Hoofdstuk 1: Wie is priester in de eindtijdgemeente?

09-05-2020

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap

Vraag: Mag ik dopen? Sterker nog, je moet straks wel. Dan kan je er nu maar beter mee beginnen. Maar heb ik wel die bevoegdheid? Had Petrus die bevoegdheid? Welke school heeft Johannes de Doper gevolgd te doen wat hij deed? Vanuit welke autoriteit doopte Ananias Saulus toen hij net tot bekering was gekomen? (Handelingen 9)
En wat voor doop? Daar ga ik niet op in. Dat mag je zelf uitzoeken met de Heilige Geest die in jou woont. God vraagt aan mij één te worden met hen die een uitgesproken mening hebben over de kinderdoop en met hen die een uitgesproken mening hebben over de volwassendoop. Alleen vanuit een geest van nederigheid naar God en naar elkaar kunnen we in de eindtijdkerk functioneren. Wil jij willens en wetens aan jouw leerstellingen blijven hangen dan ben ik bang dat je uiteindelijk in een wereldwijde kerk terecht komt waarbij iedere ziel behouden wordt omdat God uitsluitend liefde is.
Toch nog even terug naar de vraag of je mag dopen. Ga met mij mee naar de eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 2 vers 9 en 10:
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
Petrus maakt het zó duidelijk. Jezus zelf zei al dat wij samen met Hem zullen heersen. Jezus zelf was Koning en Priester. Als wij deel uitmaken van Zijn lichaam zijn wij Koninklijk en Priester. Wij zullen namelijk dezelfde dingen doen als Hij. Wij zijn Zijn uitverkoren geslacht. Ook hier staat weer: Een heilige natie, oftewel wij zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn Gods eigendom geworden. Zijn verwachting is dat wij Zijn grote daden verkondigen.
Lieve mensen de laatste zin pretendeert wederom dat wij hemelburgers zijn geworden. Laat ik mij dan niet beperken tot de doop. Natuurlijk moet je dopen: doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, maar je bent ook leraar: leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En je bent evangelist, apostel en herder: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen.
Hoe dan? Ik ben daar nooit voor opgeleid? Nou en, Hij doet het toch? En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Mijn leven lang ben ik beroepsmilitair geweest bij het Korps Mariniers. Ik durf te zeggen dat ik een spannend leven heb gehad. Ik durf nu te zeggen dat het leven wat ik nu heb daar niet voor onder doet. Misschien zeg jij nu wel: 'Ik ben helemaal niet naar uitdaging of een spannend leven op zoek. Waarom zal ik deze onrust over mijzelf afroepen?'
Hier ligt één van de geheimenissen van Jezus: Zijn uitdaging gaat samen met de grote uitnodiging van zijn liefde en vrede. Een leven met Hem is spannend in de zin dat je vaak niet weet wat er gaat gebeuren. Stap met Hem op het water en ga ervaren dat je erop gaat lopen. Het zal je rust gaan geven, want je gaat beseffen dat je het allemaal niet meer zelf hoeft te doen. Dat het Zijn werken zijn waarin jij een eervolle taak krijgt. Je gaat zacht worden van binnen. Je leert weer wat vreugde is en wordt vriendelijk naar je buren. Je krijgt geduld en zelfbeheersing. Door Zijn trouw en goedheid te gaan ervaren in je eigen leven zal jouw geloof gaan groeien en gebruikt Hij jou voor de bouw van Zijn koninkrijk.

Vragen:

  1. Hoe zie jij de taakverdeling in de kerk?
  2. Hoe ziet God de taakverdeling in het lichaam van Christus?
  3. Hoe ging de eerste gemeente om met het verdelen van taken?

Gebed: Bid het Onze Vader en doe dat zeer doordacht en probeer Gods stem te verstaan in de stille tijd daarna als je de woorden van het Onze Vader overdenkt.

Maak een gratis website.