Geestelijke blindheid

03-06-2023

Waarom is de kerk krachteloos, deel 5
Blinden zullen zien, geestelijke blindheid
Lees Handelingen 9: 10-22

Lukas 4 vers 18 en 19: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.'
Paulus is een typebeeld van geestelijke blindheid in de kerk. Religie is de bron van zijn betovering.
'Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat, gebaseerd op geloven in de leer van de religie.'
Hier lijkt niets mis mee: God staat centraal en je gelooft in de leer van de Bijbel. Dit deed Paulus, op dat moment nog Saulus, ook. Wat is er dan mis met religie?
Romeinen 10 vers 9 geeft hier meer duidelijkheid over: 'Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.'
Het lijkt een geloof wat komt in 2 fasen:

  1. Met je mond belijden

  2. Met je hart geloven

Saulus bevond zich in de eerste fase vanaf het moment dat vanuit de hemel hem een helder licht omscheen. Vanaf dat moment lezen we dat hij Jezus Heer noemt, vers 6: 'En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' Hij beleed met zijn mond dat Jezus Heer is.
Saulus had fysieke blindheid nodig om geestelijk te gaan zien. Dit lezen we in vers 17: 'En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.'
De vervulling van de Heilige Geest voorziet in een nieuw hart. Alle religieuze gedachten van Saulus bepalen niet meer zijn gevoelens en gedragingen. Nee, zijn gedachten maken nu een 'by-pass' via zijn vernieuwde hart. Hij gelooft niet meer in de leer van een religie, maar heeft vanaf dit moment een levende relatie met Zijn God.
Het gevolg lezen we in vers 20: 'En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.'

3 type gelovigen zijn zichtbaar in het leven van Saulus, die we nu Paulus mogen noemen:
1. De gelovige met een verstandelijk geloof in God zonder Jezus. Dit kunnen allerlei religies zijn. Typerend voor al deze religies is dat zij wettisch zijn. Oftewel, je moet je behoudenis zelf verdienen. Het meest zichtbaar is dit bij de Islam. In de Koran lezen we zelfs: 'God verhoede dat Hij een zoon heeft' Sura 4: 171. Dit was ook het geloof van Saul voor zijn ontmoeting met Jezus.
2. De gelovige met een verstandelijk geloof in God met Jezus. De kerken wereldwijd zitten vol met mensen die Jezus als Heer met hun mond belijden. Soms bewust, maar vaak ook onbewust in de liederen en standaard gebeden. Het geloof van Saulus na zijn ontmoeting met Jezus en voor de handoplegging van Ananias.
3. De gelovige die met heel zijn hart gelooft dat Jezus Heer is. Dit is het geloof van Paulus na de handoplegging van Ananias. Paulus getuigt in Romeinen 10 vers 11 en 12: 'Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Eén en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.'
Er is nog maar één weg tot behoudenis, door Jezus Christus. Niet door onze, maar door Zijn verdienste zijn wij behouden voor de eeuwigheid.


Danken en bidden

Laten wij bidden samen met Paulus die tot zijn verdriet mensen opnieuw blind ziet worden doordat zij teruggaan naar de wet en religieus worden:

Uit Galaten 3 vers 21 tot 29

* Wij danken U Heer dat de wet niet in strijd is met de beloften van God.

* Wij danken U dat wij mochten zien dat er geen leven en gerechtigheid uit de wet afkomstig zijn, maar dat mochten vinden door Uw Geest.

* Wij danken U Heer dat de Schrift alles onder de zonde heeft opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.

* Wij danken U dat wij voor ons geloof door de wet werden bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden.

* Wij danken U dat de wet onze leermeester is geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

* Dank U wel dat nu het geloof gekomen is, wij niet meer onder een leermeester zijn.

* Dank U wel dat wij allen kinderen van God zijn, door het geloof in Christus Jezus, omdat wij allen die in Christus gedoopt zijn, ook met Christus bekleed zijn.

* Dank U, dat het niet van belang is dat men Jood is of Griek, dat U geen onderscheid meer maakt tussen slaaf of vrij zijn, tussen man en vrouw, want allen zijn wij één in Christus Jezus.

* Dank U Here Jezus dat wij van U zijn en daardoor Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.Maak een gratis website.