Het geheimenis - Ben je buiten of binnen?

16-01-2023

HET GEHEIMENIS - deel 2: BEN JE BUITEN OF BINNEN?
-------------
PRAKTISCH MEEBIDDEN
Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:
08:00u, 09:00u, 13:00u en 21.00u.
Zaterdag en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
Dit is onze Jitsi-link:
https://24uurgebed.nl/samenbidden

Lees Efeze 2

We zijn met elkaar op zoek naar HET geheimenis van God. Het Woord van God verklaart zichzelf, mits wij het kunnen begrijpen door de Heilige Geest die in ons woont: 'Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen' Marcus 4: 11

Wie zijn buiten?
In de tempel was de voorhof der heidenen, en de voorhof voor de tempel waar alleen de gelovige Joden mochten komen.
Onze toegang als niet-Joden, als wij spreken over de tempel van God, was beperkt tot de voorhof der heidenen. De gelovige Joden waren binnen. Zij hadden toegang tot de voorhof in de tempel waar het brandofferaltaar was.
Bij het sterven van Jezus scheurde het voorhangsel. Dat hief de scheiding op tussen God en de mens, maar Jezus brak ook de muur af tussen Jood en heiden. 

Ef.2:13-14 HTB: 'Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken.'

Vorige week hadden we het over het geheimenis van de Godsvrucht. Overduidelijk was dat dit Jezus Christus is. De Efeze brief spreekt verder over 'het geheimenis van Zijn wil', 'het geheimenis van Christus' en 'HET geheimenis'. We mogen concluderen dat JEZUS het geheimenis is. Deze week wil ik vooral kijken naar het gevolg of het resultaat of het bewijs van het geheimenis. Jezus spreekt over een eenheid in Hem en de Vader door de Heilige Geest.

Als oud marinier weet ik wat een eenheid is. Iedereen bij die eenheid zweert trouw aan de koning en gaat a.h.w. een verbond aan. Binnen dat verbond krijgt iedereen zijn specifieke taak binnen een sub-eenheid. Daarbij horen specifieke vaardigheden en wapens zodat elke eenheid, op elk niveau, als een lichaam kan functioneren. Zo staat elke sub-eenheid weer in contact met een hoger echelon. Iedereen handelt en wandelt in de geest van de commandant. 

Zo handelen ook wij in de geest van onze Commandant. Wij hebben trouw gezworen aan Koning Jezus. Ons fundament vinden we terug in Efeze 2 vers 20 HTB:'U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf.'
Onze God heeft niet twee legers.
Heb je NIET trouw gezworen aan de Koning, dan ben je NIET ingelijfd in Zijn leger. Dan behoor je automatisch tot het andere koninkrijk.Deze eenheid omvat Jood en heiden gezamenlijk in één Lichaam.
Dit wordt ons duidelijk uit de tekst uit Efeze 2 vers 15-16 HTB: 'Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend.'
Vers 18-19 HTB: 'Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest. Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse Christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin.'
Wat heerlijk. Wij zijn het volk van God samen met de Joodse Christenen. Voor hen en ons gelden gezamenlijk de beloften die God doet aan Abraham, Izaak en Jacob.
Jezus Christus, is de deur. De Heilige Geest is de poortwachter.

Binnen is een 'Nieuw binnen', namelijk achter het gescheurde voorhangsel in Gods heiligheid, Zijn Koninkrijk.
Buiten is het andere koninkrijk, of je nu heiden bent of Jood, Jezus Christus maakt het verschil!


GEBED:
Heer wij danken U voor Uw genade en danken U dat wij samen met Joodse Christenen deel uitmaken van Uw Lichaam. Tegelijkertijd beseffen en bidden wij voor het Israël waar U ooit mee begon. Wij prijzen U voor het fundament wat U Zelf bent en wat gelegd is door de apostelen en de profeten.Wij zien uit naar de voltooiing van deze wereld: 'Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.' Ef.1:10


DANKEN, LOFPRIJZEN, AANBIDDEN:

Psalm 100:
Juicht de Here, gij ganse aarde, dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.
Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt.
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam;
want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.* Dank U Heer dat wij Uw tempelpoort mogen betreden met dankzegging,
* Dank U Heer dat wij Uw voorhof mogen betreden met lofprijzing,
* Dank U Heer dat wij in Aanbidding Uw heiligdom mogen betreden.
* Dank U Heer dat U de muur van vijandschap heeft afgebroken.
* Dank U Heer dat het voorhangsel is gescheurd en wij vrije toegang hebben door Uw bloed tot de Vader.
* Dank U Heer dat wij BINNEN mogen zijn in Uw Aanwezigheid.--------------

Maak een gratis website.