De rebellie van Korach, Datan en Abiram

03-10-2022

Lees Numeri 16

In de vorige overdenking lazen we over de leer van Bileam. Een leer verbonden met ongehoorzaamheid aan God en Zijn aangesteld gezag, onreinheid door vermenging met heidenvolken en rebellie.
In één adem wordt in Openbaring 2 de leer van Bileam(Openbaring 2: 14) en die van de Nikolaïeten(vers 15) genoemd:
'Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.'
Zij misbruikten de genade en vrijheid in Christus om in hun vleselijke (seksuele) lusten en begeerten van het vlees te volharden.
Je begrijpt al dat door de eerste leer, die onreinheid binnenhaalt, de tweede leer tot uiting komt. Het één is het gevolg van het ander.

Als we terug gaan kijken zien we dat ook de leer van Bileam een oorsprong heeft, namelijk rebellie tegen het aangesteld gezag (Mozes) en ten diepste rebellie tegen God. Eigenlijk de oerzonde van hoogmoed.
Het begint bij de zus van Mozes, de profetes Miriam. (Numeri 12)
Zij kwam tegen Mozes in opstand door samen met haar broer Aaron slechte geruchten over hun broer te verspreiden. We zien dat roddel direct verdeeldheid brengt. De veroorzaker plaatst zichzelf buiten de gemeenschap van God.
Zoals Eva Adam verleidde, verleid Miriam hier Aaron. In beide gevallen laat een man zich manipuleren en pakt zijn priestertaak niet op.

Even later lijkt de geest van rebellie te zijn overgeslagen naar 10 van de 12 verkenners van het beloofde land.(Numeri 13) Niet zomaar een handvol mannen, maar leiders van de stammen. Vanwege het verspreiden van slechte geruchten worden zij gedood door God.
Vanwege het klagen besluit God om het hele volk in de woestijn te laten sterven. Hun nazaat zal het beloofde land in mogen. (Numeri 14)

Niet veel later lijkt het een volksopstand te worden. Het lijkt wel een virus.
In de eerste twee verzen van Numeri 16 lezen we:
'Korach nu, de zoon van Jizhar, zoon van Kahath, zoon van Levi, nam zowel Dathan en Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Peleth, nakomelingen van Ruben, met zich mee. Zij kwamen in opstand tegen Mozes, samen met tweehonderdvijftig mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam.'
Korach, Datan en Abiram worden letterlijk door de aarde verzwolgen: 'De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen.'
Het lijkt wel een sneeuwbaleffect wat plaats vindt. Zelf nadat deze 250 man door vuur uit de hemel getroffen zijn komt er alsnog een opstand onder het hele volk. Door een reukoffer weten Mozes en Aaron te voorkomen dat het hele volk wordt gedood door Gods toorn en wordt de schade beperkt tot 14.700 doden.

Keiharde lessen leren wij uit deze hoofdstukken. Lessen die ons doen beseffen hoe God de zonde haat, hoeveel belang Hij hecht aan zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid en trouw.
Als de rebellie middels roddel en slechte geruchten al is opgestart dan is deze niet meer op menselijke wijze te stoppen.
Het is alsof je bovenop een flatgebouw staat en daar een kussen met donsveertjes leegschut boven de stad. Vervolgens krijg je de opdracht om alle veertjes op te halen.

Gebed:

* Vader wij bidden dat U een wacht voor onze lippen plaatst en wilt U in onze levens deze zonde een halt toe roepen.

* Heer wilt U ons langzaam laten zijn in het spreken en snel laten zijn in het zwijgen.

* Wij danken U voor Uw genade, geduld en zelfbeheersing. Wij beseffen dat de aarde ons al lang had moeten verzwelgen zoals Korach. Dank voor deze lessen uit Uw Woord.

* Heer wij kiezen ervoor om goed te praten over hen die roddelen over ons. Wij kiezen ervoor om hen niet zwart te maken vanwege de roddel, maar voor hen te bidden.

* Heer wij kiezen ervoor om roddel te benoemen als wij dat horen. Geef ons wijsheid hoe wij hiermee omgaan.

* Leer ons hen te zegenen die ons vervloeken.

Maak een gratis website.