Hoofdstuk 2: Wat, waar en waarom een nieuwe kerk?

09-05-2020
 1. Wat, waar en waarom een nieuwe kerk?
 2. Misschien heb je je hele leven al een kerkbank warm gehouden en ben je verward na het lezen van het vorige hoofdstuk. Misschien voel jij je schuldig of word je onrustig.
  Begin met een gebed en geloof dat de Heilige Geest deze onrust weg gaat nemen. We gaan veel met de Heilige Geest doen. 'Maar daar word ik juist onrustig van!' Dat kan. Een groot gedeelte van de kerk zal ook in haar comfortzone blijven! De vraag aan jou is nu: 'Ben jij bereid uit je comfortzone te komen en God te gaan dienen zoals Hij gediend wil worden?'

  Eerste opdracht: Blijf op je post! Met 'Blijf op je post' wil ik zeggen: Ga vanuit bestaande verbanden reorganiseren. Ga nieuwe prioriteiten stellen gericht op 'het nieuwe kerk zijn'!
  Ga praten, bidden en belijden met elkaar waar we fout zijn gegaan, misschien wel juist als dit onbewust was. De kracht van de nieuwe kerk zit in nederigheid.
  De nieuwe kerk zal een (aan)biddende kerk zijn in overgave aan God.

  Kerkleiders en besturen staan in veel kerken op een voetstuk. Door zichzelf daar geplaatst of door de gemeenschap. Het maakt niet uit. Nogmaals ga belijden, ga op de knieën en laat Gods Geest spreken tot je hart. Er komt een nieuwe tijd, een geweldige tijd, een tijd van herstel, maar vlak daarvoor is nog een tijd van OORDEEL.
  God spreekt. Niet alleen destijds door profeten, maar vandaag de dag nog steeds en in mijn beleving steeds meer. In het eerste deel heb ik kort gesproken over de 5-voudige bediening. Ik wil hier nu verder op ingaan. Lees eerst Efeze 4 en ga vanaf nu lezen met het besef dat alles wat in het nieuwe testament staat, geschreven is aan huisgemeenten. Als je vanuit dit besef gaat lezen dan ga je met andere ogen kijken en begrijpen wat God wil zeggen door Zijn woord.
  Paulus schreef dus de brief aan de Efeziërs vanuit een persoonlijke relatie. Hij had daar meerdere jaren gewoond. Ik weet niet hoeveel huisgemeenten daar waren, maar hij kon zeer waarschijnlijk iedereen persoonlijk. Hoe groot kan een huisgemeente geweest zijn? Ik kan mij voorstellen dat dit maximaal 15 volwassen personen waren. Lees vanuit dit perspectief nu eens onderstaande tekst (vers 12 en 13):
  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
  In dit groepje van 15 volwassenen geeft hij al aan dat er 5 taken zijn en deze zijn gegeven aan meerdere mensen in een groep. Diegenen zonder gespecificeerde taak noemt hij Heiligen welke toegerust moeten worden door de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Zodat zij kunnen gaan dienen, zodat het lichaam van Christus opgebouwd wordt.
  Kortom ook de heiligen worden uiteindelijk opgeleid om als bijvoorbeeld leraar te gaan functioneren, of als evangelist nadat hij een paar keer mee is geweest, of als herder als hij of zij een paar pastorale gesprekken heeft bijgewoond. Zie je het verband? God wil uiteindelijk iedereen een taak geven in het lichaam van Christus. Een taak met als doel dienstbetoon aan Christus, want hierdoor wordt het lichaam, dus ook jij, opgebouwd. Dienstbetoon aan Christus wil zeggen dat wij continue bereid zijn discipel te zijn en discipelen te maken.
  Ongeletterde mensen die na een korte tijd met Jezus direct werden uitgestuurd met de opdracht om te genezen en demonen uit te drijven.

  Vraag: Hoe krijgen we een gemeenschap actief?
  Als je dit aan Anne van der Bijl (oprichter 'Open Doors') vraagt dan zegt hij zeer waarschijnlijk: 'Zorg dat er verdrukking en vervolging van de christelijke gemeenschap komt.'
  De statistiek van kerkgroei in landen met christenvervolging wijst dit ook uit.
  Iedere waakzame christen zal beamen dat er inmiddels verdrukking is. In ieder geval stelt iedereen op dit moment vast dat de democratie in Nederland aan banden wordt gelegd. Weliswaar door Corona, maar toch.
  Ik begon in februari 2020 te schrijven met de stelling: 'Na Corona zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn.' Ik stelde mijzelf de vraag of ik hierin wel zo stellig kon zijn? Nu spreken we al over 'het nieuwe normaal.' Oftewel de regering en media leidt ons langzaam naar een acceptatie van een samenleving waarin niets meer vanzelfsprekend is. Eerder verworven rechten zijn niet meer en wij slikken alles, want er is tenslotte een virus wat levensgevaarlijk is.

