De kracht van Godsvrucht

31-12-2022

Lees 2 Tessalonicenzen 2

We leven in een tijd waarin Jezus 'een eigen volk' wil reinigen. Een volk wat 'ijverig is in goede werken.' Titus 2: 14
Misschien zeg je: 'daar is niet veel van te zien.'
Dat klopt, want het eindtijdscenario waarin wij nu leven staat o.a. beschreven in 2 Timotheüs 3 vers 2-5: 'En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.'

3 bevindingen of constateringen wil ik noemen van deze tijd:

  1. Er vindt een degeneratie, een verval plaats van het menselijk karakter

  2. Het proces van verval is niet meer te stoppen. Het is als een rottingsproces.*

  3. De wortel van degeneratie is ik-gerichtheid, egoïsme, in het engels: the love of self.

Dit verval hebben wij in de afgelopen 3 jaar tot een climax zien komen. Ik geloof dat Jezus nu een eigen volk wil reinigen wat ijverig is in goede werken. Geen andere tijd als deze roept de bruid op tot reiniging. Laat daarom 2023 een Godvruchtig jaar worden.

Wat is de kracht van de Godsvrucht?
De kracht van de Godsvrucht is de kracht die zegt: 'Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt.' 2 Tim.3: 14
De vrucht in de schoot van Maria was Jezus Christus. Daar gebracht door de Heilige Geest Dit lezen we in Lukas 1 vers 35 als de engel zegt: 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.'
Dit is de kracht die over Maria is gekomen en ons de Here Jezus als mens bracht.
Maar dit is ook de kracht die over ons komt als wij belijden; 'Niet meer IK, maar Christus leeft in mij.' Galaten 2: 20
De kracht van de Godsvrucht is de kracht die zegt: 'Laten wij dan altijd door Hem aan God een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden' Hebreeën 13:15
De kracht van de Godsvrucht is 'de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.' Jak.1:27
De kracht van de Godsvrucht is de kracht die zegt: 'Ga Zijn ​poorten​ binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.' Psalm 100:4
De kracht van de Godsvrucht is de kracht die bevrijding brengt van twee slavendrijvers, namelijk het behagen van onszelf en het behagen van de wereld.
De kracht van de Godsvrucht is de kracht die ons doet beseffen dat zolang onze genoegens gericht zijn op onszelf en op de wereld, wij niet werkelijk vrij zijn om God te prijzen.
De kracht van de Godsvrucht is de kracht die afrekent met IK-gerichtheid ofwel Egoïsme ofwel the love of self.

Hoe kunnen we afrekenen met ik-gerichtheid?
Dan moeten we sterven aan onszelf! Onze ik moet dood!
Mat.16:25: 'Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.'
Paulus zegt tegen Timoteüs: 'Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.' 1 Tim.4: 7-8
Laten wij onszelf in 2023 oefenen in Godsvrucht.

Ik wens iedereen een zeer gezegend 2023

Amen


Meer over oefenen in Godsvrucht: 
https://www.derekprince.nl/overdenkingen/oefenen-in-de-godsvrucht/


Gebed:

* Dank U Heer dat wij in een tijd als deze onszelf gereed moeten maken als bruid in de volle verwachting dat Uw wederkomst aanstaande is.

* Dank U Heer voor Uw Woord wat waarheid is en waardoor wij leren volharden.

* Dank U Heer voor de Heilige Geest die in ons woont en de duivel weerhoud van zijn eindtijdplan totdat U het moment bepaald.

* Dank U Heer voor Uw troost en bemoediging.

* Dank U Heer voor alles wat gebeurt is in het afgelopen jaar.

* Dank U Heer voor een nieuw jaar waarin wij U willen loven en prijzen.


Maak een gratis website.