Een onberouwelijke bekering

18-02-2024

Lees Klaagliederen 5

'Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.' 2 Kor.7:10
Op dit moment zien wij in deze wereld dat licht en duisternis zich scherper gaan aftekenen.
Persoonlijk geloof ik dat de mens langzaam naar een keuze gedwongen wordt. Niet kiezen, is kiezen voor de duisternis.
Sommige processen die zijn ingezet, zijn onomkeerbaar. Een goed voorbeeld van zo'n proces is de zondeval, de mens, Adam en Eva, die bedoeld waren om in intimiteit met God te leven, kozen voor de boom van goed en kwaad, oftewel zij werden afgesneden van de boom van het leven en van God. De dood kreeg zo vat op de mensheid en sindsdien is de mensheid en de aarde vervloekt.
Mits de mens en de aarde opnieuw geboren worden, is dit proces onomkeerbaar.
Er is dus een onberouwelijke bekering nodig, zoals onze kerntekst zegt.
Hier wil ik het in deze overdenking over hebben.

Op het eiland Tholen gaan wij wekelijks evangeliseren. Regelmatig horen wij dat een mens zich niet zelf kan bekeren. Hier wordt dan vaak de tekst van Jeremia uit Klaagliederen 5:21 bijgehaald: 'HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!'
Meestal spreek ik dit tegen met de woorden van de Here Jezus: 'Bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij.' Het is zelfs een opdracht om ons te bekeren, ons af te keren van het kwade. Van Jeremia mogen we aannemen dat hij bekeerd is. Jeremia roept het uit naar God namens zijn volk Israël. Hij ziet het verderf van de zonde om zich heen en heeft van God de taak gekregen om tegen dit volk te profeteren. Iets wat hem niet in dank wordt afgenomen.
Tijdens de evangelisatie kom ik ook christenen tegen. Ik vraag dan meestal: 'gelooft u met uw verstand of ook met uw hart?' Als je alleen een verstandelijk geloof hebt, dan kan die onberouwelijke bekering namelijk niet hebben plaatsgevonden. Echter een mens kan vanuit zijn verstand wel degelijk besluiten om zich te bekeren, zich om te keren van de zonde. Als wij dit samen met Jezus doen, dan zal Hij Zijn deel doen. Dit deel noemen we ook wel de onberouwelijke bekering oftewel de wedergeboorte. Dit is een geestelijke geboorte die alleen God kan en wil doen vanuit Zijn liefde.

Het is dus mogelijk om de vloek die sinds de zondeval in ons werkt en onomkeerbaar lijkt, te doorbreken door een beslissing te nemen om niet meer te zondigen.
Het is nogal wat om te zeggen: 'ik kan mij niet bekeren.' Dan zou je de Bijbel als excuus kunnen gebruiken om slechte dingen te blijven doen.

Vandaag is de dag om samen met Jezus te beslissen:

  • Ik ga minder tv kijken

  • Ik ga vaker naar mijn ouders toe

  • Ik ga ……. vergeven

  • Ik stop met overmatig alcohol drinken

  • Ik stop met roken

  • Ik ga meer aandacht aan mijn kinderen geven

  • …………………vul zelf maar in


Bidden en danken in - Klaagliederen 5

1Denk, HEERE, aan wat er met ons gebeurd is,

aanschouw en zie onze smaad!

2Ons erfelijk bezit is vervallen aan vreemden,

onze huizen aan buitenlanders.

3Wij zijn wezen zonder vader,

onze moeders zijn als weduwen.

4Ons water drinken wij voor geld;

ons hout komt tot ons voor een prijs.

5Wij worden op onze nek gezeten;

wij zijn doodmoe, maar rust gunt men ons niet!

6Egypte hebben wij de hand gegeven,

en Assyrië, om met brood verzadigd te worden.

7Onze vaderen hebben gezondigd; zij zijn er niet meer,

en wíj dragen hun ongerechtigheden.

8Knechten heersen over ons;

er is niemand die ons aan hun hand ontrukt!

9Met levensgevaar moeten wij ons brood halen

vanwege het zwaard van de woestijn.

10Onze huid gloeit als een oven

vanwege het woeden van de honger!

11In Sion hebben zij vrouwen verkracht,

in de steden van Juda jonge vrouwen.

12Vorsten zijn door hun hand opgehangen,

de oudsten werd geen eer bewezen.

13Jongemannen torsen de molensteen,

jongens struikelen onder de houtlast.

14De oudsten ontbreken bij de poort,

jongemannen staken hun snarenspel.

15De vreugde van ons hart is opgehouden,

onze reidans is in rouw veranderd.

16Gevallen is de kroon van ons hoofd!

Wee toch ons, dat wij zo gezondigd hebben!

17Hierom is ons hart ziek,

om deze dingen zijn onze ogen verduisterd:

18vanwege de berg Sion, die een woestenij is,

waar vossen op lopen.

19U, HEERE, zetelt voor eeuwig!

Uw troon is van generatie op generatie!

20Waarom zou U ons voor altijd vergeten,

zou U ons zo lange tijd verlaten?

21 HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!

Vernieuw onze dagen als vanouds.

22Want zou U ons geheel en al verwerpen?

Zou U zozeer op ons vertoornd zijn?


Maak een gratis website.