de bruiloft lezen we in Openbaring 19 vers 8: 'En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.'

Mijn conclusie is, voor hen die zeggen te geloven in Jezus Christus, dat de meest veilige houding die van een dienaar is: 'Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.' Mattheüs 24:46
Die dienaren kunnen we de vrienden van de bruidegom noemen, zoals Johannes de doper Zijn vriend was zo zegt Hij ook tegen ons: 'Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.' Joh.15:15


Danken en bidden:

* Heer wij danken U dat een dienaar handelt vanuit Uw Geest.

* Heer wij danken U dat Uw Geest meer en meer onderscheid brengt in deze dagen.

* Heer geef ons een dienend hart wat vol van U is.

* Heer laat ons alles doen, alsof wij het voor U doen, zodat U hoog wordt verheven.

* Heer leer ons onszelf te verloochenen en dagelijks ons kruis op te nemen.

* Heer wij danken U dat het ons is gegeven ons te kleden met smetteloos en blinkend fijn linnen.

* Heer laat dienen een levenshouding worden, zodat wij bij Uw komst zo handelend worden aangetroffen.Maak een gratis website.