  Mijn visie voor de eindtijd gemeente kan je inmiddels wel raden:
  Ga jezelf krachtig organiseren in huisgemeenten. Hoe de gemeente van Christus ooit is begonnen zo eindigt deze voor de wederkomst. De Bijbel voorspelt sowieso 7 jaren van verdrukking. Laten wij daarom nu lering trekken uit Gods woord, lering trekken uit de brieven die Paulus aan de gemeenten(huis-gemeenschappen) schrijft.
  Eerder schreef ik al dat de eindtijd zich gaat kenmerken door twee kerken: Een gemeente die wordt geleid door de zgn. valse profeet. Een religieus wereldleider die zich in deze dagen ontpopt en naast de antichrist zal staan..
  En een gemeente die wordt geleid door Christus en ondergronds moet gaan door de grote vervolging die in de komende tijd gaat komen.

  Vraag: Wat doen we met bestaande kerkverbanden?
  Het is een utopie te denken dat kerkverbanden zomaar opgaan in één kerk. Dit gaat wel gebeuren op een later (te laat) tijdstip. Dat zal min of meer gedwongen gebeuren. Individueel zullen nederige broeders en zusters uit deze kerken op enig moment geroepen worden en zich aansluiten bij de (ondergrondse) huis-gemeenschappen.
  Er zijn kerken in Nederland die al een netwerk van huisgroepen hebben. Deze hebben een kleine voorsprong met de voorbereidingen voor de eindtijd.
  Als wij weer vrij samen kunnen komen in onze bestaande kerken moeten we gaan voorbereiden en prioriteit gaan geven aan de volgende zaken:

  Voorbereidingen voor transitie

  1. Gebed - aanbidding neemt een centrale plek in! Een opwekking vindt plaats. Diep berouw t.a.v. ons eigen handelen en onze voorgeslachten is een eerste reactie naar God.
  2. Kerkleiders zoeken eenheid met kerkleiders uit andere denominaties, gaan samen biddend zoeken naar eenheid. Een eenheid, niet vanuit (de wet) leerstellingen, maar vanuit de Geest welke de veelkleurigheid binnen het lichaam van Christus voorstaat. Het gebed is gericht op 'gemengde' huisgroepen.
  3. In kerkgemeenten wordt opnieuw naar leiderschap gekeken op basis van de 5-voudige bediening. Apostelen, Profeten en Evangelisten krijgen een podium naast de Herder en de Leraar.
  4. Meerdere kerkdiensten in kleinere groepen waarbij wisselend leiderschap is door bovenstaande personen. Door al deze gaven te benutten leren de heiligen (gemeente) wat hun taak is in dienstbetoon aan Christus.
  5. Onderwijs is gericht op taken en gaven in het lichaam van Christus in de tijd voorafgaand aan Zijn wederkomst.
  6. Handoplegging en zalving wordt gedaan voor zieken en er is ruimte om mensen in de vrijheid van Christus te zetten bij demonische manifestaties. Hoe meer het licht van Christus gaat schijnen, hoe meer manifestaties van Gods Geest er komen. Dit gaat zich ook uiten in manifestaties van de duisternis, want waar licht is zal duisternis wijken. Handoplegging vindt regelmatig plaats als iemand de gave van de Heilige Geest wil ontvangen of zich uitstrekt naar een andere gave.
  7. Er moet ruimte zijn voor spontaniteit. Broeders en zusters gaan profeteren. Gaven worden publiekelijk uitgeleefd
  8. Orde in de dienst wordt gehandhaafd door de leider van die dienst. Zoals de orde besproken in 1 Korintiërs 14 t.a.v. het spreken in talen
  9. De dienst staat model voor de huisgroep op kleinere schaal.
  10. Iedereen wordt sterk gestimuleerd deel te nemen aan huisgroepen.
  11. In de huisgroepen zijn punt 1 t/m 8 van toepassing.
  12. De huisgroepen starten klein en staan open voor broeders en zusters uit andere kerken/denominaties.
  13. In de huisgroepen neemt discipelschap een centrale rol in.
  14. Als de huisgroep te groot wordt is het tijd om te splitsen. Hierbij is het cruciaal om goed te luisteren naar Gods stem en nieuwe leiders aan te stellen v.w.b. de 5-voudige bediening.

  Het nieuwe kerk zijn staat in de kinderschoenen en is tegelijkertijd al 2000 jaar oud, echter we zijn dit kwijt geraakt. In het geloof dat dit Gods uitdrukkelijke wens is gaan wij gehoorzamen en samen komen. Daarom is dit een levend document en gaat de Heilige Geest ons meer openbaren. Deze kerk ontstond destijds met Pinksteren. Laat Pinksteren 2020 vernieuwing brengen in ons land, in ons denken, maar bovenal in ons doen.

  Vragen:

  1. Hoe wil jij zout en licht zijn voor je omgeving?
  2. Welke dromen en/of visioenen heb jij gehad?
  3. Hoe zie jij de kerk van de toekomst?

  Gebed: Bid dat de Heilige Geest jou een persoonlijke visie geeft voor de eindtijd. Dat jij een weg vindt samen met al die andere broeders en zusters om op een nieuwe manier kerk te zijn.

Maak een gratis website.