Hoofdstuk 8. Opdracht: Maak alle volken tot Mijn discipelen

25-05-2020
  1.  Opdracht: Maak alle volken tot Mijn discipelen

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. MatteĆ¼s 28: 18-20
Bovenstaande tekst wordt ook wel het zendingsbevel genoemd. In dit bevel, ligt de opdracht verborgen voor elke wedergeboren christen. Hoe jij hier invulling aan geeft wordt door de Heilige Geest duidelijk gemaakt. Allereerst moet je geloven dat deze tekst voor jou geldt! Is dit onduidelijk voor je? Maak van deze vraag prioriteit in je gebed.

De tekst lijkt te suggereren dat elke christen naar het buitenland moet om vreemde volken bij Christus te brengen. Niets is minder waar. Ik ben van mening dat de meeste christenen dit mogen doen in hun eigen omgeving. Echter het antwoord ligt verborgen in de vraag: 'Wat is je eigen omgeving?'
Jezus zegt tegen een vooraanstaande schriftgeleerde, Nicodemus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
M.a.w. als je opnieuw geboren wordt ga je een ander koninkrijk zien.
Dit lezen we o.a. in Filippenzen 3: 20:
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.
Als er dus een rijk in de Hemel is, dan is er ook een rijk op aarde. Alle ongelovigen, maar ook de gelovigen die niet wedergeboren zijn en de anders-gelovigen maken deel uit van het rijk op de aarde waarvan we veel kunnen lezen in de Bijbel.
Ik heb bewust gekozen voor een tekst uit 2 Korinthe 4: 4
Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.
De god van deze eeuw is de duivel of de satan die heerst en ook in de positie was zelfs Jezus alle koninkrijken op aarde te geven als Hij voor hem knielt. Lucas 4: 6:
En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.
Geconstateerd kan worden dat men vanaf het moment van wedergeboorte wordt overgezet van het ene koninkrijk naar het andere Koninkrijk. De Bijbel noemt mensen die over zijn gegaan vanaf dat moment vreemdelingen en bijwoners. Herken je dat in je leven?
Je bent geestelijk gezien niet meer van het koninkrijk waar je was, maar fysiek ben je er nog steeds. Toch ben je verhuisd.
We gaan terug naar de zendingsopdracht:
Nu vraagt God aan je een ambassadeur te zijn van Zijn Koninkrijk in het koninkrijk waar je vandaan kwam. Begrijp je nu dat het niet uitmaakt of je zendeling wordt in Afrika of gewoon in Nederland blijft. Op beide plaatsen ben je nu vreemdeling en bijwoner. Misschien in Nederland nog meer als in Afrika?

Vragen:

  1. Wat is de context waarin jij voor God aan het werk mag? Met welke personen en op welke plaats?
  2. Herken jij in je leven dat je vreemdeling en bijwoner bent geworden?
  3. Nee, waar ligt dat aan? Ja, waaruit dat zich in?

Gebed:
Bid dat jij de discipline ontwikkelt van een soldaat en elke ochtend als een discipel naar je commandant gaat om met Hem af te stemmen wat Zijn wil is voor jou voor deze dag.
Bid dat jij een vat bent, aangesloten op de eeuwige bron. Een vat waardoor het levend water van Jezus Christus overvloedig kan stromen en dat iedereen in je nabijheid water kan putten uit die bron. Door je liefde, vriendelijkheid, vrede, vreugde, geduld, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Maak een gratis website.