Hoe word je een overwinnaar? Deel 2 'Eenheid'

07-04-2022

Lees Efeze 3 + 4:1-16

Efeze 3: 18: 'opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.'

Boven Efeze 3 staat in de HSV 'Het geheimenis van de roeping van de heidenen'.

Persoonlijk vind ik het heerlijk om geheimenissen in Gods Woord te ontsluieren. In het bijzonder wil ik 3 woorden uit vers 18 halen: 'met alle heiligen'.

Paulus spreekt hier over een voorwaarde om überhaupt te kunnen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Het woord 'opdat' verwijst naar o.a. vers 16: 'met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens.' Oftewel het 'ten volle begrijpen' ligt in een krachtige versterking door Gods Geest van onze geest.

In hoofdstuk 4 legt hij sterk de nadruk op één lichaam en één geest. Hij spreekt over 5 bedieningen: Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar. In vers 12 en 13 lijkt hij het doel te benoemen: 'om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus'.

God wil eenheid en een hoofddoel van de duivel is verdeeldheid brengen in de gemeenschap van Jezus Christus. Hij doet dit door verwarring en wanorde. Het resultaat is onrust, chaos en angst.

We zien wanorde in de genderproblematiek, euthanasie- en abortus vraagstukken. Alles gaat tegen Gods scheppingsorde in. Verwarring wordt gebracht door mind-control, de kracht van herhaling.

Gods Woord zegt dat wij met onze tong kunnen vervloeken en zegenen. God heeft van onze tong een krachtig instrument gemaakt. Op de kracht van herhaling van woorden kunnen bolwerken (bomen) in onze gedachten ontstaan. Deze kracht van herhaling komt dagelijks via jouw TV, radio en computer binnen.

In 2 Timoteüs 3 lezen we over de ontaarding in de laatste dagen:

'En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.'

Het is dus duidelijk met wie wij geen eenheid kunnen vormen.

Met wie vormen wij dan wel een eenheid?

- Met de vervolgden: 'En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.' 2 Tim.3: 12

- Zij die bereid zijn te sterven: ' En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.' Op.12:11

- Zij die de bijeenkomsten niet verzuimen in zware tijden: 'Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.' Hebr.10: 25

- Zij die elkaar waarlijk liefhebben: 'Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.' 1 Joh.4: 12

- Zij die één van denken en één van gevoelen zijn: 'Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.' 1 Kor.1: 10

- Zij die eenparig in gebed iets verlangen: 'Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.' Mat.18: 19-20

- Zij die 'in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar in liefde verdragen' Efeze 4: 2

- Zij die vergeven. 'Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen'. Kol.3: 13

- Zij die elkaar aanvuren in liefde tot goede werken. 'En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken'. Hebr.10: 24

- Zij die van één Geest doordrenkt zijn. 'Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.' 1 Kor.12: 13

Tot slot:

In de brief aan de gemeente van Filadelfia geeft de Heer een geweldige belofte voor hen die stand houden:

'Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.'

DANKEN EN BIDDEN:

Lees het als een proclamatie voor jezelf:

* Jezus, U zegt: Waar er twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden. (1)

* Hoe goed en heerlijk is het,

als Gods mensen samenleven in eenheid. (2)

* Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar liefhebben. (3)

* Wij worden in de Naam van onze Heer Jezus

Christus opgeroepen om eensgezind te zijn,

om scheuringen te vermijden, om in ons denken

en onze overtuiging volkomen één te zijn. (4)

* Wij spannen ons in om door de samenbindende

kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de

Geest ons geeft: één lichaam en één geest, zoals wij

één hoop hebben op grond van onze roeping,

één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van

allen, die boven allen, door allen en in allen is. (5)

* Wij zijn allen gedoopt in één Geest

en zijn daardoor één lichaam geworden. (6)

* Bovenal kleden wij ons in de liefde, want dat is de

band die ons tot een volmaakte eenheid maakt. (7)

* Wij blijven opmerkzaam en sporen elkaar aan

om lief te hebben en goed te doen. In plaats van

weg te blijven van onze samenkomsten,

bemoedigen we elkaar juist, en dat des te meer

naarmate wij de dag van Zijn komst zien naderen. (8)

1. Zie Mt. 18:20 (NBV)

2. 1 Johannes 4:11 (HSV)

3. Zie 1 Kor. 1:10 (NBV)

4. Efeziërs 4:3-5 (NBV)*

5. 1 Kor. 12:13a (NBV)

6. Psalm 133:1 (KJV)

7. Kolossenzen 3:14*

8. Hebreeën 10:24-25*

Maak een gratis website.