Gods pijn voelen

30-10-2022

In de week van Halloween, 24 okt. t/m 31 okt., nemen we steeds een stukje van de gebedskalender van 'Licht op SRM' over en bidden hierover Gods genade en recht uit.
https://www.lichtopsrm.com/week-van-gebed-halloween-2022/

Gods pijn willen voelen!

'Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.' Prediker 1: 18
Als het over kennis gaat in het laatste der dagen zegt Daniël: 'Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.' Daniël 12: 4
Als Daniël over onze tijd spreekt dan zal het dus een tijd van smart zijn.
Wat vinden wij het moeilijk om met smart om te gaan. Het liefst blijven wij ons leventje leiden zoals voorheen.
Als het gaat om de meest heftige zaken zoals wij in deze week geconfronteerd worden met de Moloch en kinderoffers, hebben wij de neiging om ons hoofd om te keren, we willen eerst bewijzen zien.
Mijn vorige overdenking ging over die bewijzen. Nauwgezet heb ik met Bijbelteksten aangegeven dat zelfs koning Salomo de Moloch vereerde. Dat godvrezende mensen hun kinderen door het vuur lieten gaan. Maar we lezen hierin ook Gods hartgesteldheid en de afschuw die Hij heeft t.a.v. deze wetteloosheid: 'Ik zal hem en ieder die samen met hem hoererij bedrijft door als in hoererij achter de Molech aan te gaan, uit het midden van hun volk uitroeien.' Lev.20:6
Nu is de vraag: Komt dit vandaag de dag nog steeds voor?
Gods Woord zegt over deze tijd: 'Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.' Mat.24: 37
De maat van de zonde is vol!

In deze gebedsweek lijken we tot de kern van het kwaad te zijn doorgedrongen.
Een kwaad waarvan Jezus zegt: 'Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.'
Hoe moeten wij omgaan met dit verschrikkelijke kwaad? Een offensieve of een defensieve houding? In Mattheüs 16 vers 18 staat: 'En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.'
Dit onderwijs vond plaats in Caesarea Filippi. Caesarea Filippi ligt zo'n 45 km noord-oost van het Meer van Galilea en de inwoners waren voornamelijk niet Joods. Het was een bolwerk van afgoderij. Als het ware stond er op elke hoek een tempel van Baäl en in één van de bergrotsen was een grot uitgehold waarvan men zei dat dat de geboorteplaats was van de natuurgod, Pan. Ook stond er een wit marmeren tempel ter ere van Caesar, de godheid van Rome.
Je zal bij deze tekst het gevoel kunnen krijgen dat je als christen een verdedigende houding moet aannemen. Echter als je weet dat Jezus deze uitspraak deed terwijl Hij zich op zo'n poort van het dodenrijk bevond dan krijgt deze tekst ineens een heel andere lading en lijkt Hij hier zijn discipelen een offensief (aanvallend) te tonen in de hemelse gewesten.
Mogelijk heeft Jezus deze locatie speciaal uitgekozen met de profetie uit Jesaja 28 vers 5 en 6 in Zijn hoofd: 'Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort.' Jes. 28: 5-6
Ook Paulus heeft dit begrepen toen hij tot de Kolossenzen sprak: 'Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.' Kol.2: 15

Tijdens het bidden in deze week sprak ik mensen die ervaren dat zij worden aangevallen.
Juist in deze week met dit thema is het belangrijk dat wij dagelijks nadenken over de wapenrusting. Hoe wij de 5 verdedigingswapens aantrekken om vervolgens de 2 aanvalswapens te kunnen toepassen. Ga geen poorten van het dodenrijk bestormen zonder waarheid, gerechtigheid, zaligheid, geloof en bereidheid. Denk erover na wat deze begrippen voor jou betekenen en sluit jouw poorten naar de duisternis.
Als wij als kerk geen offensieve houding aannemen t.a.v. het kwaad dan zullen de poorten van het dodenrijk ons overweldigen. 'Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Efeze 6: 12-13


Gebed:

* Bid dat God als een vuur om jou heen is en al jouw geliefden. Sluit alle deuren voor de duisternis.

* Bid dat deze nacht de demonen geen ruimte hebben om te bewegen. Dat elke mogelijkheid tot manifestatie van hen voorkomen wordt en dat Jeshua met Zijn machtige Licht en kracht ingrijpt.

* Bid voor verstoring van de ceremonies.

* Bid voor exposure in de wereld van deze duistere praktijken. De duisternis moet in het licht.

* Bid voor de slachtoffers, voor een bovennatuurlijke bescherming, dat Jeshua aanwezig zal zijn, hun angsten wegneemt en hun vrede geeft.

* Bid voor de dader-daders. Dat ze mogen inzien waar ze mee bezig zijn, maar ook dat ze wegen zien om hulp te vragen.

* Bid dat de gemeente van Christus bereid en klaar is om ook deze mensen op te vangen, te helpen, de weg van Jeshua te wijzen en eindeloos genade en geduld kan tonen, zodat ze werkelijk de weg van Jeshua zullen en kunnen volgen.

* Bid voor de bescherming uit Zacharia 2: 4-5 'Want er zullen zoveel mensen en dieren in Jeruzalem wonen, dat er geen muren omheen gebouwd kunnen worden. Het zal een open stad zijn. En de Heer zegt: Ik zal Zelf als een muur van vuur zijn rond de stad. Ik zal Zelf de trots van de stad zijn.'


Maak een gratis website.