Het openbaar worden van de zonen van het verderf

30-06-2024

HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN VAN GOD
Deel 3: HET OPENBAAR WORDEN VAN DE ZONEN VAN HET VERDERF
Lees: 2 Thess. 2

'Het geheimenis van de goddeloosheid is echter al in werking' schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen (vers 7). Dat houdt ook in dat de 'zonen van het verderf' al aan het werk zijn.

Weet je nog dat 'anti', van anti-christ, betekent 'plaatsvervanger'. Hij aapt alles na!
Als de schepping reikhalzend uitziet naar het openbaar worden van de zonen van God, dan zal de antichrist ervoor zorgen dat er namens hem ook zonen opstaan. Daarom lezen we in vers 3: 'want die dag zal niet komen voordat de opstandigheid komt en de mens van de zonde, de zoon van het verderf, openbaar wordt.

'Zou het zo kunnen zijn dat als DE ZOON, Jezus Christus, voor Zijn wederkomst de zonen van God openbaart, dat de 'zoon van het verderf' ook zijn zonen zal openbaren?
Persoonlijk denk ik - zonder namen te noemen - dat de zonen van het verderf deels al zichtbaar zijn.
Aan de tekenen van de tijd weten wij dat de dag van de Heere spoedig komt, echter het openbaar worden van de zoon van het verderf, de antichrist, moet eerst gebeuren.

We zien om ons heen dat dit proces van openbaarwording al in werking is. Bijvoorbeeld door duivelse agenda's, zoals Agenda 2030.
Op mondiaal, europees, landelijk, maar ook lokaal niveau, worden wij geacht nieuwe keuzes te maken, soms stellingname te doen en kleur te bekennen. Het is zwart of wit, licht of duisternis.
Het schemergebied waarin wij als christenen al vele jaren wandelen, zal verdwijnen.

Zomaar een vraag: 'Is het jou ook opgevallen dat de 17 kleuren van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) steeds zichtbaar zijn bij het Europees kampioenschap voetbal?
'Besef je dat de 193 lidstaten van de VN eensgezind deze 'prachtige doelen' nastreven op weg naar een eenheid? Zou dit de eenheid zijn die God bedoelt?

Als wij nu zien dat 'de zonen van het verderf zich steeds duidelijker manifesteren in het kwade, dan kunnen wij ons focussen op hen die volharden in het goede, want waar licht is, moet duisternis wijken.
In vers 4 staat: 'Hij (de zoon des verderfs) is het die zich verzet en zich verheft tegen alles wat 'GOD' en 'verering' genoemd wordt.'
Daarentegen zullen de zonen van God zich dus NIET verzetten tegen GOD en zij zullen hun dagen doorbrengen met verering en aanbidding van de ware God en volgens Zijn orde leven.

In vers 6 staat: 'Jullie weten nu wat hem nog weerhoudt, opdat hij op zijn tijd geopenbaard zal worden.'
Aan de weerhouder wordt vaak de Heilige Geest verbonden die in alle heiligen woont.
De 'weerhouder' doet mij ook denken aan de twee getuigen uit Openb. 11. Deze twee getuigen treden op namens God: 'Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren en zij hebben macht om de wateren in bloed te veranderen en om de aarde met allerlei plagen te slaan, zo vaak zij willen' – Openb. 11:6.
Deze wonderen zullen, in een tijd die ook wel als de eerste periode (3 ½ jaar) van de grote verdrukking wordt bestempeld, ervoor zorgen dat de Zoon van het verderf zich niet kan openbaren.
Hun woorden pijnigen de mensen vanwege de confrontatie met waarheid.
Zouden deze twee getuigen iets met 'de weerhouder' te maken hebben?
'Als zij hun getuigenissen voltooid hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden' – Openb. 11:7.
We weten dat de lijken van deze twee getuigen na 3 ½ dag worden opgenomen naar God en Zijn troon.
Daarna zal de zoon van het verderf zich openbaren: 'Want de komst van de goddeloze zal gepaard gaan met de werking van de satan, met alle macht, tekenen en valse wonderen.' 2Thess.2:9

Als ik in Gods Woord de eindtijd onderzoek op grote tekenen en wonderen die door mensen worden verricht, dan kom ik uit op de laatstgenoemde twee verzen.
Ik vond de gelijkenis van 2 Thess.2 met Openb.11 erg opvallend. In beide hoofdstukken zien we dat er mensen worden weggenomen en in beide hoofdstukken wordt gesproken over de wederkomst.

Volgende week ga ik door met de vraag: Wie zijn de zonen van God en wat is hun taak. Met mogelijk een verrassend beeld vanuit Openbaring 11.

DANKEN EN BIDDEN:
* Heer, wij willen U vooral danken dat Uw Woord zo nauwgezet op elkaar aansluit, ook als wij Schrift met Schrift vergelijken.
* Heer, wij willen U danken voor Uw woorden en belijden dat wij ons niet altijd aan Uw Woord hebben gehouden.
* Heer, dank U wel dat wij door het kennen van de Waarheid in Woord, maar vooral ook als Persoon, geestelijke onderscheiding ontvangen, waardoor wij de macht van het kwaad nu al kunnen zien.
* Heer, als er nog schemergebieden in ons leven zijn, verlos ons daaruit en geef ons nieuwe inzichten, waardoor ons denken dag aan dag wordt vernieuwd en wij mogen gaan van kracht naar kracht en van heerlijkheid naar heerlijkheid.
* Heer, verbreek de duivelse agenda's van hen die zichzelf de verlichten, illuminati, noemen. Heer verbreek de duivelse agenda's van vrijmetselarij en elk geheim genootschap wat in duisternis is. Dank U wel dat U dit alles openbaar gaat maken.
* Heer, verbreek de duivelse agenda's van Europa. Heer U heeft de toren van Babylon fysiek doen stoppen, maar geestelijk is deze weer opgebouwd. Dank U Heer dat U deze toren zal neerhalen.
* Heer, wij bidden en zegenen alle wereldleiders en wij brengen hen allemaal in de Hemelse gewesten voor Uw troon. Heer als er nog ruimte is in hun geweten, spreek hen aan en bekeer hen.

Maak een gratis website.